KSUL 71 INS 11962/2012-C1-10
KSUL 71 INS 11962/2012-C1-10

71 ICm 3659/2012-103 (KSUL 71 INS 11962/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Irenou Lacinovou v právní věci žalobců: A) Ing. Oldřich Valta, se sídlem Obora 146, 440 01 Louny 1, insolvenční správce dlužníka Taťány anonymizovano , anonymizovano , Jižní 3208, 434 01 Most, B) Mgr. Taťána anonymizovano , anonymizovano , Jižní 3208, 434 01 Most, zastoupena: Mgr. Markéta Zázvorková Malá, advokátka, se sídlem J. Průchy 1915, 434 01 Most, proti žalovanému: UNIPETROL RPA, s.r.o., IČ 27597075, se sídlem Litvínov-Záluží 1, 436 70, zastoupen: JUDr. Pavel Šváb, advokát, se sídlem Slezská 13, 120 00 Praha 2, o žalobě na určení neexistence pohledávky žalovaného

takto:

I. Určuje se, že vykonatelná pohledávka žalovaného z přihlášky č. P7 popřená insolvenčním správcem a dlužnicí v celkové výši 808.739,02 Kč není pohledávkou po právu.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci A) náhradu nákladů řízení ve výši 2.606,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku. isir.justi ce.cz ()

Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni B) náhradu nákladů řízení ve výši 14.535,50 Kč, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobkyně B) Mgr. Markéta Zázvorková Malá, advokátka, se sídlem J. Průchy 1915, 434 01 Most.

III. Soud ukládá žalovanému, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku zaplatil České republice-Krajskému soudu v Ústí nad Labem soudní poplatek za návrh na zahájení řízení, který činí podle položky 13 bod 1 písm. a) Sazebníku soudních poplatků 5.000,-Kč.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 12.12.2012 (doručenou soudu dne 13.12.2013) se žalobci A)-insolvenční správce dlužnice, B)-dlužnice domáhali proti žalovanému určení, že vykonatelná pohledávka ve výši 808.739,02 Kč žalovaného za dlužnicí v celé popřené výši 808.732,02 Kč není po právu, tedy že popření celé pohledávky insolvenčním správcem a dlužnicí co do pravosti a výše bylo po právu. V žalobě je namítáno, že přihlášená pohledávka není závazkem žalobkyně B)-dlužnice, ale výlučně závazkem bývalého manžela dlužnice Miloše Trubače. Jde o ručitelský závazek Miloše Trubače k závazku společnosti MOSKAD GOLD s.r.o. (jejíž je Miloš Trubač jednatelem a společníkem). Šlo o neuhrazené pohonné hmoty společností MIOSKAD GOLD s.r.o. vůči žalovanému. Závazek vznikl před uzavřením manželství Miloše Trubače s Taťánou anonymizovano , v době uzavření manželství již trval, nejde o závazek tvořící součást JM žalobkyně B) a Miloše Trubače. Tento závazek byl zajištěn směnkou ze dne 19.05.2005. Ve věci byl následně vydán směnečný platební rozkaz, a to Krajským soudem v Ústí nad Labem, ze dne 05.09.2006, č.j. 24 Sm 128/2006-15 (žalobcem byla BENZINA a.s., žalovanými pak MOSKAD GOLD s.r.o., Miloš Trubač a Alena anonymizovano -bývalá manželka Miloše Trubače před Taťánou anonymizovano ). Manželství mezi Milošem Trubačem a Taťánou anonymizovano -žalobkyně B) bylo uzavřeno dne 12.09.2003 a rozvedeno dne 20.01.2010 (pravomocně ke dni 01.03.2010). Důvodem vzniku pohledávky dle přihlášky žalovaného má být pouze přibrání Taťány anonymizovano do exekuce vedené proti Miloši anonymizovano vedené exekutorským úřadem Praha 8 pro vykonatelnou pohledávku ze směnečného platebního rozkazu ze dne 05.09.2006. Taťána anonymizovano byla přibrána do exekuce je proto, že se v dané exekuci jednalo o možném zpeněžení nemovitosti, která byla předmětem smlouvy o zúžení SJM manželů Miloše Trubače a Taťány anonymizovano ze dne 26.10.2006. K tomu ovšem nemohlo dle žalobců dojít, a to ani na základě rozsudku Okresního soudu v Mostě ze dne 27.09.2011, č.j. 17 C 77/2009-38.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil podáním ze dne 21.01.2013 (soudu doručeno dne 25.01.2013), kdy uvedl, že navrhuje zamítnutí žaloby. Pohledávku nepřihlásil jako pohledávku ze směnečného platebního rozkazu, ale dle § 94 odst. 2 o.s.ř., § 36 odst. 2, § 28, § ()

