KSUL 71 INS 24470/2014-A-15
KSUL 71 INS 24470/2014-A-15

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Irenou Lacinovou v insolvenční věci navrhovatele (věřitele): Eduard Revaj, IČ 63142406, se sídlem Kubínova 437/10, 412 01 Litoměřice-Pokratice, zastoupen JUDr. Pavlem Sedláčkem, advokátem, se sídlem Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, proti dlužníku: SKD Průmstav-stavby, a.s., IČ 25406523, se sídlem Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem, o návrhu na nařízení předběžného opatření a ustanovení předběžného správce

takto:

I. Soud ustanovuje předběžným správcem: JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, IČ 72657111, se sídlem Washingtonova 25, 110 00 Praha 1, provozovna Vachkova 3083, 470 01 Česká Lípa.

II. Soud ukládá předběžnému insolvenčnímu správci, aby provedl opatření ke zjištění dlužníkova majetku a k jeho zajištění, jakož i k přezkoumání dlužníkova účetnictví nebo evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Průběžnou zprávu o zjištěném rozsahu majetkové podstaty a dalších zjištěných skutečnostech předloží předběžný insolvenční správce soudu do 31.10.2014.

III. Soud ukládá dlužníku, aby nenakládal s věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty nad rámec běžného podnikání, resp. může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Soud zakazuje dlužníku činit bez vědomí a souhlasu předběžného insolvenčního správce úkony, jimiž by došlo ke zmenšení jeho majetku. Úkony, které by takto dlužník učinil, budou vůči věřitelům neúčinné. Dlužník může nakládat s majetkovou podstatou jen se souhlasem předběžného insolvenčního správce.

IV. Dlužníku se zakazuje zcizovat, vkládat do majetku třetí osoby nebo do svěřenského fondu, zatěžovat věcnými právy třetích osob, zejména zástavním právem nebo věcným břemenem, anebo jinak právně nakládat s těmito nemovitými věcmi: pozemek parc.č. 1672/10, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemek parc.č. 1672/28, pozemek parc.č. 1672/44, jehož součástí je stavba č.p. 702, pozemek parc.č. 1672/73, pozemek parc.č. 1672/74, pozemek parc.č. 1672/75, pozemek parc.č. 1672/85, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemek parc.č. 1672/86, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.,

pozemek parc.č. 1672/87, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemek parc.č. 1672/88, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemek parc.č. 1672/94, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemek parc.č. 1672/95, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemek parc.č. 1672/110, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., stavba technického vybavení na bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 1672/84, vše nacházející se v k.ú. Chabařovice, zapsáno na LV č. 790.

V. Osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, nechť napříště plnění neposkytují dlužníkovi, ale předběžnému správci. VI. Toto usnesení nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění:

Dne 08.09.2014 byl soudu doručen insolvenční návrh věřitele (navrhovatele) Eduarda Revaje, IČ 63142406, se sídlem Kubínova 437/10, 412 01 Litoměřice, proti dlužníku SKD Průmstav-stavby, a.s., IČ 25406523, se sídlem Rooseveltova 180/2, 400 01 Ústí nad Labem.

Navrhovatel v insolvenčním návrhu tvrdí, že má za dlužníkem splatnou pohledávku ve výši 446.800,-Kč z titulu smlouvy o dílo ze dne 23.10.2013 odpovídající nároku na zaplacení části ceny díla spolu s příslušenstvím odpovídající zákonným úrokům z prodlení, které ke dni podání insolvenčního návrhu činily 17.934,43 Kč.

