KSUL 74 INS 17847/2012-B-13
č.j. KSUL 74 INS 17847/2012-B-13

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivou Černou v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka: EUROESTER s.r.o., IČO 63674041, sídlem K. Čapka 211/1, 405 02 Děčín, insolvenční správce Ing. Aleš Klaudy, sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I, o odvolání insolvenčního správce Ing. Aleše Klaudyho, sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I. do usnesení č.j. KSUL 74 INS 17847/2012-B-7 ze dne 09.10.2012

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 74 INS 17847/2012-B-7 ze dne 09. října 2012 se mění tak, že dosavadní insolvenční správce Ing. Aleš Klaudy, sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I., se nezprošťuje funkce insolvenčního správce.

II. Dosavadní insolvenční správce Ing. Aleš Klaudy, sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I., se odvolává z funkce insolvenčního správce.

III. Novým insolvenčním správcem se ustanovuje Ing. Pavel Tlustý, Sládkova 449/22, 405 01 Děčín I.

IV. Zproštění funkce insolvenčního správce a ustanovení nového insolvenčního správce je vykonatelné zveřejněním v insolvenčním rejstříku.

V. Dosavadnímu insolvenčnímu správci soud ukládá, aby do 5 dnů ode dne zveřejnění usnesení předal nově ustanovenému insolvenčnímu správci svoji funkci, pakliže tak dosud neučinil.

Odůvodnění:

Dne 10.09.2012 byl usnesením č.j.-A-11 zjištěn úpadek dlužníka a současně byl do funkce insolvenčního správce týmž usnesením zdejšího soudu na základě opatření předsedy soudu ustanoven insolvenční správce Ing. Aleš Klaudy, sídlem kanceláře Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I.

Podle ust. § 24 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších právních předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ), insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Dne 10.09.2012 doručil insolvenční správce Ing. Aleš Klaudy soudu oznámení ve smyslu ust. § 24 odst. 1 věty druhé IZ k vyloučení své osoby z tohoto insolvenčního řízení z důvodu možné podjatosti vůči osobě dlužníka. Insolvenční správce uvedl, že společnost Poradenství pro podniky-Aleš Klaudy, spol. s r.o.,IČ 60318911, jejíž je jednatelem a většinovým společníkem, poskytovala dlužníku daňové poradenství a to od roku 2009 do roku 2012. Současně bylo společnosti dlužníka umožněno umístění sídla (pronájem adresy sídla) do nemovitosti ve vlastnictví výše jmenované společnosti Poradenství pro podniky-Aleš Klaudy, spol. s r.o., IČ 60318911.

Insolvenční správce ve svém oznámení ze dne 10.09.2012 ponechal na zvážení soudu, zda je osobou podjatou a vyloučenou ve smyslu ust. § 24 odst. 1, věta první IZ.

Dne 25.09.2012 bylo soudu doručeno odvolání Finančního úřadu v Děčíně (věřitele dlužníka) proti ustanovení Ing. Aleše Klaudyho do funkce insolvenčního správce. Finanční úřad odůvodnil své odvolání tím, že společnost Poradenství pro podniky-Aleš Klaudy, spol. s r.o.,IČ 60318911, jejíž je Ing. Aleš Klaudy jednatelem a většinovým společníkem, poskytovala dlužníku daňové poradenství v letech 2009 až 2012, zpracovávala daňová přiznání, zastupovala dlužníka v daňových řízeních, a dále umožnila dlužníku umístění sídla do nemovitosti ve vlastnictví Poradenství pro podniky-Aleš Klaudy, spol. s r.o.,IČ 60318911.

Současně Finanční úřad v Děčíně doložil, že plné moci k zastupování dlužníka byly vypovězeny s účinností ke dni 24.7.2012, tj. v den podání insolvenčního návrhu dlužníkem. Dále Finanční úřad v Děčíně sdělil a doložil, že ke změně sídla společnosti dlužníka došlo s účinností v OR ke dni 11.7.2012, kdy sídlo bylo přesunuto z nemovitosti ve vlastnictví Poradenství pro podniky-Aleš Klaudy, spol. s r.o.,IČ 60318911 na adresu sídla Československá plavba labská, a.s., která se nachází v konkurzu a jejím ins. správcem byl ustanoven Ing. Aleš Klaudy.

Elektronickým podáním ze dne 28.09.2012, doručeným insolvenčnímu soudu téhož dne, ustanovený ins. správce sdělil, že si není jistý, zda by nebylo s ohledem na okolnosti daného insolvenčního řízení vhodnější jeho odvolání a ustanovení jiného insolvenčního správce.

