KSUL 71 INS 4495/2014-C2-4
KSUL 71 INS 4495/2014-C2-4

71 ICm 3798/2015-16 (KSUL 71 INS 4495/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Irenou Lacinovou v právní věci žalobce: Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 00006963, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5-Smíchov, proti žalovanému: Mgr. Martin Kuře, IČ 44207336, se sídlem Kostelní náměstí 233/1, 412 01 Litoměřice, insolvenční správce dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , IČ 15668835, bytem Dolní Podluží 184, 407 55 Dolní Podluží, o žalobě na určení pořadí uplatněné pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení pořadí uplatněné vykonatelné pohledávky ve výši 29.140,-Kč stanovené platebním výměrem č. 1171/2015 ze dne 05.06.2015, o stanovení pravděpodobné výše pojistného za rok 2014, žalobce za dlužníkem, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodně ní: ()

Žalobou ze dne 30.09.2015 (doručenou soudu dne 02.10.2015) se žalobce domáhal proti žalovanému určení, že uplatněná vykonatelná pohledávka stanovená platebním výměrem č. 171/2015 ze dne 05.06.2015 o stanovení pravděpodobné výše pojistného za rok 2014 ve výši 29.140,-Kč je pohledávkou za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 2 písm. e) IZ.

V žalobě uvedl, že dlužník vykonával samostatnou výdělečnou činnost od 01.10.1991 do 31.12.1992 a od 29.09.2008 do 14.05.2014. Vzhledem k tomu, že dlužník jako osoba samostatně výdělečně činná nesplnil svoji zákonnou povinnost podat přehled o příjmech a výdajích dle § 15 odst. 1, 2 zák. č. 589/1992 Sb. za rok 2014 (lhůta do 30.04.2015), a to ani po zaslání výzvy OSSZ Děčín, byla dlužníkovi podle § 22b odst. 1, 2 zák. č. 589/1992 Sb. platebním výměrem stanovena pravděpodobná výše pojistného za rok 2014 ve výši 29.140,-Kč (chybně v žalobě uvedena částka 21.140,-Kč). Vzhledem k tomu, že platební výměr o pravděpodobné výši pojistného mohla OSSZ Děčín vystavit až po 30.04.2015 a úpadek byl zjištěn dne 09.04.2014, jedná se podle žalobce o pohledávku za majetkovou podstatou ve smyslu shora uvedeného ustanovení IZ. Pohledávka byla žalobcem u insolvenčního správce (žalovaný) uplatněna podáním ze dne 11.08.2015.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil v podání ze dne 01.11.2015 (soudu došlo dne 01.11.2015). V něm uvádí, že uplatněnou pohledávku neuznává jako pohledávku za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 2 písm. e) IZ a dle § 203a IZ. Úpadek dlužníka byl zjištěn dne 09.04.2014, lhůta pro přihlášení pohledávek věřitelů byla stanovena do 09.06.2014. Dlužník vykonával samostatnou výdělečnou činnost od 29.09.2008 do 14.05.2014. Od 15.05.2014 má dlužník přerušeno živnostenské oprávnění do 15.05.2019. Samostatnou výdělečnou činnost dlužník nevykonával již od 01.01.2014, tudíž nehradil sociální pojistné ani nepředkládal přehledy o svých příjmech a výdajích za rok 2014. Platební výměr č. 171/2015, na základě kterého se žalobce domáhá určení pořadí pohledávky, tj. uplatněnou pohledávku za majetkovou podstatou ve výši 29.140,-Kč, byl vystaven dne 05.06.2015 s tím, že se jedná o stanovení pravděpodobné výše pojistného za rok 2014. Dle sdělení žalobce, tento výměr mohl vystavit až po 30.04.2015. Nicméně nic nebránilo žalobci přihlásit si pohledávku do insolvenčního řízení jako podmíněnou s tím, že vzhledem k okolnostem fungování dlužníka se dalo předpokládat, že taková pohledávka v budoucnu vznikne. Dle názoru žalovaného nelze souhlasit s tím, že se jedná o pohledávku za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 2 písm. e) IZ, neboť se jedná o nárok, který žalobce vůči dlužníku stanovil v roce 2015, tj. za období, kdy dlužník nepodnikal, neměl příjem a tedy ani nehradil povinné platby spojené s podnikáním. Žalovaný navrhl, aby žaloba byla v celém rozsahu zamítnuta.