52 odst. 2 exekučního řádu. Dle tohoto byla žalobkyně B) přibrána do exekuce proti Miloši anonymizovano pro vykonatelnou pohledávku ze směnečného platebního rozkazu. Žalobkyně B) se stala povinnou vedle Miloše Trubače až na základě usnesení soudního exekutora ze dne 26.01.2009, sp. zn. 48 EX 272/08, jednak o přibrání do exekuce a jednak rozhodnutí o provedení exekuce prodejem nemovitostí žalobkyně B).

Jednání ve věci se konalo dne 18.01.2016, 11.07.2016 a 06.09.2016 (neboť žalovaný nesouhlasil, aby ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání). Soud zkonstatoval, že žaloba byla k insolvenčnímu soudu podána včas dne 13.12.2013 (§ 199 IZ, § 410 IZ).

Před soudem byly provedeny listinné důkazy:

Ze spisu:

-č.l. A-15 (rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení ze dne 09.08.2012) Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 17.05.2012 na základě insolvenčního návrhu dlužnice spojeného s návrhem na povolení oddlužení. -přihláška č. P7 (přihláška žalovaného do insolvenčního řízení) Dne 05.09.2012 právní předchůdce (BENZINA s.r.o., IČ 60193328) žalovaného přihlásil do insolvenčního řízení nezajištěnou vykonatelnou pohledávku ve výši 808.739,02 Kč-přihláška č. P7, věřitel č. 7. Usnesením zdejšího soudu ze dne 25.01.2016, č.j. KSUL 71 INS 11962/201P7-2, bylo rozhodnuto, že v insolvenčním řízení bude nadále pokračováno se společností UNIPETROL RPA, s.r.o., IČ 27597075, se sídlem Litvínov-Záluží 1, 436 70 (žalovaný), která je právním nástupcem společnosti BENZINA s.r.o. (dříve a.s.). Věřitel č. 7 (žalovaný) přihlásil vykonatelnou nezajištěnou pohledávku ve výši 808.739,02 Kč. Důvodem má být skutečnost, že dle § 94 odst. 3 o.s.ř., § 36 odst. 2, § 28, § 52 odst. 2 exekučního řádu byla dlužnice přibrána do exekuce proti Miloši anonymizovano v exekučním řízení vedeném exekutorským úřadem Praha 8, 48 EX 272/08 pro vykonatelnou pohledávku ze směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 05.09.2006, č.j. 24 Sm 128/2006-15. -z oddílu P7-usnesení soudního exekutora JUDr. Kataríny Maisnerové ze dne 26.01.2009, sp. zn.: 48 EX 272/08, o přibrání do exekučního řízení další povinné, a to Taťány anonymizovano . Oprávněným v tomto exekučním řízení je BENZINA, s.r.o., IČ 60193328 (právním nástupcem je žalovaný), povinným Miloš Trubač (bývalý manžel dlužnice Taťány anonymizovano ). -z oddílu P7-směnečný platební rozkaz vydaný Krajským soudem v Ústí nad Labem dne 05.09.2006, č.j. 24 Sm 128/2006-15 Tímto směnečným platebním rozkazem (žalobce BENZINA a.s., IČ 60193328) bylo žalovaným: MOSKAD GOLD s.r.o., IČ 25426087, Miloši anonymizovano a Aleně anonymizovano -bývalá jednatelka a společnice MOSKAD GOLD s.r.o. a bývalá manželka Miloše Trubače před Taťánou anonymizovano uloženo zaplatit společně a nerozdílně žalobci BENZINA a.s. směnečný peníz ve výši 549.176,02 Kč, 6 % úrok z této částky a náhradu nákladů řízení. -z oddílu P7-rozsudek Okresního soudu v Mostě ze dne 27.09.2011, č.j. 17 C 77/2009-38 (právní moci nabyl dne 03.01.2012) ()

