KSUL 74 INS 12988/2010-B-42
č.j. KSUL 74 INS 12988/2010-B-42

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivou Černou v insolvenční věci dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Černiv 63, 410 02 Černiv,

takto:

I. Návrh dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Černiv 63, 410 02 Černiv, na o s v o b o z e n í od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, jakož i od placení pohledávek věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a pohledávek věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit, s e z a m í t á . Neosvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužnici pro tyto pohledávky právo postihu.

II. Insolvenčnímu správci Ing. Janu Klášterskému, sídlem kanceláře Boženy Němcové 2971, 470 01 Česká Lípa, bude po právní moci tohoto usnesení vyplacena prostřednictvím účtárny Krajského soudu v Ústí nad Labem ze státního rozpočtu ČR částka ve výši 15.974,17 Kč k uspokojení zbývajícího nároku na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce na účet, který insolvenční správce neprodleně sdělí soudu.

III. Insolvenčního správce soud vyzývá, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení sdělil soudu číslo účtu, na který má být vyplacena odměna a náhrada prokázaných hotových výdajů insolvenční správce co do výše 15.974,17 Kč dle bodu II. výroku usnesení č.j.-B-36 ze dne 11.02.2016.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 43 INS 12988/2010-B-4 ze dne 02.02.2011 bylo schváleno oddlužení výše uvedeného dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.-B-36 ze dne 11.02.2015 bylo vzato na vědomí splnění oddlužení, rozhodnuto o odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce a o zproštění Ing. Jana Klášterského, sídlem kanceláře Boženy Němcové 2971, 470 01 Česká Lípa, funkce insolvenčního správce dlužníka. Soud také uložil dlužníku povinnost uhradit dluh na odměně a náhradě prokázaných hotových výdajů insolvenčního správce ve lhůtě do 30 dnů od právní moci usnesení. Usnesení nabylo v bodech I. a IV. právní moci dne 12.02.2016 a v bodech II. a III. dne 03.03.2016. Lhůta k uhrazení dluhu na odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce dlužníku isir.justi ce.cz

Dne 23.02.2016 byl insolvenčnímu soudu doručen přípis dlužníka. Tímto přípisem dlužník požádal soud, aby ho osvobodil od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, jakož i od placení pohledávek věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, pohledávek věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit a pohledávek ručitelů a jiných osob, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu.

Protože dluh na odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce dlužníka nebyl ve stanovené lhůtě (do 04.04.2016) uhrazen, insolvenční soud výrokem usnesení č.j. -B-40 ze dne 21.07.2016 uložil dlužníku, aby nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doložil soudu, že uhradil dluh na odměně a náhradě prokázaných hotových výdajů insolvenčního správce v celkové výši 15.974,17 Kč. Usnesení ze dne 21.07.2016 bylo dlužníkovi doručeno dne 01.08.2016, avšak dluh na odměně a náhradě prokázaných hotových výdajů insolvenčního správce nebylo do dnešního dne uhrazen.

Podle § 414 IZ jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka. Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu.

Podle § 415 IZ, je-li hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než 30 % jejich pohledávek, nebo nedosahuje-li nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli, může insolvenční soud po slyšení dlužníka a insolvenčního správce přesto přiznat dlužníku osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka a za předpokladu, že dlužník prokáže, že požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil, a zároveň, že částka, kterou tito věřitelé na uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem. Ustanovení § 414 odst. 3 platí obdobně.

Soud konstatuje po kontrole spisu, že nemá povinnosti dlužníka za řádně splněné a nejsou zde dány ani důvody pro použití ust. § 415 IZ. Insolvenční správce totiž dle zprávy ze dne 02.02.2016 eviduje dluh na odměně a náhradě prokázaných hotových výdajů insolvenčního správce v celkové výši 15.974,17 Kč a dluh na výživném na nezletilé děti ve výši 11.301,00 Kč ve lhůtě do 30 dnů, přičemž dle podání insolvenčního správce ze dne 01.08.2016 je zřejmé, že uvedené závazky dosud nebyly uhrazeny

Soud má ze shora uvedených skutečností za to, že dlužnice neplnila řádně a včas všechny své povinnosti v řízení (ve smyslu § 414 IZ), když neuhradil co do výše 15.974,17 Kč odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce a co do výše 11.301,00 Kč neuhradil na příjmů, třeba i smlouvou o důchodu dle § 2701 zákona č. 182/2012 Sb., občanského zákoníku.

Soud proto dlužníka neosvobodil od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, jakož i od placení pohledávek věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a pohledávek věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. Neosvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníkovi pro tyto pohledávky právo postihu.

Insolvenční soud dále rozhodl, že zbývající nárok insolvenčního správce na odměnu a náhradu jeho hotových výdajů bude po právní moci tohoto usnesení uhrazen prostřednictvím účtárny Krajského soudu v Ústí nad Labem ze státního rozpočtu ČR na účet, který insolvenční správce neprodleně sdělí soudu a zároveň insolvenčního správce vyzval ke sdělení platebních údajů pro účely převedení platby (body II. a III. výroku).

P o u č e n í : Proti bodu I. výroku tohoto usnesení se může odvolat pouze dlužník (§ 416 odst. 2 IZ). Proti bodům II. a III. výroku tohoto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání nebo jinému procesnímu úkonu však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno adresátu zvlášť (§ 74 odst. 2 IZ).

V Ústí nad Labem dne 29. září 2016 Mgr. Iva Černá v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Černá Jana