KSUL 71 INS 24514/2013-A-23
KSUL 71 INS 24514/2013-A-23

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Irenou Lacinovou v insolvenční věci navrhovatelů: A) Ladislav Vodochodský, nar. 21.06.1968, bytem Tylova 870/6, 431 91 Vejprty, adresa pro doručování Paříkovo nám. 144, 411 13 Třebenice, B) SKIPPER s.r.o., IČ 64051447, se sídlem Karla Čapka 211/1, 405 02 Děčín, oba zastoupeni Mgr. Ladislavem Malečkem, advokátem, se sídlem Nerudova 22, 412 01 Litoměřice, proti dlužníku: KLÍNOVEC, a.s., IČ 27292681, se sídlem Blatenská 2327/113, 430 03 Chomutov, o návrhu navrhovatelů A) a B) na vydání předběžného opatření a ustanovení předběžného správce

takto:

I. Návrh na nařízení předběžného opatření s e z a m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 03.09.2013 byl soudu doručen insolvenční návrh navrhovatelů A), B). Dne 11.11.2013 podali navrhovatelé A) a B) návrh na vydání předběžného opatření dle § 113 odst. 1 IZ, kterým navrhuje omezit oprávnění dlužníka nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze s předchozím souhlasem předběžného správce. Současně navrhuje soudu ustanovit předběžného správce.

Svůj návrh odůvodňují tím, že podali insolvenční návrh na dlužníka dne 03.09.2013 a současně navrhli, aby byl jako způsob řešení úpadku zvolen konkurs. Navrhovatelé předběžného opatření uvádějí, že navrhovatel B) měl po dobu 5 let v nájmu od dlužníka kompletní lyžařskou část areálu včetně vleků a dílen se zázemím. Dále navrhovatelé tvrdí, že nájemní smlouva na uvedené nemovitosti skončila 30.09.2013, navrhovatel B) dlužníka žádal o uzavření nové nájemní smlouvy, která by zajišťovala pravidelné atraktivní výnosy pro dlužníka.

Navrhovatel B) dále v návrhu na vydání předběžného opatření specifikuje a upravuje výši své pohledávky.

Navrhovatelé konstatují, že dlužník ukončil v současné době jediný příjem, který měl (nájemní smlouva ze dne 01.09.2012), a žádné jiné příjmy a finanční prostředky nemá a není tedy schopen své závazky splnit.

Dále navrhovatelé rozebírají v návrhu na vydání předběžného opatření stav uvnitř akcionářské struktury dlužníka, stav ohledně statutárních orgánů dlužníka a podanou žalobu o neplatnost usnesení valné hromady vedenou Krajským soudem Ústí nad Labem pod sp.zn. 20 Cm 103/2012. Závěrem pak navrhovatelé uvádějí, že navrhovatel A) byl nucen dne 07.10.2013 podat trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodu odcizení majetku z areálů, které měl v pronájmu.

Ze spisu se podává, že dne 03.09.2013 podal navrhovatel věřitel č. 2 SKIPPER s.r.o., IČ 64051447, se sídlem Karla Čapka 211/1, 405 02 Děčín insolvenční návrh, jehož jediným společníkem a jediným jednatelem je Ladislav Vodochodský, nar. 21.06.1968, bytem Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91. S ohledem na tuto vlastnickou strukturu a osoby navrhovatelů jsou jednání těchto osob velmi často nejasná, tedy často není patrno, zda Ladislav Vodochodský jedná za sebe jako za fyzickou osobu či zda jedná jako jednatel společnosti SKIPPER s.r.o.

Podle § 113 odst. 1 IZ předběžné opatření o omezení k nakládání s majetkovou podstatou slouží k tomu, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně stanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Navrhovatelé ve svém návrhu na vydání předběžného opatření ze dne 11.11.2013 sice uvádějí, že byl navrhovatel A) podal trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodu odcizení majetku. Ve spise je však na čísle listu-A-13 založeno trestní oznámení navrhovatele A) ze dne 07.10.2013 učiněné před státním zástupcem Okresního státního zastupitelství v Chomutově, avšak toto trestní oznámení se o jakémkoli odcizení majetku nezmiňuje, pouze znovu v něm oznamovatel-navrhovatel A) uvádí tytéž skutečnosti jako v průběhu insolvenčního řízení.

Předběžné opatření má řešit situaci před vydáním rozhodnutí o úpadku, kdy je třeba zamezit dlužníku nakládání s majetkovou podstatou, resp. stanovit dohled nad nakládáním s majetkovou podstatou předběžnému insolvenčnímu správci. Navrhovatelé ve svém návrhu na vydání předběžného opatření neuvádějí žádné nové skutečnosti, které by odůvodňovaly vydání jimi navrhovaného předběžného opatření. Soud má za to, že není třeba omezit dlužníka s nakládáním s majetkem nad rámec zákonného omezení dle § 111 IZ, kterými je dlužník omezen již od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, tedy od 03.09.2013 v 12:06 hodin. Z ustanovení § 111 odst. 1 IZ vyplývá, že dlužník od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, je povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do něj může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoliv zanedbatelné zmenšení. Soud i nadále setrvává na svém stanovisku, že omezení v důsledku navrhovaného předběžného opatření by mohlo v důsledku způsobit nemožnost provozu dlužníkova podniku, což je v rozporu s účelem, k jakému byl insolvenční zákon přijat zákonodárci, neboť dlužník jinak nežli prostřednictvím pronájmů svého majetku podnik neprovozuje.

Výrok II. o nákladech řízení vychází z ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. V dané věci měl dlužník úspěch v plném rozsahu a s ohledem na skutečnost, že mu žádné náklady nevznikly, soud je žádnému z účastníků nepřiznal.

Soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč za návrh na nařízení předběžného opatření byl zaplacen vylepením kolků na návrh (dokument na č.l. A-21 insolvenčního spisu).

Poučení:

Proti výroku I. usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. Odvolání může podat pouze insolvenční navrhovatel. Proti výroku II. usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ ve spojení s § 80 odst. 1 IZ). Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti (§ 74 odst. 1 IZ).

V Ústí nad Labem dne 19. listopadu 2013

JUDr. Irena Lacinová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iva Kraková