KSUL 71 INS 10840/2013
KSUL 71 INS 10840/2013 KSUL 71 INS 10841/2013 1 VSPH 1743/2013-B-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla ve vČci dlužník : a) Alena anonymizovano , anonymizovano , b) Radek anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Štrbice 27, 415 01 SvČtec, o odvolání dlužník proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. srpna 2013, .j. KSUL 71 INS 10840/2013-B-5, KSUL 71 INS 10841/2013-B-3

takto:

Odvolací ízení se z a s t a v u j e .

O d v o d n Č n í:

Krajský soud v Ústí nad Labem v záhlaví uvedeným usnesením ze dne 22. srpna 2013 rozhodl o schválení zp sobu oddlužení dlužník plnČním splátkového kalendá e.

Toto rozhodnutí napadli dlužníci odvoláním, jež podáním došlým soudu dne 14. íjna 2013 vzali zpČt.

Za popsaného stavu vČci odvolací soud odvolací ízení dle § 207 odst. 2 o.s. . zastavil.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 16. íjna 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva