KSUL 71 INS 5587/2017-A-38
KSUL 71 INS 5587/2017-A-38

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Irenou Lacinovou v insolvenčním řízení navrhovatele (věřitele): Gustav anonymizovano , anonymizovano , Žitenická 1530, 286 01 Čáslav, proti dlužníku: Ing. Miloslav anonymizovano , anonymizovano , IČ 44521413, Koldům 1581, 436 01, Litvínov, zastoupen: JUDr. Jiří Císař, advokát, se sídlem Hrnčířská 55/14, 400 01 Ústí nad Labem, o návrhu Mgr. Tomáše Pospíchala, Exekutorský úřad Nymburk, soudního exekutora, se sídlem 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk, na nařízení předběžného opatření v řízení o insolvenčním návrhu věřitele

takto:

I. Soud nařizuje předběžné opatření, jímž se soudnímu exekutorovi Mgr. Tomáši Pospíchalovi, Exekutorský úřad Nymburk, soudnímu exekutorovi, se sídlem 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk, umožňuje provést již nařízenou exekuci, vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp.zn. 070 Ex 4451/14, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí povinného Ing. Miloslava anonymizovano , anonymizovano , IČ 44521413, Koldům 1581, 436 01, Litvínov, a to pozemků p.č. 874/93 (2639m2 ostatní plocha-jiná plocha), p.č. 902/54 (57632m2 ostatní plocha- jiná plocha), vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most na LV 457 pro obec Mariánské Radčice a katastrální území Libkovice u Mostu, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. k dispozici v tomto řízení.

II. Soud ukládá Mgr. Tomáši Pospíchalovi, Exekutorský úřad Nymburk, soudnímu exekutorovi, se sídlem 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk, aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil České republice-Krajskému soudu v Ústí nad Labem soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření, který činí podle položky 5 Sazebníku soudních poplatků 1.000,-Kč, na číslo účtu 3703- 3024411/0710, VS 7144558717, nebo v kolcích.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 16.03.2017 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh věřitelů: JUDr. Ivan anonymizovano , anonymizovano , bytem Sadová 15, 434 01, Most, BANKOVNÍ STAVBY, a. s., IČ 25001787, se sídlem Wolkerova 24/3, 160 00, Praha 6, IMPOWER FINANCE, a.s., IČ 25741845, se sídlem Wolkerova 24/3, 160 00, Praha 6, a isir.justi ce.cz navrhovatele (věřitele): Gustav anonymizovano , anonymizovano , bytem Žitenická 1530, 286 01 Čáslav, kterým se dožadovali, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka Ing. Miloslava anonymizovano .

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23.03.2017, č.j. KSUL 71 INS 5587/2017-A-9, byly insolvenční návrhy odmítnuty. Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 27.04.2017, č.j., 3 VSPH 772/2017-A-17, bylo rozhodnuto tak, že usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem (A-9) se ve vztahu k navrhovateli Gustavu anonymizovano mění tak, že se insolvenční návrh neodmítá. Ve vztahu k navrhovatelům ostatním se usnesení ruší a řízení se zastavuje (když navrhovatelé-věřitelé JUDr. Ivan anonymizovano , BANKOVNÍ STAVBY, a. s. a IMPOWER FINANCE, a.s., vzali shodně dne 27.03.2017 své insolvenční návrhy zpět bez uvedení důvodu; soud poukazuje na skutečnost, že věřitel JUDr. Ivan anonymizovano je členem statutárních orgánů věřitelů BANKOVNÍ STAVBY, a. s. a IMPOWER FINANCE, a.s.).

Dne 05.10.2017 (č.l. A-37) podal Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, návrh na vydání předběžného opatření, kterým by insolvenční soud umožnil soudnímu exekutorovi provést již nařízenou exekuci vedenou u Exekutorského úřadu Nymburk pod sp.zn. 070 Ex 4451/14, tj. provést dražbu nemovitostí zapsaných na LV č. 457 pro k.ú. Libkovice u Mostu specifikovaných v návrhu na vydání předběžného opatření a přiložených rozhodnutích soudního exekutora, in eventum s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn.k dispozici v tomto řízení.