Dne 18.09.2014 podal navrhovatel návrh na vydání předběžného opatření podle § 113 IZ, kde uvádí a listinami dokládá, že dlužník má závazky po splatnosti ve výši nejméně 2.185.375,-Kč. Dále navrhovatel uvádí, že dlužník je vlastníkem nemovitých věcí, které navrhovatel v návrhu konkrétně specifikuje, a tyto má v úmyslu zatížit zástavním právem ve prospěch společnosti WATTCOM s.r.o., IČ 26694425, se sídlem Tochovice č.p. 57, PSČ 262 81. Vzhledem k prodlení dlužníka s úhradou svých dluhů uvedených v čl. III tohoto návrhu a s přihlédnutím k domněnce platební neschopnosti dlužníka při prodlení delším 3 měsíců podle § 3 odst. 2 písm. b) IZ lze důvodně předpokládat, že si dlužník musel být již několik měsíců před zahájením insolvenčního řízení vědom toho, že se nachází ve stavu úpadku a přesto činil právní jednání směřující ke zřízení zástavního práva k veškerým nemovitým věcem v jeho vlastnictví ve prospěch společnosti WATTCOM s.r.o.. Povolením vkladu zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví dlužníka a jeho zápisem do katastru nemovitostí ve prospěch společnosti WATTCOM s.r.o. v době po zahájení insolvenčního řízení by došlo ke změně rozsahu majetkové podstaty dlužníka v neprospěch věřitelů. V rozporu se zásadou poměrného uspokojení věřitelů insolvenčního dlužníka by došlo k nedovolenému zvýhodnění zástavního věřitele a nespravedlivému poškození a zkrácení věřitelů ostatních. Navrhovatel je toho názoru, že je potřeba zabránit změně v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů. Dle názoru navrhovatele jsou tak splněny předpoklady stanovené v § 113 odst. 1 IZ pro nařízení předběžného opatření omezujícího dlužníka v nakládání s jeho nemovitými věcmi zapsanými v katastru nemovitostí.

Podáním doručeným soudu dne 24.09.2014 se ve věci vyjádřil dlužník, který uvádí, že je toho názoru, že samotný insolvenční návrh, který na něj navrhovatel podal, je nedůvodný a šikanózní. Dlužník si je dle svého prohlášení plně vědom omezení plynoucích z § 111 odst. 1 IZ a tato omezení plně respektuje a prohlašuje, že si není vědom žádných dispozic s majetkem v jeho vlastnictví, které by představovaly podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení majetku společnosti. Dále uvádí, že tvrzené podání návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí nemůže být samo o sobě považováno za podstatnou změnu ve využití, skladbě nebo určení majetku společnosti SKD Průmstav ani okolnost, která by zakládala důvodnou obavu, že společnost SKD Průmstav nebude respektovat omezení plynoucí z § 111 IZ. Společnost SKD Průmstav považuje omezení plynoucí z § 111 odst. 1 IZ za dostatečná, když nebylo jakkoli prokázáno, že by společnost SKD Průmstav tato omezení nerespektovala. Z tvrzení navrhovatele nelze dovodit ani okolnosti, které by zakládaly existenci důvodné obavy, že společnost SKD Průmstav tato omezení respektovat nebude. Závěrem dlužník uvádí, že již podání insolvenčního návrhu a účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dle ust. § 109 a § 111 IZ považuje společnost SKD Průmstav za dostatečná omezení v situaci, kdy nebyl zjištěn úpadek společnosti. Jakákoli další omezení nad rámec výše uvedených vyplývajících ze zákona považuje společnost SKD Průmstav za nedůvodná a nadměrně zatěžující subjekt, jehož úpadek nebyl dosud zjištěn. Ani z návrhu na vydání předběžného opatření ani z okolností daného případu neplyne potřeba takto radikálního kroku, který by prakticky znemožnil společnosti SKD Průmstav vykonávat jakoukoli činnost.

Podle § 27 IZ může insolvenční soud ustanovit před rozhodnutím o úpadku předběžného insolvenčního správce (dále jen "předběžný správce"); toto rozhodnutí se zveřejní stejným způsobem jako rozhodnutí o úpadku. Předběžný správce vykonává před rozhodnutím o úpadku činnosti stanovené v tomto zákoně a uložené mu insolvenčním soudem a má práva a povinnosti, které mu tento soud vymezí. Tato práva a povinnosti nemůže insolvenční soud vymezit v širším rozsahu, než v jakém náleží insolvenčnímu správci po rozhodnutí o úpadku. Nestanoví-li insolvenční soud o osobě insolvenčního správce jinak v rozhodnutí o úpadku, stává se předběžný správce po tomto rozhodnutí insolvenčním správcem s plnou působností.

Podle § 112 IZ insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111 IZ. Insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody. Povinností předběžného správce je provést opatření ke zjištění dlužníkova majetku a k jeho zajištění, jakož i k přezkoumání dlužníkova účetnictví nebo evidence vedené podle zvláštního právního předpisu.