Z insolvenčního spisu sp.zn.je zřejmé, že věřitel Česká spořitelna, a.s.se domáhal insolvenčním návrhem zjištění úpadku dlužníka.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 09.04.2014, č.j. KSUL 71 INS 4495/2014-A-26, soud zjistil úpadek dlužníka. Tímto usnesením byl rovněž ustanoven insolvenční správce: Mgr. Martin Kuře, IČ 44207336, se sídlem Nerudova 22, 412 01 Litoměřice. Usnesením ()

Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 03.07.2014, č.j.-B-5, soud prohlásil na majetek dlužníka konkurs, který je projednáván jako nepatrný.

Podáním ze dne 11.08.2015 uplatnil žalobce u žalovaného pohledávku za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 2 písm. e) IZ ve výši 29.140,-Kč. Podáním ze dne 20.08.2015 (soudu došlo dne 09.09.2015) žalovaný sdělil insolvenčnímu soudu, že dne 11.08.2015 obdržel od žalobce podání ze dne 11.08.2015 (uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou). V tomto podání žalovaný uvedl, že uplatněnou pohledávku neuznává a žádá insolvenční soud, aby věřitele (žalobce) vyzval k podání žaloby dle § 203a IZ. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15.09.2015, č.j.-B-39, bylo věřiteli (žalobci) uloženo, aby do 30 dnů podal u insolvenčního soudu žalobu na určení pořadí uplatněné pohledávky ve výši 29.140,-Kč. Usnesení bylo věřiteli (žalobci) doručeno dne 23.09.2015. Žaloba tedy byla podána včas.

Soud cituje § 168 IZ, § 203 IZ, § 203a IZ:

§ 168 IZ:

(1) Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria, jsou a) náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce; to neplatí, byl-li předběžný správce ustanoven insolvenčním správcem, b) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora dlužníka jmenovaného soudem a správce podniku dlužníka za součinnost poskytnutou předběžnému správci nebo insolvenčnímu správci, c) náhrada nutných výdajů a odměna členů a náhradníků věřitelského výboru, d) náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení, jestliže ji v souladu s rozhodnutím insolvenčního soudu zaplatila jiná osoba než dlužník, e) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle § 122 odst. 2, f) pohledávky věřitelů z úvěrového financování.

(2) Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku, jsou a) hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, b) náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka, () c) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora, osoby v postavení obdobném postavení likvidátora a odpovědného zástupce za činnost prováděnou po rozhodnutí o úpadku, d) náhrada hotových výdajů a odměna znalce ustanoveného insolvenčním soudem za účelem ocenění majetkové podstaty, e) daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na důchodové spoření, pohledávky vzniklé opravou výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, f) pohledávky věřitelů ze smluv uzavřených osobou s dispozičními oprávněními, s výjimkou smluv uzavřených dlužníkem po schválení oddlužení, g) pohledávky věřitelů ze smluv, které se podle tohoto zákona považují za smlouvy, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními neodmítla, jestliže se týkají plnění poskytnutého věřiteli dlužníku po zahájení insolvenčního řízení; to neplatí pro pohledávky, které se týkají plnění poskytnutého věřiteli za trvání oddlužení, h) pohledávky věřitelů odpovídající právu na vrácení plnění ze smluv, které se podle tohoto zákona považují za smlouvy, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními odmítla, jestliže se týkají plnění poskytnutého věřiteli dlužníku v době od zahájení insolvenčního řízení do dne, kdy podle tohoto zákona nastaly účinky odmítnutí; to neplatí pro pohledávky, které se týkají plnění poskytnutého věřiteli za trvání oddlužení, i) úroky podle § 171 odst. 4, j) náhrada hotových výdajů osob, které poskytly insolvenčnímu správci součinnost, k) další pohledávky, o nichž tak stanoví tento zákon.