Soud pečlivě zvážil předložené skutečnosti a listinné důkazy, a to jak jednotlivě, tak ve vzájemném kontextu a dospěl k závěru, že v daném insolvenčním řízení existují skutečnosti vyvolávající pochybnost o nepodjatosti ustanoveného ins. správce. Konkrétně soud tyto pochybnosti považuje za prokázané ve souvztažnosti k poměru osoby insolvenčního správce k osobě dlužníka a předchozím obchodním vztahům mezi společností dlužníka a Ing. Alešem Klaudym (resp. společností, jejíž je jednatelem a většinovým společníkem), kdy bylo v řízení prokázáno, že vzájemné obchodní vztahy byly ukončeny s účinností ke dni 11.7.2012, případně 24.7.2012, tedy v bezprostřední časové souslednosti k podání insolvenčního návrhu dlužníkem.

I vzhledem k současné judikatuře odvolacího soudu insolvenční soud odvolání Finančního úřadu v Děčíně vyhověl v plném rozsahu a usnesením č.j. KSUL 74 INS 17847/2012-B-7 ze dne 09. října 2012 provedl soud změnu v osobě insolvenčního správce a současně uložil dosavadnímu správci termínovanou povinnost, aby do 5 dnů ode dne zveřejnění usnesení předal nově ustanovenému insolvenčnímu správci svoji funkci (už vzhledem k povinnosti správce zpracovat přihlášky pohledávek na přezkumné jednání), předložení zprávy o hospodářské situaci dlužníka a dosavadní činnosti správce.

Dne 25.10.2012 bylo soudu doručeno odvolání insolvenčního správce Ing. Aleše Klaudyho, sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I. do usnesení č.j. KSUL 74 INS 17847/2012-B-7 ze dne 09.10.2012.

Insolvenční správce zaprvé namítal, že poučení o možnosti odvolání k výše specifikovanému usnesení č.j.-B-7 ze dne 09.10.2012, bylo uvedeno soudem prvního stupně nesprávně, pokud proti bodům I., III. a IV. výroku nepřipustil možnost podání odvolání. Podle mínění odvolatele je poučení o odvolání v rozporu se zákonným ustanovením o zproštění insolvenčního správce, neboť dle znění § 32 odst. 2 IZ je takové odvolání možné vždy, přičemž jednou z osob oprávněných podat odvolání je právě insolvenční správce.

Insolvenční soud se plně s námitkou odvolatele ztotožnil, pročež jeho odvolání posoudil jako řádně a včas podané, jakož i uzavírá, že bylo podáno osobou aktivně legitimovanou k jeho podání.

V bodu II. svého odvolání insolvenční správce namítal, že ustanovení § 32 IZ (upravující zproštění insolvenčního správce) byla aplikován soudem nesprávně, neboť je svým charakterem sankčním ustanovením a má být použito v takových případech, kdy insolvenční správce neplní řádně své povinnosti nebo nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí, nebo závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem.

Insolvenční soud se námitkou odvolatele o sankčním charakteru ust. § 32 IZ zabýval a dospěl k závěru, že pro její aplikaci v daném insolvenčním řízení proti dlužníku EUROESTER s.r.o., IČO 63674041, sídlem K. Čapka 211/1, 405 02 Děčín, nebyly dány zákonné podmínky, neboť soudu není známo, že by insolvenční správce Ing. Aleš Klaudy, sídlem Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I., neplnil řádně své povinnosti nebo nepostupoval při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem. Soud tedy i této námitce (odvolacímu důvodu) insolvenčního správce plně vyhověl.

Soud má za to, že v daném řízení mělo být aplikováno správně ustanovení o odvolání insolvenčního správce dle ust. § 31 odst. 1 IZ, neboť soud shledal důvody ke změně osoby insolvenčního správce. Soud má za to, že v daném insolvenčním řízení existují skutečnosti vyvolávající pochybnosti o nepodjatosti ustanoveného ins. správce ve smyslu ust. § 24 odst. 1 IZ (jak konkrétně v jednotlivostech uvedeno výše), ale tyto důvody jsou takového charakteru, který nemá původ v porušení povinností insolvenčního správce a nelze tedy aplikovat ustanovení insolvenčního zákona týkající se zproštění funkce ins. správce.

S ohledem na výše uvedené soud postupoval v souladu s ustanovením § 95 IZ, když námitkám odvolatele plně vyhověl a své rozhodnutí změnil, jak uvedeno ve výroku usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího do 15 dnů od doručení rozhodnutí. V odvolání do bodu III. výroku usnesení lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý (§ 26 IZ). Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74/2 ve spojení s § 80/1 IZ). Nově ustanovený správce může své ustanovení insolvenčním správcem odmítnout jen jsou-li pro to důležité důvody.

V Ústí nad Labem dne 31. října 2012 Mgr. Iva Černá v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Kůstková