KSUL 71 INS 19489/2015-P4-3
KSUL 71 INS 19489/2015-P4-3

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšší soudní úřednicí Evou Koutovou v insolvenční věci dlužníka: Dagmar anonymizovano , anonymizovano , bytem Vrchlického 20/17, 408 01 Rumburk, insolvenční správce Mgr. Narcis Tomášek, IČ 66201624, se sídlem U Starého Mostu 111/4, 405 02 Děčín, o odmítnutí přihlášky pohledávky č.4

takto:

I. Přihláška pohledávky věřitele č. 4 Provident Financial s.r.o., IČ 25621351, se sídlem Olbrachtova 9/2006, 140 00Praha 4-Krč, ve výši 20.760,-Kč se odmítá.

II. Právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele č. 4 Provident Financial s.r.o., IČ 25621351, v insolvenčním řízení končí.

Odůvodnění

Dne 14.10.2015 byla Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručena přihláška pohledávky věřitele č. 4 Provident Financial s.r.o., IČ 25621351,ve výši 20.760,-Kč a byla zaevidována jako přihláška č. 4.

Při přezkumném jednání konaném dne 3.12.2015 insolvenční správce popřel mimo jiné pohledávku věřitele č. 4 co do pravosti a výše v částce 18.160,-Kč a to tak že dílčí pohledávku č. 1 a 2 přihlášky popřel v plné výši a dílčí pohledávku č. 3 popřel ve výši 5.596,-Kč (celkem dílčí pohledávka č.3 uplatněna ve výši 8.196,-Kč). Ve smyslu § 197 odst. 2 IZ vyrozuměl insolvenční správce tohoto věřitele, který se přezkumného jednání neúčastnil, o částečném popření jeho pohledávek co do výše 18.160,-Kč. Insolvenční správce zároveň věřitele č. 4 poučil o tom, že jako věřitel nevykonatelné pohledávky, která byla insolvenčním správcemí popřena, může uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění. Současně v poučení insolvenční správce uvedl, že pokud ve stanovené lhůtě věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena, nepodá insolvenčnímu soudu žalobu na určení pohledávky, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši a nebo pořadí uvedeném při jejím popření (§198 odst. 1 IZ).

Vyrozumění o popření přihlášené nevykonatelné pohledávky převzal věřitel č. 4 dne 7.12.2015. Do dnešního dne však žaloba na určení pohledávky nebyla u zdejšího soudu podána.

Podle § 198 odst. 1 věta třetí zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ, nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Věřitel žalobu na určení popřené pohledávky v zákonné lhůtě nepodal. Pohledávka je proto v takovém případě zjištěna ve výši uvedeném při jejím popření, tedy ve výši 2.600,-Kč.

Podle § 178 IZ bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50% přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, insolvenční soud uloží, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna.

Podle § 180 IZ povinnost zaplatit částku podle § 178 nebo § 179 nelze uložit věřiteli, který práva spojená s nezajištěnou pohledávkou v průběhu řízení nevykonával.

Vzhledem k tomu, že věřiteli č. 4 bylo z přihlášené dílčí pohledávky č.3 zjištěno 31,7%, tedy méně než 50%, nepřihlíží se k přihlášené pohledávce ani ve zbývajícím rozsahu, v jakém byla zjištěna. Soud proto odmítl přihlášku tohoto věřitele ve smyslu § 185 IZ (bod I. výroku) a zároveň v bodě II.výroku tohoto usnesení uvědomil přihlášeného věřitele podle ust. § 185 věty druhé IZ o tom, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

Povinnost zaplatit ve prospěch majetkové podstaty částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah zjištěné pohledávky, soud věřiteli neuložil, neboť věřitel v průběhu insolvenčního řízení nevykonával práva spojená s nezajištěnou pohledávkou (§ 180 IZ), tedy že s takovou pohledávkou nehlasoval ani se neúčastnil schůze věřitelů.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze přihlášený věřitel č.4, a to do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem (§ 185 IZ).

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 ve spojení s § 80 odst. 1 IZ).

V Ústí nad Labem dne 25. ledna 2016

Eva Koutová v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Daniela Baboráková