KSUL 71 INS 7866/2016-P1-4
KSUL 71 INS 7866/2016-P1-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Irenou Lacinovou v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka: Herman anonymizovano , anonymizovano , bytem Velká Černoc 78, 438 01 Měcholupy, insolvenční správce: Insolvency Project v.o.s., Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 11.10.2016, č.j. KSUL 71 INS 7866/2016-P1-3 s e m ě n í tak, že se přihláška P1 věřitele č. 1-JUDr. Jan Fendrych, IČ 75128446, Hradecká 2526, 130 00 Praha 3 ve výši 7.850,-Kč neodmítá a věřitel č. 1 je i nadále účastníkem řízení.

Odůvodnění:

Dne 29. 4. 2016 byla Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručena přihláška pohledávky věřitele č. 1-JUDr. Jan Fendrych, IČ 75128446, ve výši 7.850,-Kč. Při přezkumném jednání konaném dne 16. 6. 2016 nebyla přihlášená pohledávka přezkoumána z důvodu odeslané výzvy insolvenčním správcem k odstranění vad. Insolvenční správce dopisem ze dne 15. 06. 2016 věřitele č. 1 poučil o tom, že jako věřitel je povinen provést doplnění a opravu přihlášky do 15 dnů od doručení výzvy podle § 188 odst. 2 IZ a toto podat k insolvenčnímu soudu. Pokud věřitel ve stanovené lhůtě nedoplní nebo neopraví svoji přihlášku, insolvenční správce předloží přihlášku pohledávky insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k takové přihlášce pohledávky nepřihlíží. Vyrozumění o popření přihlášené pohledávky převzal věřitel č. 1 dne 15. 06. 2016. Věřitel č. 1 přihlášku ve stanovené lhůtě přihlášku neopravil ani nedoplnil. Dne 15. 8. 2016 předložil insolvenční správce přihlášku pohledávky č. 1 soudu k rozhodnutí podle § 188 odst. 2 IZ. V rámci dohlédací činnosti soudu bylo zjištěno, že při vydávání rozhodnutí o odmítnutí přihlášky P1 asistentka soudce nezkoumala obsah zvláštního přezkumného jednání ze dne 1. 9. 2016, neboť byly splněny všechny zákonné podmínky pro odmítnutí přihlášky P1 a do doby rozhodnutí o odmítnutí přihlášky P1 nedošlo k žádné změně ani doplnění v ISIR, oddíl P (§ 188 odst. 2). V ISIR, oddíl P-přihlášky se neobjevilo ani žádné zpětvzetí návrhu ze strany insolvenčního správce, proto nevznikla pochybnost, že by insolvenční správce mohl změnit své stanovisko a přihlášku P1 uznat v plné výši. Vzhledem k tomu, že přihláška P1 byla při zvláštním přezkumném jednání ze dne 1.9.2016 insolvenčním správcem uznána v plné výši, mění soud výrok rozhodnutí tak, že se přihláška pohledávky č. P1, věřitele č. 1 neodmítá a věřitel č. 1 je i nadále účastníkem řízení isir.justi ce.cz

se zjištěnou pohledávkou ve výši 7.850,-Kč. Pokud bylo vydáno rozhodnutí o tom, že se přihláška P1 odmítá, bylo postupováno nesprávně.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat pouze věřitel č. 1, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 23. listopadu 2016

JUDr. Irena Lacinová,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Tereza Prošková