Tímto rozsudkem bylo vysloveno, že smlouva o zúžení SJM manželů Miloše Trubače a Taťány anonymizovano formou notářského zápisu ze dne 26.10.2006, č. N 280/2006, NZ 272/2006, je vůči žalobci (BENZINA, s.r.o.) právně neúčinná. Žalovaným v daném sporu byla Taťána anonymizovano . -z oddílu P7-usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 17.10.2011, č.j. 11 C 157/2009-28 Tímto usnesením bylo zastaveno řízení o vyloučení nemovitostí z výkonu rozhodnutí (žalobcem byla Taťána anonymizovano , žalovaným BENZINA, s.r.o.). -č.l. B-10 (protokol z přezkumného jednání a schůze věřitelů ze dne 22.11.2012) Při tomto přezumném jednání byla pohledávka věřitele č. 7 (přihláška č. P7) insolvenčním správcem i dlužnicí zcela popřena z důvodu pravosti a výše, neboť jde o výlučný závazek bývalého manžela (Miloš Trubač) dlužnice Taťány anonymizovano . -č.l. B-11 (usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ze dne 22.11.2012)

Ze spisu 71 ICm 3659/2012:

-č.l. 4-6 (výpis z OR společnosti MOSKAD GOLD, s.r.o.) Jednatelem a společníkem společnosti je Miloš Trubač a jednatelkou a společnicí byla též Alena anonymizovano (viz shora). -č.l. 8-10 (notářský zápis ze dne 09.06.2005, č. N 166/2005, NZ 158/2005 sepsaný notářkou Mgr. Alenou Zahradníkovou)-smlouva o zúžení SJM a rozšíření SJM manželů Miloše Trubače a Taťány anonymizovano Dle této smlouvy bylo prohlášeno, že veškerý majetek z podnikání Miloše Trubače ve společnosti MOSKAD GOLD s.r.o. (kde je jednatelem a společníkem) a rovněž veškeré závazky, veškeré věci movité a nemovité, veškerá práva a majetkové hodnoty, jakož i veškeré závazky, které od okamžitku podnikání do dne 09.06.2005 nabyl a ode dne podpisu této smlouvy nabude Miloš Trubač z titulu své podnikatelské činnosti nebo za účelem a pro účely své podnikatelské činnosti, budou pouze jeho výlučným majetkem a jeho výlučnými závazky a nebudou tvořit předmět SJM (tedy zúžení SJM). Rodinný dům čp. 3208 v k.ú. Most II na pozemku číslo parcely 4496/424-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m2 a pozemky na parcele číslo 4496/424-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m2 a číslo parcely 4496/203-ostatní plocha o výměře 161 m2, včetně jednotlivých staveb a přístaveb, včetně veškerých součástí a příslušenství ve vlastnictví Miloše Trubače, se stávají dnem účinnosti smlouvy součástí SJM (tedy rozšíření rozsahu SJM). -č.l. 11-12 (notářský zápis ze dne 26.10.2006, č. N 280/2006, NZ 272/2006 sepsaný notářkou Mgr. Alenou Zahradníkovou)-smlouva o zúžení SJM manželů Miloše Trubače a Taťány anonymizovano Dle této smlouvy došlo k zúžení SJM tak, že výše uvedené nemovitosti nabývá do výlučného vlastnictví Taťána anonymizovano . -č.l. 24-25 (vyjádření BENZINA, s.r.o. k návrhu na vyloučení nemovitosti z exekučního řízení, Okresní soud Most, sp.zn. 11 C 157/2009) V této věci byla žalobkyní Taťána anonymizovano a žalovaným BENZINA, s.r.o., žalovaná žádala přerušení řízení do doby rozhodnutí o žalobě v řízení vedeném u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 17 C 77/2009. ()

