KSUL 71 INS 7420/2016-A-22
KSUL 71 INS 7420/2016-A-22

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Irenou Lacinovou, v insolvenčním řízení dlužníků: Dibelka anonymizovano , anonymizovano a Dibelková anonymizovano , anonymizovano , oba společně bytem Klíšská 444/83, 400 01 Ústí nad Labem, o návrhu Mgr. Martina Tunkla, soudního exekutora, Exekutorský úřad Plzeň-město, Palackého nám 28, 301 00 Plzeň, na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Soud nařizuje předběžné opatření, jímž se soudnímu exekutorovi Mgr. Martinu Tunklovi, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, umožňuje provést nařízenou exekuci vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp.zn. 094 EX 08692/06, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí povinných Dibelka anonymizovano , anonymizovano a Dibelková anonymizovano , anonymizovano , oba společně bytem Klíšská 444/83, 400 01 Ústí nad Labem, a to bytu č. 444/2 umístěného v budově Klíše, čp. 444, list vlastnictví č. 1985, v bytovém domě, stojícím na pozemku parcela číslo 1308, a ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 605/3658 na společných částech předmětného bytového domu čp. 444 a k pozemku parcela číslo 1308, vše zapsané na listu vlastnictví č. 3137 a na listu vlastnictví č. 1985 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro obec Ústí nad Labem, katastrální území Klíše, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn.k dispozici v tomto řízení.

II. Soud ukládá Mgr. Martinu Tunkovi, soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Plzeň-město, aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil České republice-Krajskému soudu v Ústí nad Labem na účet číslo 3703-3024411/0710, variabilní symbol 7144742016, soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření, který činí podle položky 5 Sazebníku poplatků 1.000,-Kč.

Odůvodnění:

Dne 30.03.2016 byl soudu doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dlužníků Dibelka anonymizovano , anonymizovano a Dibelková anonymizovano anonymizovano , oba společně bytem Klíšská 444/83, 400 01 Ústí nad Labem.

Dne 07.05.2016 podal Mgr. Martin Tunkl, soudní exekutor návrh na vydání přeběžného opatření, kterým by insolvenční soud umožnil soudnímu exekutorovi provést již nařízenou exekuci vedenou u Exekutorského úřadu Plzeň-město pod sp.zn. 094 EX 08692/06, tj. provést dražbu nemovitostí zapsaných na LV č. 1985 a LV č. 1308, pro k.ú. Klíše specifikovaných v čl. II. Návrhu na vydání předběžného opatření a přiložených rozhodnutích soudního exekutora, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu isir.justi ce.cz probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 71 7420/2016 k dispozici v tomto řízení.

Svůj návrh na vydání předběžného opatření odůvodňuje soudní exekutor tak, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha povinných sabotovat exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekučním řízení. Shora uvedené je zřejmé zejména z těchto skutečností: a) Insolvenční návrh byl podán v průběhu exekučního řízení (přestože nesplacené závazky povinných existovaly již dříve), a zejména až po vydání dražební vyhlášky v den konání dražby, zjevně tedy bylo úmyslem povinných zamezit provedení dražby. b) Tomu, že se jedná pouze a výlučně o obstrukční insolvenční návrh jednoznačně svědčí i skutečnost, že povinní podávají insolvenční návrhy těsně před konáním dražby opakovaně: -dražební rok stanovený na 15.03.2012 dražební vyhláškou ze dne 13.02.2012, č.j. 94 EX 8692/06 byl odročen s ohledem na zahájené insolvenční řízení vyhláškou ze dne 13.03.2012, č.j. KSUL 43 INS 5953/2012-A-3, ve spojení s rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 13.06.2012, č.j. 1 VSPH 740/2012-A-21, bylo insolvenční řízení zastaveno, neboť nebyla uhrazena záloha na náklady insolvenčního řízení,

-dražební rok stanovený na 22.11.2012 dražební vyhláškou ze dne 21.09.2012, č.j. 94 EX 8692/06, byl odročen s ohledem na zahájené insolvenční řízení vyhláškou ze dne 12.11.2012, č.j. KSUL 71 INS 27893/2012-A-3. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 01.08.2013, č.j. KSUL 71 INS 27893/2012-A-15, bylo insolvenční řízení zastaveno, neboť nebyla uhrazena záloha na náklady insolvenčního řízení,

-dražební rok stanovený na 23.10.2014 dražební vyhláškou ze dne 22.09.2014, č.j. 94 EX 8692/06, byl odročen s ohledem na zahájené insolvenční řízení vyhláškou ze dne 22.10.2014, č.j. KSUL 71 INS 28711/2014. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23.01.2015, č.j. KSUL 71 INS 28711/2014-A-9 bylo insolvenční řízení zastaveno, neboť nebyla uhrazena záloha na náklady insolvenčního řízení,

-dražební rok stanovený na 31.032016 dražební vyhláškou ze dne 22.09.2014, č.j. 94 EX 8692/06 ; dlužníci podávají insolvenční návrh opětovně dne 31.03.2016, č.j. -A-3.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti má exekutor za to, že jsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, aby soud předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, když je jednoznačně zřejmé, že skutečným důvodem insolvenčního návrhu je pouze mařit exekuční řízení, zamezit prodeji majetku povinných a v neposlední řadě zneužívání práva a za tímto účelem zvýšení zatížení insolvenčního soudu zjevně obstrukčním insolvenčním řízením.

Podle § 82 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) /dále jen IZ / předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Podle § 82 odst. 2 písm. b) IZ může předběžným opatřením insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit důvod zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Soud se domnívá, že v tomto případě, tedy v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem sp. zn., jsou dány důvody pro nařízení předběžného opatření. Jak je patrno ze spisů, dlužníci podávají návrhy opakovaně a v téměř v nezměněné podobě. Důvody zvláštního zřetele vhodné soud shledává v přístupu dlužníka, který se evidentně chová tak, aby probíhající exekuci zabránil. O výše uvedeném svědčí 4 odročení dražebního jednání.

Předběžné opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí bude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení.

Podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., poplatníky poplatku za řízení před soudem prvního stupně je navrhovatel, není-li dále stanoveno jinak. Podle § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 549/1991 Sb., jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření (výrok II.).

P o u č e n í : Proti usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem ( § 74 odst. 2 IZ ve spojení s § 80 odst. 1 IZ). Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti (§ 74 odst. 1 IZ).

Nebude-li povinnost uložená tímto rozhodnutím (výrok II.) splněna dobrovolně, lze se jejího splnění domoci návrhem na soudní výkon rozhodnutí.

V Ústí nad Labem dne 10. června 2016

JUDr. Irena Lacinová, v.r. Samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Bc. Radka Povejšilová