KSUL 71 INS 519/2015-P31-2
KSUL 71 INS 519/2015-P31-2

Us ne se ní

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšší soudní úřednicí Evou Koutovou v insolvenční věci dlužníka: BÁRT-STAVBY s.r.o., IČO 25009851, Blšany u Loun 1, 440 01, Louny, zastoupen: JUDr. Vladimír Linhart, advokát, se sídlem Mírové nám. 48, 440 01 Louny, insolvenční správce JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, IČ 72537426, se sídlem Zemské právo 1574/3, 102 00 Praha, provozovna Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, o částečném odmítnutí přihlášky pohledávky č. 31

t ak to :

I. Přihláška pohledávky věřitele č. 31 BOXI MOBIL-WC, s.r.o., IČ 25431099, se sídlem Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9, se v rozsahu popření insolvenčním správcem co do částky 4.327,20 Kč o dmít á.

II. Věřitel č. 31 BOXI MOBIL-WC, s.r.o., 25431099 , nadále zůstává účastníkem řízení se zjištěnou nevykonatelnou nezajištěnou pohledávkou ve výši 159.487,75 Kč.

Odův o dně ní

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.-A-11 ze dne 30.3.2015 byl zjištěn úpadek dlužníka BÁRT-STAVBY s.r.o., IČO 25009851, Blšany u Loun 1, 440 01, Louny. Insolvenčním správcem byla ustanovena JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, IČ 72537426. Současně byli vyzváni věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku u zdejšího soudu na předepsaném formuláři.

Dne27.5.2015 přihlásil věřitel č. 31 BOXI MOBIL-WC, s.r.o., IČ 25431099, do insolvenčního řízení své pohledávky v celkové výši 163.814,95 Kč. Při přezkumném jednání konaném dne 13.7.20153 insolvenční správce popřel co do výše př ih lá šk u pohledávky věřitele č. 31 ve výši 4.327,20 Kč. O částečném popření pohledávky byl věřitel insolvenčním správcem vyrozuměn dopisem, ve kterém podrobně uvedl důvody popření. Tímto dopisem byl věřitel rovněž poučen o možnosti podat žalobu na určení výše popřené pohledávky i o následcích nepodání takové žaloby.

Výzva byla věřiteli doručena dne 15.7.20155 (viz č.l. B-10/9 insolvenčního spisu). Věřitel však ve stanovené lhůtě žalobu nepodal.

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona, nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Protože nebyla žaloba na určení výše popřené nevykonatelné pohledávky v zákonné lhůtě podána, k popřené části pohledávky se nadále nepřihlíží a pohledávka je v souladu s ustanovením § 198 odst. 1 insolvenčního zákona zjištěna pouze ve výši uznané správcem. Soud proto rozhodl podle § 185 o odmítnutí popřené přihlášené pohledávky.

Po uče ní : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze insolvenční věřitel č.31, a to do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 185 IZ).

V Ústí nad Labem dne 8. září 2015

Eva Koutová v.r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Daniela Baboráková