KSUL 71 INS 5153/2014-B-26
KSUL 71 INS 5153/2014-B-26

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Irenou Lacinovou v insolvenční věci dlužníka: Ing. Kateřina anonymizovano , anonymizovano , bytem Ukrajinská 883, 436 01 Litvínov, adresa pro doručování: Nám. Republiky 760, 435 11 Lom, insolvenční správce Ing. Gabriela Burzová, IČ 70339791, se sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku osobami blízkými dlužníkům dle § 295 ins. zákona

takto:

Soud uděluje Miluši anonymizovano , anonymizovano , bytem Mírové náměstí 11, 436 01 Litvínov (dále jen navrhovatel ) výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty -nemovitost stavba č.p.760 na pozemku st. 862, LV 873,k.ú. Lom u Mostu, zapsaná v soupisu majetkové podstaty pod bodem n1.

Odůvodnění

Podáním ze dne 8.2.2016, doručeným soudu dne 17.2.2016 požádala navrhovatelka o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podle § 295 odst. 3 IZ na nemovitosti uvedené ve výroku tohoto usnesení s tím, že vítěznou nabídku učinila v souladu s pokynem zajištěného věřitele.

Osoby, které stíhá zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty jsou uvedeny v § 295 odst. 1,2 IZ. Existence příbuzenského vztahu je dána tím, že dlužnice Ing. Kateřina anonymizovano , anonymizovano , je dcerou navrhovatelky Miluši anonymizovano .

Rozhodnutí navrhovatele o nabytí majetku z majetkové podstaty je jeho dobrovolné rozhodnutí a soudu přísluší úvaha o ne/udělení výjimky ze zákazu, ke které je oprávněn stanovit podmínky.

Podle § 295 odst. 3 ins. zákona na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Insolvenční správce dlužníka navrhl vyhovět žádosti o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, neboť nebudou poškozena práva přihlášených věřitelů. isir.justi ce.cz

Soud proto v souladu s výše uvedeným zákonným ustanovením rozhodl o povolení udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty pro Miluši anonymizovano , anonymizovano .

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen navrhovatel o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím tohoto soudu (§ 295 odst. 3 IZ).

V Ústí nad Labem dne 10. listopadu 2016 JUDr. Irena Lacinová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Tereza Nosková