Svůj návrh na vydání předběžného opatření odůvodňuje soudní exekutor tak, že povinný v průběhu exekuce soustavně podává návrhy na odklad exekuce a s ohledem na obsah návrhů na odklad exekuce je zřejmé, že ze strany povinného (dlužníka) se jedná o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva. Proti povinnému (dlužníkovi) vede soudní exekutor exekuční řízení. Vzhledem k hodnotě dražených nemovitostí lze očekávat uspokojení věřitelů či alespoň rezervování výtěžku dražby k vyplacení do majetkové podstaty v případě zjištění úpadku dlužníka v rámci probíhajícího insolvenčního řízení. Z jednání povinného (dlužníka) dovozuje, že jedná v exekučním řízení zcela účelové s úmyslem zmařit konání plánované dražby a tím se vyhnout provedení exekuce, neboť s ohledem na ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ a účinky zahájení insolvenčního řízení nemůže soudní exekutor v provedení exekuce prodejem nemovitosti pokračovat a exekuci provést. K návrhu exekutor předložil dražební vyhlášku (usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání týkající se prodeje nemovitostí ze shora uvedeného listu vlastnictví) ze dne 04.11.2015, č.j. 070 Ex 4451/214-218. Dražební jednání se mělo konat elektronicky a zahájeno mělo být dne 10.12.2015 ve 13:00 hodin. Dražební jednání bylo 5x odročováno, naposledy dne 12.09.2017 na den 13.10.2017 v 10:00 hodin.

Ze spisů se podává, že navrhovatel (věřitel) IMPOWER FINANCE, a.s., IČ 5741845, podal dne 11.06.2015 insolvenční návrh, vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 71 INS 15292/2015. Insolvenční návrh věřitele byl odmítnut (pro vady) usnesením zdejšího soudu ze dne 16.06.2015, č.j. KSUL 71 INS 15292/2015-A-5. Proti usnesení se věřitel odvolal, svůj insolvenční návrh vzal však zpět (bez udání důvodu). Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 25.01.2016, č.j. KSUL 71 INS 15292/2015, 1 VSPH 1322/2015-A-14, bylo odvolací řízení zastaveno (usnesení na bylo právní moci dne 02.02.2016). Do řízení přistoupil dne 17.08.2015 navrhovatel (věřitel) Ing. Petr Bicenc. Insolvenční návrh tohoto věřitele byl odmítnut (pro vady) usnesením zdejšího soudu ze dne

18.08.2015, č.j. KSUL 71 INS 15292/2015-A-10 (usnesení nabylo právní moci dne 08.09.2015).

Podle § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Podle § 82 odst. 2 písm. b) IZ může předběžným opatřením insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

Soud se domnívá, že v tomto případě, tedy v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem sp.zn., jsou dány důvody pro nařízení předběžného opatření. Jak je patrno ze spisů Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.zn. KSUL 71 INS 15292/2015 avěřitelé (viz text shora) podávají insolvenční návrhy, které pak berou bez udání důvodu zpět, či podávají insolvenční návrhy nezpůsobilé k projednání a je proto nutné je pro vady odmítnout. Dlužník mařil provádění exekuce svými žádostmi na odklad exekuce.

Podle § 2 odst. l písm. a) zák. č. 549/1991 Sb. poplatníky poplatku za řízení před soudem prvního stupně je navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak. Podle § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 549/1991 Sb. jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření (výrok II.).

Výrok III. o nákladech řízení vychází z ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. V dané věci měl navrhovatel předběžného opatření (exekutor) úspěch v plném rozsahu. S ohledem na skutečnost, že mu žádné náklady nevznikly, soud je žádnému z účastníků nepřiznal. Ohledně soudního poplatku soud uvádí, že dle § 11 odst. 2 písm. n), o) zák. č. 549/1991 Sb. je dlužník osvobozen od soudních poplatků.

Poučení:

Proti usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ ve spojení s § 80 odst. 1 IZ). Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti (§ 74 odst. 1 IZ). Nebude-li povinnost uložená tímto rozhodnutím (výrok II.) splněna dobrovolně, lze se jejího splnění domoci návrhem na soudní výkon rozhodnutí.

V Ústí nad Labem dne 09. října 2017

JUDr. Irena Lacinová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Kateřina Belovová