-č.l. 26-29 (návrh na vyloučení nemovitosti z exekučního řízení-Okresní soud Most, sp.zn. 11 C 157/2009) Viz bod shora. Usnesením Okresního soudu v Mostě ze dne 17.10.2011, č.j. 11 C 157/2009-28, bylo zastaveno řízení o vyloučení nemovitostí z výkonu rozhodnutí (žalobcem byla Taťána anonymizovano , žalovaným BENZINA, s.r.o.). -č.l. 31 (exekuční příkaz ze dne 26.01.2009, sp. zn. 48 EX 272/08 vydaný soudním exekuto- rem JUDr. Katarínou Maisnerovou, o provedení exekuce prodejem nemovitosti povinné Taťány anonymizovano ) Soudní exekutor tímto exekučním příkazem rozhodl o provedení exekuce prodejem nemovitosti Taťány anonymizovano : rodinný dům čp. 3208 v k.ú. Most II na pozemku číslo parcely 4496/424-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m2 a pozemky na parcele číslo 4496/424-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m2 a číslo parcely 4496/203-ostatní plocha o výměře 161 m2. -č.l. 63-64 návrh na nařízení exekuce ze dne 15.09.2008 podaný oprávněným BENZINA a.s. proti povinnému Miloši anonymizovano (Okresní soud Most, sp.zn. 21 Nc 12048/2008) -č.l. 65 usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 18.09.2008, č.j. 21 Nc 12048/2008-7 (oprávněný BENZINA a.s., povinný Miloš Trubač) Vykonatelným titulem dle usnesení o nařízení exekuce na majetek poviného je směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 05.09.2006, č.j. 24 Sm 128/2006-15. -č.l. 66-67 žádost Taťány anonymizovano o zrušení usnesení a exekučního příkazu (žádost ze dne 30.01.2009) -č.l. 80-81 (rozsudek Okresního soudu v Mostě ze dne 20.01.2010 o rozvodu manželství Mgr. Taťány anonymizovano a Miloše Trubače, který nabyl právní moci dne 01.03.2010)

Ze spisu Krajského soudu v Ústí nad Labem 24 Sm 128/2006 (24 Cm 119/2006):

-č.l. 1-2 (návrh na vydání směnečného platebního rozkazu ze dne 17.07.2006) Žalobcem ve směnečném řízení je BENZINA a.s., žalovanými pak MOSKAD GOLD s.r.o., Miloš Trubač a Alena anonymizovano -bývalá manželka Miloše Trubače před Taťánou anonymizovano ) -č.l. 10 (směnka ze dne 19.10.2005) Jde o směnku bez protestu na řad BENZINA a.s., směnečníkem je MOSKAD GOLD s.r.o., avalem Miloš Trubač, částkou je 549.176,02 Kč s údajem splatnosti 14.07.2006. -č.l. 15 (směnečný platební rozkaz Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 05.09.2006, č.j. 24 Sm 128/2006-15, PM nabyl vůči žalovanému 1)-MOSKAD GOLD s.r.o. dne 03.10.2006 a vůči žalovaným 2)-Miloš Trubač a 3)-Alena anonymizovano dne 27.04.2007) Dle tohoto směnečného platebního rozkazu bylo žalovaným uloženo zaplatit rukou společnou a nerozdílnou žalobci směnečný peníz ve výš 549.176,02 Kč, 6 % úrok z této částky od 15.07.2006 do zaplacení a náhradu nákladů řízení ve výši 61.860,-Kč. Vůči žalovanému 1) nabyl právní moci a stal se vykonatelným dne 03.10.2006. -č.l. 40 (rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27.03.2007, č.j. 24 Cm 119/2006-40, PM nabyl vůči žalovanému 2)-Miloš Trubač a 3)-Alena anonymizovano dne 27.04.2007 a téhož dne se stal vykonatelným) ()

Rozsudkem bylo rozhodnuto, že směnečný platební rozkaz (shora) se ponechává vůči žalovaným 2), 3) v platnosti. -č.l. 93 (usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 02.11.2007, č.j. 8 Cmo 298/2007-93) Tímto usnesením bylo odvolací řízení zastaveno (právní moc dne 16.12.2007). Odvolací řízení bylo vedeno pro odvolání žalovaného 2) proti rozsudku ze dne 27.03.2007, č.j. 24 C, 119/2006-40.

