KSUL 71 INS 19485/2014-A-9
KSUL 71 INS 19485/2014-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Irenou Lacinovou v insolvenční věci dlužníka: Emil anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Rozhraní 377, 415 01 Teplice, o návrhu Mgr. Zuzany Sobíškové, soudní exekutorky, se sídlem Exekutorský úřad Praha 6 se sídlem Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6, na vydání předběžného opatření v řízení o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení

takto:

I. Návrh na nařízení předběžného opatření s e z a m í t á.

II. Soud ukládá Mgr. Zuzaně Sobíškové, soudní exekutorce, Exekutorský úřad Praha 6, IČ 01385437, aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil České republice-Krajskému soudu v Ústí nad Labem soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření, který činí podle položky 5 Sazebníku poplatků 1.000,-Kč.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 16.07.2014 byl soudu doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dlužníka Emila anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Rozhraní 377, 415 01 Teplice, jímž se dlužník domáhá rozhodnutí o úpadku a navrhuje povolení oddlužení. Dne 06.10.2014 podala Mgr. Zuzana Sobíšková, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 6, návrh na vydání předběžného opatření, kterým by insolvenční soud umožnil soudní exekutorce provést již nařízenou exekuci vedenou u Exekutorského úřadu Praha 6 pod sp.zn. 180 Ex 9365/10 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 71 INS 19485/2014 k dispozici v tomto řízení.

Svůj návrh na vydání předběžného opatření odůvodňuje soudní exekutorka tak, že z jednání povinného lze usuzovat, že podání insolvenčních návrhů je pouze obstrukční chování a dlužník ve skutečnosti nemá zájem svůj úpadek řešit prostřednictvím insolvenčního zákona. Uvedené je dle názoru soudní exekutorky zřejmé zejména z opakovaného podávání insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení, které dlužník podal ve dnech 29.03.2012 (vedeno pod sp.zn. KSUL 77 INS 7656/2012), 06.08.2012 (vedeno pod sp.zn. KSUL 71 INS 19024/2012), 05.11.2012 (vedeno pod sp.zn. KSUL 71 INS 27346/2012), 19.08.2013 (vedeno pod sp.zn. KSUL 71 INS 22876/2013), 18.02.2014 (vedeno pod sp.zn. KSUL 71 INS 4185/2014) a 16.07.2014 (vedeno pod sp.zn. KSUL 71 INS

19485/2014), kdy dne 30.07.2014 byl dlužník opět vyzván k doplnění návrhu a je tedy patrno, že ani šestý insolvenční návrh není bezvadný.

Ze spisů se podává, že dlužník Emil anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Rozhraní 377, 415 01 Teplice, podal ve shora uvedených dnech insolvenční návrhy spojené s návrhy na povolení oddlužení, které byly vedeny pod shora uvedenými spisovými značkami. S výjimkou posledního řízení byla všechna řízení ukončena odmítnutím návrhu nebo usnesením o zastavení řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. V řízení vedeném pod sp.zn.je dlužník vyzván na doplnění svého návrhu, což dlužník učinil.

Podle ust. § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Podle § 82 odst. 2 písm. b) IZ může předběžným opatřením insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle ust. § 14 odst. 1 zák. č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, postihují-li exekuce souběžně stejné nemovitosti povinného, provede se ta exekuce, která byla nejdříve nařízena; řízení v ostatních exekucích se ohledně této věci dnem právní moci jejich nařízení přerušují. Podle odst. 2 se pak pořadí exekucí řídí dnem, kdy příslušnému katastrálnímu úřadu byl doručen exekuční příkaz vydaný soudním exekutorem. Podle odst. 3 lze v řízení o exekuci přerušené podle odst. 1 pokračovat jen tehdy, jestliže v dříve nařízené exekuci nebyly do jejího pravomocného skončení nemovitosti prodány a jestliže vymáhaná pohledávka dosud nezanikla. Z více exekucí přerušených podle odst. 1 se pokračuje v té, která byla nařízena dříve.

Jak vyplývá z výpisu z katastru nemovitostí, který byl dlužníkem předložen jako příloha jeho insolvenčního návrhu a který si soud pro účely rozhodnutí o předběžném opatření aktualizoval, není exekuce vedená soudní exekutorkou Mgr. Zuzanou Sobíškovou tou exekucí, která by měla být v souladu se shora citovaným ustanovením § 14 odst. 1 zák. č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, provedena. Naopak je dle tohoto ustanovení přerušena a soudní exekutorka netvrdila ani neprokazovala, že by v souladu s odst. 3 uvedeného ustanovení mohla v exekuci, kterou vede pod sp.zn. 180 Ex 9365/10, pokračovat.

Soud však poznamenává, že pokud by předběžné opatření, kterým by se omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení dlužníka Emila anonymizovano , anonymizovano , navrhl exekutor, který je oprávněn exekuci provést, soud by mu pravděpodobně vyhověl, neboť stejně jako soudní exekutorka Mgr. Zuzana Sobíšková shledává podávání insolvenčních návrhů dlužníkem jako účelové jednání dlužníka.

Podle § 2 odst. l písm. a) zák. č. 549/1991 Sb. poplatníky poplatku za řízení před soudem prvního stupně je navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak. Podle § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 549/1991 Sb. jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření (výrok II.).

Výrok III. o nákladech řízení vychází z ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. V dané věci měl dlužník úspěch v plném rozsahu a s ohledem na skutečnost, že mu žádné náklady nevznikly, soud je žádnému z účastníků nepřiznal.

Poučení:

Proti usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ ve spojení s § 80 odst. 1 IZ). Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti (§ 74 odst. 1 IZ). Nebude-li povinnost uložená tímto rozhodnutím (výrok II.) splněna dobrovolně, lze se jejího splnění domoci návrhem na soudní výkon rozhodnutí.

V Ústí nad Labem dne 14. října 2014

JUDr. Irena Lacinová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Zita Kryšpínová