Podle § 113 odst. 1 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve. Podle odst. 3 téhož ustanovení týkají-li se omezení uložená dlužníku té části jeho majetkové podstaty, která je zapsána v katastru nemovitostí, v Rejstříku zástav nebo v jiných veřejných či neveřejných seznamech, které podle zvláštních právních předpisů osvědčují vlastnictví nebo jiná věcná práva k tomuto majetku, insolvenční soud doručí stejnopis předběžného opatření také katastrálním pracovištím příslušných katastrálních úřadů, Notářské komoře České republiky a orgánu nebo osobě, která vede jiný veřejný či neveřejný seznam.

Insolvenční soud posoudil podaný návrh a došel k závěru, že je důvodný, když (s ohledem na jistotu věřitelů dlužníka ohledně stavu jeho majetkové podstaty) je třeba, aby bylo zajištěno, že s majetkem dlužníka nebude nakládáno v neprospěch věřitelů, kdy je namístě omezit dlužníka do rozhodnutí o úpadku v dispozici s vlastnictvím tak, že kromě běžných dispozic může provádět úkony pouze se souhlasem předběžného správce a je namístě i omezení spočívající v plnění dlužníků dlužníka k rukám předběžného správce.

Přestože dosud nebylo vydáno rozhodnutí, zda dlužník v úpadku je či není, eviduje soud již 17 přihlášek pohledávek v celkové částce 7.527.098,39 Kč, s tím, že některé pohledávky byly splatné již v letech 2010 a 2011, a s tím, že významná část věřitelů jsou zaměstnanci dlužníka, kteří přihlásili své pracovněprávní nároky. Společnost WATTCOM s.r.o., která má být zástavním věřitelem, mezi přihlášenými věřiteli dlužníka dosud není. Dlužník také ve svém vyjádření ze dne 24.09.2014 nijak neosvětlil důvod vzniku zástavního práva a nezdůvodnil, proč se domnívá, že by vklad zástavního práva k jeho jedinému významnému majetku neovlivnil rozsah majetkové podstaty. Vzhledem ke skutečnosti, že zajištěný věřitel má v insolvenčním řízení privilegované postavení a má právo na přednostní uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku, mohlo by zřizované zástavní právo významně zasáhnout do možnosti uspokojení nezajištěných věřitelů.

Soud tedy rozhodl výrokem I. tohoto usnesení o ustanovení předběžného správce, kterému výrokem II. uložil povinnosti směřující k zjištění a zajištění majetku dlužníka.

Výroky III. a IV. soud zakázal dlužníkovi jakékoli nakládání s majetkem spadajícím do jeho majetkové podstaty. Pokud tedy předběžný správce shledá zřízení zástavního práva ve prospěch společnosti WATTCOM s.r.o. úkonem neohrožujícím rozsah majetkové podstaty a možnost uspokojení věřitelů, lze jej s jeho souhlasem zřídit.

Výrokem V. uložil, aby závazky za dlužníkem byly plněny k rukám předběžného insolvenčního správce.

Výrokem VI. soud určil, že účinky tohoto usnesení nastávají jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku.

S ohledem na skutečnost, že navrhovatel zaplatil po podání návrhu na nařízení předběžného opatření soudní poplatek, soud jej k jeho úhradě nevyzýval.

Poučení:

Proti výrokům I., III., IV. usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo, že není nepodjatý (§ 26 IZ, § 27 odst. 3 IZ). Proti předběžnému opatření nařízenému podle tohoto ustanovení (výroky III., IV.) se může odvolat pouze dlužník (§ 113 odst. 4 IZ). Proti výrokům II., V., VI. usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ). Předběžné opatření zanikne vydáním rozhodnutí podle § 142 IZ, případně vydáním rozhodnutí, kterým se předběžné opatření zruší, jakmile pominou důvody, pro které bylo nařízeno (§ 113 odst. 5 IZ). Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ ve spojení s § 80 odst. 1 IZ). Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti (§ 74 odst. 1 IZ). Dlužník je povinen poskytnout předběžnému správci při zjišťování majetkové podstaty veškerou součinnost a dbát jeho pokynů (§ 210 odst. 1 IZ).

V Ústí nad Labem dne 29. září 2014

JUDr. Irena Lacinová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iva Kraková