Po zhodnocení provedených důkazů (§ 132 o.s.ř.) dospěl soud k následujícímu závěru o skutkovém a právním stavu:

Pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení dlužnice Taťány anonymizovano není pohledávkou za dlužnicí. Závazek vznikl bývalému manželovi Taťány anonymizovano Miloši anonymizovano před uzavřením manželství s Mgr. Taťánou anonymizovano . Jde o ručitelský závazek Miloše trubače k závazku společnosti MOSKAD GOLD, s.r.o., jehož je Miloš Trubač jednatelem a společníkem (jednatelkou a společnicí byla rovněž Alena anonymizovano -bývalá manželka Miloše Trubače před Taťánou anonymizovano ). Šlo o závazek za odebrané a neuhrazené pohonné hmoty společností MOSKAD GOLD s.r.o. od společnosti BENZINA a.s., který byl zajištěn směnkou ze dne 19.10.2005 (shora), jejímž avalem byl jednatel společnosti Miloš Trubač. Závazek k zaplacení pohonných hmot vznikl před uzavřením manželství Miloše Trubače s Mgr. Taťánou anonymizovano , závazek vznikl v průběhu předchozího manželství Miloše Trubače s Alenou anonymizovano . V den uzavření manželství Mgr. Taťány anonymizovano s Milošem Trubačem tento závazek již trval, Mgr. Taťána anonymizovano o tomto závazku nevěděla. Soud má za to, že se nejedná o závazek Mgr. Taťány anonymizovano vůči žalovanému, nejedná se ani o závazek, který by tvořil součást společného jmění manželů Mgr. Taťány anonymizovano a Miloše Trubače a nebyl předmětem vypořádání SJM. Rozsah SJM manželů (dnes bývalých) Miloše Trubače a Taťány anonymizovano a rozsah výlučného majetku Miloše Trubače a Taťány anonymizovano vyplývá ze shora uvedených notářských zápisů ze dne 09.06.2005 a ze dne 26.10.2006. Pokud jde o rozsudek Okresního soudu v Mostě ze dne 27.09.2011, č.j. 17 C 77/2009-38, kterým byla vyslovena neúčinnost smlouvy o zúžení SJM ze dne 26.10.2006 vůči společnosti BENZINA, s.r.o. (v incidenčním řízení právní nástupce-žalovaný), nic jiného tento rozsudek nekonstatuje a neopravňoval žalovaného přihlásit vůči dlužnici pohledávku, která vznikla před uzavřením manželství s Milošem Trubačem. Jde o výlučný závazek Miloše Trubače vyplývající z jeho působení v pozici jednatele a společníka ve společnosti MOSKAD GOLD s.r.o. (takovéto závazky jsou předmětem smlouvy o zúžení a rozšíření SJM ze dne 09.06.2005), toto ostatně vyplývá i ze směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 05.09.2006, č.j. 24 Sm 128/2006-15 a z usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 18.09.2008, č.j. 21 Nc 12048/2008-7, o nařízení exekuce na majetek povinného Miloše Trubače dle shora uvedeného vykonatelného směnečného platebního rozkazu. Mgr. Taťána anonymizovano (žalobkyně B) a bývalá manželka Miloše Trubače) není a v době zahájení insolvenčního řízení nebyla osobou zavázanou ze závazku bývalého manžela Miloše Trubače. Dle názoru soudu tak nemohla být přibrána jako další povinná do exekučního řízení vedeného proti povinnému Miloši anonymizovano (usnesení soudního exekutora JUDr. Kataríny Maisnerové ze dne 29.01.2009, sp.zn. 48 EX 272/08). ()

Podle § 192 odst. 1 IZ pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět (v oddlužení též § 410 IZ). Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek. Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Podle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Podle § 199 odst. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Podle odst. 2 téhož ustanovení, jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí, důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Podle odst. 3 téhož ustanovení v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Podle § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce.

Podle § 36 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád (ve znění účinném ke dni 29.01.2009), jsou-li exekucí postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů, je účastníkem exekučního řízení, pokud jde o tyto věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, i manžel povinného.

Podle § 94 odst. 3 o.s.ř. (ve znění účinném ke dni 26.01.2009), jestliže někdo z těch, o jejichž právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno, se neúčastní řízení od jeho zahájení, vydá soud, jakmile se o něm dozví, usnesení, jímž jej přibere do řízení jako účastníka.