(3) Není-li dále stanoveno jinak, pohledávky za majetkovou podstatou se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

§ 203 IZ

(1) Není-li dále stanoveno jinak, pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň se uplatňují písemně vůči osobě s dispozičními oprávněními. O uplatnění takové pohledávky věřitel současně vždy vyrozumí insolvenčního správce; náležitosti tohoto vyrozumění stanoví prováděcí právní předpis. ()

(2) Neuplatní-li dlužníkův zaměstnanec pracovněprávní pohledávku uvedenou v § 169 odst. 1 písm. a) v jiné výši, pokládá se jeho pohledávka za uplatněnou ve výši vyplývající z účetnictví dlužníka nebo z evidence vedené podle zvláštního právního předpisu 13).

(3) Osoba s dispozičními oprávněními uspokojí pohledávky podle odstavce 1 z majetkové podstaty.

(4) Neuspokojí-li osoba s dispozičními oprávněními pohledávky podle odstavce 1 v plné výši a včas, může se věřitel domáhat jejich splnění žalobou podanou proti osobě s dispozičními oprávněními; nejde o incidenční spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty, pokud nevznikly zaviněním insolvenčního správce nebo náhodou, která se mu přihodila.

(5) Po právní moci rozhodnutí o žalobě podle odstavce 4 určí lhůtu k uspokojení přisouzené pohledávky a jejího příslušenství svým rozhodnutím insolvenční soud; současně rozhodne, která část majetkové podstaty může být použita k uspokojení. Učiní tak jen na návrh oprávněné osoby nebo osoby s dispozičními oprávněními, kterým se rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné, doručuje, a to zvlášť.

§ 203a IZ

(1) V pochybnostech o tom, zda pohledávka uplatněná věřitelem podle § 203 je pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou postavenou jí na roveň anebo pohledávkou, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje (§ 170), uloží insolvenční soud i bez návrhu věřiteli, který ji uplatnil, aby do 30 dnů podal u insolvenčního soudu žalobu na určení pořadí uplatněné pohledávky; na návrh insolvenčního správce tak učiní vždy. Žaloba musí být vždy podána proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba o určení pořadí pohledávky uplatněné jako pohledávka za majetkovou podstatou nebo jako pohledávka postavená na roveň pohledávce za majetkovou podstatou ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nebo není-li žalobě vyhověno, považuje se podání, jímž věřitel takovou pohledávku uplatnil, za přihlášku pohledávky a uspokojení pohledávky jako pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky postavené jí na roveň je v insolvenčním řízení vyloučeno. Nedojde-li žaloba o určení pořadí pohledávky, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje, ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nebo není-li žalobě vyhověno, je uspokojení takové pohledávky v insolvenčním řízení vyloučeno.

(2) Řízení o žalobě podle odstavce 1 je incidenčním sporem podle § 159 odst. 1 písm. a); ustanovení o popření pořadí přihlášené pohledávky platí obdobně.

Po právním posouzení skutkových zjištění a po zhodnocení důkazů dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná. ()

Soud se zcela ztotožnil se stanoviskem žalovaného. Žalobci nic nebránilo, aby si přihlásil podmíněnou pohledávku do insolvenčního řízení s tím, že vzhledem k okolnostem fungování dlužníka se dalo předpokládat (dlužník nepodniká, nic nehradí a nepředkládá přehledy svých příjmů a výdajů), že taková pohledávka v budoucnosti vznikne. Dle soudu se nejedná o pohledávku za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 2 písm. e) IZ.

S ohledem na výše uvedené soud v bodě I. výroku tohoto rozsudku žalobu zamítl.

Účastníci souhlasili, aby soud rozhodl ve věci bez nařízení jednání dle § 115a o.s.ř. (žalobce se k usnesení soudu ze dne 11.11.2015 na č.l. 12 spisu ohledně souhlasu s tím, aby ve věci bylo soudem rozhodnuto bez nařízení jednání, nevyjádřil; žalovaný vyslovil souhlas podáním ze dne 27.11.2015 na č.l. 13 spisu).

Rozsudek byl veřejně vyhlášen dne 17.12.2015.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle 137 odst. 1 ve spojení s § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Žalovaný žádné náklady řízení nepožadoval, resp. nevyčíslil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o. s. ř.).

V Ústí nad Labem dne 17. prosince 2015

JUDr. Irena Lacinová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Daniela Baboráková