KSUL 71 INS 14304/2015-B-4
KSUL 71 INS 14304/2015-B-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Irenou Lacinovou v insolvenční věci dlužníka: Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Stavbařů 1785, 413 01 Roudnice nad Labem, insolvenční správce Ing. Roman Světlý, IČ 02676796, se sídlem Topolová 9, 253 01 Chýně, provozovna Novobranská 75/3, 412 01 Litoměřice, o návrhu věřitele na vydání předběžného opatření

takto:

Návrh na vydání předběžného opatření ze dne 09.09.2015 věřitele přihlášeného do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 71 INS 14304/2015, společnosti Assets MGM s.r.o., se sídlem Podbabská 865/14, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ 02803631, s e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23.07 2015, č.j. KSUL 71 INS 14304/2015-A-13, pravomocným dne 19.08 2015, byl zjištěn úpadek dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Stavbařů 1785, 413 01 Roudnice nad Labem.

Dne 09.09.2015 soud obdržel podání věřitele přihlášeného do shora uvedeného insolvenčního řízení, společnosti Assets MGM s.r.o., se sídlem Podbabská 865/14, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ 02803631 (dále jen navrhovatel ), jehož obsahem byl návrh na vydání předběžného opatření. Věřitel uvedl, že předchozí kroky a úkony dlužnice a jejího vnuka, spočívající v převodu družstevního podílu na družstvu s obchodní firmou Stavební bytové družstvo Litoměřice, IČ 00227684, sídlo Litoměřice, Novobranská ul. 10, PSČ 41201, se kterým je spojeno právo nájmu družstevního bytu o dispozici 2+1, umístěného ve 3. NP budovy č.p. 1785 v Roudnici nad Labem, ul. Stavbařů, z dlužnice na jejího vnuka, vytvářejí důvodnou obavu, že se pokusí protiprávně naložit se svým majetkem (konkrétně s družstevním podílem), aby co nejvíce komplikovali uplatňování nároků insolvenčního správce. V zájmu předejití dalšího protiprávního nakládání s dotčeným družstevním podílem ze strany jeho aktuálního formálního vlastníka proto považuje věřitel za nezbytné a navrhuje, aby insolvenční soud vydal předběžné opatření, kterým Kryštofu Legnerovi, vnukovi dlužnice, zakáže jakékoli nakládání s dotčeným družstevním podílem.

Dle ust. § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Dle ust. § 75 odst. 2 o.s.ř., návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti musí návrh dále obsahovat identifikační číslo osoby (dále jen identifikační číslo ) právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení.

Dle ust. § 75 odst. 3 o.s.ř. navrhovatel je povinen připojit k návrhu listiny, jichž se dovolává.

Dne ust. § 75a o.s.ř. návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.

Po zhodnocení návrhu na vydání předběžného opatření soud konstatuje, že navrhovatel k návrhu nepřipojil listiny, jichž se dovolává, resp. neuvedl a ani nepředložil jakékoli důkazy na podporu svých tvrzení. Návrh na nařízení předběžného opatření tedy neobsahuje všechny náležitosti stanovené v § 75, přičemž postup dle § 43 o.s.ř. je dle ust. § 75 odst. 2 o.s.ř. vyloučen.

Soudu proto nezbývá, než návrh bez dalšího odmítnout.

Nad rámec uvedeného soud konstatuje, že dle ust. § 229 odst. 3 IZ nestanoví-li tento zákon jinak, je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními v době do rozhodnutí o úpadku a v době od povolení oddlužení dlužník. Soud dále odkazuje na ust. § 408 IZ ohledně dispozičního oprávnění k majetku. Ohledně povinností dlužníka, pokud jde o seznam majetku, soud odkazuje na ust. § 412 odst. 1 písm. b) IZ.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

V Ústí nad Labem dne 21. září 2015 JUDr. Irena Lacinová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iva Kraková