KSUL 74 INS 15678/2012-A-11
č.j. KSUL 74 INS 15678/2012-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivou Černou v insolvenční věci navrhovatelů (dlužníků): a) Lenka anonymizovano , anonymizovano , a b) Roman anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Husova 437/4, 400 07 Ústí nad Labem-Krásné Březno, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení,

takto:

I. Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 74 INS 15678/2012-A-9 ze dne 15. října 2012 se mění tak, že řízení o insolvenčním návrhu navrhovatelů-dlužníků: a) Lenka anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Husova 437/4, 400 07 Ústí nad Labem-Krásné Březno, a b) Roman anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Husova 437/4, 400 07 Ústí nad Labem -Krásné Březno, se pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení nezastavuje.

II. Soud opětovně ukládá povinnost dlužnici a) Lence anonymizovano , anonymizovano a dlužníkovi b) Romanu anonymizovano , anonymizovano , aby ve lhůtě 7 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem č. 6015- 3024411/0710, v.s. 7444156782, vedený Českou národní bankou Praha, pobočka Ústí nad Labem, nebo v hotovosti v pokladně soudu v prvním patře budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem.

Odůvodnění

Dne 27.06.2012 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení navrhovatelky (dlužnice) Lenka anonymizovano , anonymizovano . Řízení o tomto návrhu bylo zahájeno pod sp. zn.. Stejného dne byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen rovněž insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení navrhovatele (dlužníka) Roman anonymizovano , anonymizovano , který je manželem dlužnice Lenky anonymizovano . Řízení o tomto návrhu bylo zahájeno pod sp. zn. KSUL 74 INS 15679/2012. Oba návrhy na povolení oddlužení byly spolu s insolvenčním návrhem předloženy na předepsaném formuláři s přílohami, které osvědčují skutečnosti tvrzené v samotném návrhu.

Usnesením ze dne 02.08.2012 č.j.-A-7 soud spojil obě insolvenční řízení ke společnému projednání pod sp. zn.. Toto usnesení nabylo právní moci dne 02.08.2012.

Soud po přezkoumání návrhu neshledal žádné skutečnosti, které by zakládali nepoctivý záměr dlužníků dle § 395 IZ, nicméně se zabýval podmínkou povolení oddlužení, a to schopností dlužníků uspokojit v oddlužení své nezajištěné věřitele minimálně ve výši 30% jejich pohledávek. Z návrhu bylo zjištěno, že dlužníci mají závazky vůči věřiteli Credoma a.s., IČO 27196062, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 a věřiteli Společenství vlastníků jednotek Husova ul.č.p. 437 a 438, IČO 25430971, Husova 437/4, Ústí nad Labem, které jsou dle tvrzení dlužníků zajištěny zástavním právem k nemovitosti ve vlastnictví dlužníků. Dlužníci uvedli a doložili objem závazků ve výši 226.054,-Kč (nezajištěných) a 422.885,-Kč (zajištěných).

Z uvedeného je zřejmé, že oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nebude možné, neboť ze zpeněžení jediného majetku dlužníků by byl s největší pravděpodobností uspokojen pouze zajištěný věřitel. Oddlužení splátkovým kalendářem by bylo možné povolit v případě, že věřitel Credoma a.s., IČO 27196062, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 a věřitel Společenství vlastníků jednotek Husova ul.č.p. 437 a 438, IČO 25430971, Husova 437/4, Ústí nad Labem, by přihlásili svou pohledávku jako zajištěnou. S ohledem na výši pohledávky a hodnoty zajištěného majetku dlužníků lze předpokládat, že věřitel výše citovaný přihlásí svou pohledávku jako zajištěnou a insolvenční správce na žádost věřitele bude muset učinit kroky ke zpeněžení zajištěného majetku obdobně jako při řešení úpadku konkursem (§ 398 odst. 3 IZ), a to nad rámec předpokládaných výdajů, které jsou kryty paušální náhradou ve výši 750,-a 150,-Kč (+ příp. DPH). Proto soud považoval za vhodné poskytnout správci finanční prostředky před zpeněžením zajištěné věci nad paušální náhradu hotových výdajů a odměny v oddlužení splátkovým kalendářem, která je primárně určena na činnost spojenou právě s plněním splátkového kalendáře.

Podle § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

Ze shora uvedených důvodů soud vyzval usnesením č.j.-A-8 ze dne 07.08.2012 oba navrhovatele k zaplacení zálohy na náklady ins. řízení a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení. Usnesení nabývá právní moci-pakliže není do usnesení podáno odvolání-16. den ode dne doručení usnesení jeho adresátu (je-li adresátů více, pak ode dne doručení poslednímu z nich). Lhůta počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy bylo usnesení doručeno jeho adresátu (je-li adresátů více, pak po doručení poslednímu z nich). Následuje výše specifikovaná lhůta 7 dnů k zaplacení zálohy.

V daném případě usnesení č.j.-A-8 ze dne 07.08.2012, kterým byla dlužníkům uložena povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení, nabylo právní moci dne 08.09.2012. Záloha měla být tedy zaplacena nejpozději dne

15.09.2012. Dotazem učiněným dne 03.10.2012 bylo v účtárně Krajského soudu v Ústí nad Labem zjištěno, že dlužníci platbu skutečně neprovedli. Lhůta k zaplacení zálohy tak marně uplynula. Insolvenční soud proto usnesením č.j.-A-9 ze dne 15.10.2012 řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci dne 22.10.2012 odvolání, ve kterém uvedli, že byli zaměstnancem Krajského soudu v Ústí nad Labem chybně poučeni o běhu lhůty k zaplacení zálohy, v důsledku čehož platbu neprovedli. Jelikož soud není schopen prokázat, že chybné poučení o běhu lhůty k zaplacení zálohy neprovedl, postupoval v souladu s ustanovením § 95 IZ, vyhověl odvolatelům v plném rozsahu, napadené usnesení změnil jak uvedeno ve výroku tohoto usnesení a dlužníkům stanovil novou lhůtu k zaplacení zálohy.

Nad výše uvedené nicméně soud pro poučení dlužníků konstatuje, že neznalost zákona je neomlouvá a soudu není ani zřejmé, čemu konkrétně k běhu lhůty k zaplacení zálohy (výslovně a srozumitelně specifikované ve výroku usnesení) neporozuměli. Dlužníci navíc měli k dispozici dostatečnou dobu k uhrazení zálohy, pakliže lhůta marně uplynula již dne 15.09.2012 a soud čekal ještě do 03.10.2012, než provedl ověření stavu v účtárně Krajského soudu v Ústí nad Labem a uzavřel, že záloha nebyla zaplacena, pročež řízení zastavil. Dlužníci měli fakticky k uhrazení zálohy dobu ode dne 13.08.2012, kdy převzala dlužnice výzvu k zaplacení zálohy do dne 15.10.2012, kdy soud řízení zastavil. Soud má za to, že pokud by dlužníci měli opravdový zájem na řešení své úpadkové situace, zálohu by již uhradili. Je pouze procesní a formální záležitostí, pro kterou soud musel přistoupit v souladu s ustanovením § 95 IZ, ke změně odvoláním napadeného usnesení a dlužníkům stanovit novou lhůtu k zaplacení zálohy.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Ústí nad Labem dne 25. října 2012 Mgr. Iva Černá v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Kůstková