KSUL 71 INS 19823/2013-A-10
KSUL 71 INS 19823/2013-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšší soudní úřednicí Evou Koutovou ve věci navrhovatele-dlužníka Ilony anonymizovano , anonymizovano , bytem Boženy Němcové 195, 407 22, Benešov nad Ploučnicí, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení takto:

I. Řízení o insolvenčním návrhu navrhovatele-dlužníka Ilony anonymizovano , anonymizovano , s e z a s t a v u j e pro zpětvzetí insolvenčního návrhu.

II. Usnesení ze dne 14.11.2013 č.j. KSUL 71 INS 19823/2013-A-8 s e z r u š u j e .

Odůvodnění

Krajskému soudu v Ústí nad Labem byl dne 16.7.2013 doručen návrh na zahájení insolvenčního řízení, spojený návrhem na povolení oddlužení dlužníka Ilony anonymizovano , anonymizovano .

Podaný insolvenční návrh neobsahoval zákonné náležitosti podle § 103 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Soud proto usnesením ze dne 31.7.2013 čj. KSUL 71 INS 19823/2013-A-7 vyzval dlužníka k doplnění insolventního návrhu. Vzhledem k tomu, že dlužník návrh nedoplnil, insolvenční soud usnesením ze dne 14.11.2013 č.j. KSUL 71 INS 19823/2013-A-8 návrh odmítl .

Podáním, doručeným soudu dne 18.11.2013 vzal navrhovatel svůj insolvenční návrh zcela zpět s tím, že si zajistil splácení všech závazků.

Podle § 129 odst. 1 IZ insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 130 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Protože navrhovatel vzal zpět svůj insolvenční návrh, rozhodl soud o zastavení insolvenčního řízení a současně rozhodl o zrušení usnesení, kterým byl návrh věřitele na zahájení řízení odmítnut, neboť toto usnesení není dosud v právní moci.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Lhůta k podání odvolání pro insolvenčního navrhovatele začíná běžet ode dne, kdy mu bylo toto usnesení doručeno zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Ústí nad Labem dne 18. února 2014

Eva Koutová v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Zita Kryšpínová