Po právním posouzení skutkových zjištění a po zhodnocení důkazů dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná.

S ohledem na výše uvedené soud v bodě I. výroku tohoto rozsudku žalobě vyhověl. ()

Rozsudek byl veřejně vyhlášen dne 06.09.2016.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle 137 odst. 1 ve spojení s § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Soud proto přiznal žalobci A) právo na náhradu nákladů řízení ve výši 2.606,-Kč (po zaokrouhlení). Jde o náhradu cestovních výdajů za cestu 3x z Obory u Loun do Ústí nad Labem a zpět při celkové vzdálenosti 3x 120 km, při průměrné spotřebě vozidla žalobce A): Hyundai (účast na jednání před soudem ve dnech 18.01.2016, 11.07.2016, 06.09.2016) 7,4 litrů nafty na 100 km, ceně této nafty dle § 4 písm. c) vyhl. č. 385/2015 Sb. 29,50 Kč (spotřeba 26,64 litrů, tj. 785,88 Kč) a sazbě základní náhrady 3,80 Kč za 1 km jízdy u osobních silničních motorových vozidel dle § 1 písm. b) vyhl. č. 385/2015 Sb. (1.368,-Kč). Dále jde o 21% DPH z výše uvedeného, tj. DPH ve výši 452,31 Kč.

Soud proto přiznal žalobkyni B) právo na náhradu nákladů řízení ve výši 14.535,50 Kč (po zaokrouhlení). Jde o odměnu za právní zastoupení v rozsahu 3 úkonů právní služby po 3.100,-Kč (§ 7 bod 5., § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb.). Dále jde o hotové výdaje v rozsahu 3 paušálních náhrad výdajů po 300,-Kč ke 3 úkonům právní služby (§ 11 odst. 1 písm. a), d), g), § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. (1x převzetí a příprava právního zastoupení, účast na jednání před soudem ve dnech 18.01.2016 a 06.09.2016). Dále jde o náhradu za promeškaný čas dle § 14 odst. l, 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. 8 x 8 půlhodin po 100,-Kč (800,-Kč). Dále pak jde o náhradu cestovních výdajů za cestu 2x z Mostu do Ústí nad Labem a zpět při celkové vzdálenosti 2x 90 km, při průměrné spotřebě vozidla advokátky žalobkyně B): Škoda Octavia (18.01.2016) 7,3 litrů benzinu 95 oktanů na 100 km, ceně tohoto benzinu 95 oktanů dle § 4 písm. a) vyhl. č. 385/2015 Sb. 29,70 Kč (spotřeba 6,5 litrů, tj. 193,05 Kč) a sazbě základní náhrady 3,80 Kč za 1 km jízdy u osobních silničních motorových vozidel dle § 1 písm. b) vyhl. č. 385/2015 Sb. (342,-Kč); Mercedes Benz (06.09.2016) 5,1 litrů nafty na 100 km, ceně této nafty dle § 4 písm. c) vyhl. č. 385/2015 Sb. 29,50 Kč (spotřeba 4,6 litrů, tj. 135,70 Kč) a sazbě základní náhrady 3,80 Kč za 1 km jízdy u osobních silničních motorových vozidel dle § 1 písm. b) vyhl. č. 385/2015 Sb. (342,-Kč). Dále jde o 21% DPH z výše uvedeného, tj. DPH ve výši 2.422,67 Kč. Tyto náklady řízení je žalovaný povinen zaplatit k rukám advokátky žalobkyně B) (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Podle § 2 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb. je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Protože v tomto případě byli žalobci osvobozeni od soudních poplatků podle § 11 odst. 2 písm. n) zák. č. 549/1991 Sb., a jejich žalobě bylo vyhověno, musel soud podle výsledku řízení soudní poplatek uložit žalovanému, který nebyl ve věci úspěšný.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ()

k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o. s. ř.). Nebude-li povinnost uložená tímto rozsudkem splněna dobrovolně, lze se jejího splnění domoci návrhem na soudní výkon rozhodnutí.

V Ústí nad Labem dne 06. září 2016

JUDr. Irena Lacinová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Daniela Baboráková