KSUL 71 INS 10260/2015-B
J ? 01 11 mal.; nUlr-u-JJ

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jindřicha Havlovce a soudců JUDr. Michala Kubína a Mgr. Věry Modlitbové v insolvenční věci dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano bytem Libochovany 178, 411 03 Libochovany o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. června 2017, č. j. KSUL 71 INS 10260/2015-B 24, takto: Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 71 INS 10260/2015-3-24 ze dne

22. června 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem (dále též jen soud prvního stupně nebo insolvenční soud) ve výroku tohoto rozhodnutí označeným usnesením zrušil oddlužení dlužníka Jana anonymizovano (dále jen Dlužník) povolené usnesením ze dne 11. 5. 2015 na č. d. A 10 a schválené usnesením ze dne 16. 7. 2015 na č, d. B-4 (bod 1. výroku), prohlásil na majetek Dlužníka konkurs (bod II. výroku), jenž bude projednán jako nepatrný (bod III. výroku), a vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že k insolvenčnímu návrhu Dlužníka spojenému s návrhem na povolení oddlužení, jenž mu byl doručen 20. 4, 2015, usnesením z 11. 5. 2015 na č.d. A 10 zjistil úpadek Dlužníka, povolil jeho řešení oddlužením a ustanovil insolvenční správkyní Ing. Gabrielu Burzovou (dále jen Správkyně). Usnesením z 16. 7. 2015 na č. d. B-4 schválil oddlužení Dlužníka plněním splátkového kalendáře a uložil mu, aby po dobu 5 let počínaje od srpna 2015 platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím Správkyně z příjmů, jež získá, částku stanovenou podle 5 398 zákona č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017 (dále též jen IZ), podle poměru určeného insolvenčním soudem v rozhodnutí. Splátky, jimiž měly být hrazeny pohledávky nezajištěných věřitelů, měly tvořit srážky z Dlužníkovy mzdy a plnění ze smlouvy o důchodu ze dne 13. 4. 2015 (dále též jen Smlouva) poskytovaného Zdeňkou anonymizovano (dále jen Manželka) v měsíční výši 3 000 Kč.

Z průběžných zpráv Správkyně, zejména ze zprávy ze dne 23. 5. 2017, soud prvního stupně zjistil, že Dlužník, jenž je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, není schopen splnit poMnky dle splátkového kalendáře, když nezajištění věřitelé byli dosud uspokojení pouze do výše 7,87 % svých pohledávek, přičemž očekávaná míra uspokojení jejich pohledávek činí 22,49 %. Soud prvního stupně pokračoval, že Správkyně navrhla zrušení schváleného oddlužení Dlužníka, jenž vminulosti nehradil zálohy na její odměnu a náhradu jejích hotových výdajů. Při jednání konaném dne 22. 6. 2017 Správkyně uvedla, že ze Smlouvy není plněno nic, Dlužník neuhradil zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů Správkyně ve výši 1 089 Kč za květen 2017, ke splnění zákonného minima uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů (50 %) by měsíční splátky musely činit alespoň 2 400 Kč. Dlužník, jehož zaměstnavatelem je Radek Papyk, uvedl, že je již 4 měsíce vpracovní neschopnosti, přičemž dle ošetřujícího lékaře bude nucen změnit v budoucnu zaměstnání.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

Hs FHM. :a-. _1-*-1:r _ = .- _-_, ,1.I:"___, 'i'-říši,-fi;,-

10,

11.

3 VSPH1251/2017 Cituje Š 418 IZ, dospěl soud prvního stupně k závěru, že Dlužník, jenž dlouhodobě neplní řádně splátkový kalendář a nehraď řádně ani zálohy na odměnu a náhradu hotových výdajů Správkyně, nebude schopen podstatnou část splátkového kalendáře splnit. Proto bylo namístě jeho oddlužení zrušit dle Š 418 odst. 1 písm. b) IZ a prohlásit na jeho majetek nepatrný konkurs dle podmínek uvedených v Š 3l4 IZ.

Proti tomuto usnesení se Dlužník včas odvolal a žádal o úplné zrušení bankrotu s odůvodněním, že není schopen plnit s ohledem na dlouhodobou nemoc a neexistenci jakéhokoli majetku. Uvedl, že vzhledem kúpadku Manželky nemohlo dojít ani k plnění ze Smlouvy.

Správkyně, jež se k odvolání Dlužníka nevyjádřila, ve zprávě z 23. 8. 2017 uvedla, že v majetkové podstatě Dlužníka se nenachází žádné reálně zpeněžitelné hodnoty, eviduje toliko zůstatek na bankovním účtu ve výši 291 Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízeni jeho vydání předcházející podle Š 212 a Š 212a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Dle Š 395 odst. 1 IZ insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle Š 418 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník nepm podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo to navrhne dlužník (odstavec 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitěho závazku podle odstavce 1 písm. c), byl li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odstavec 2). Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odstavec 3). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odstavec 4).

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí pod sen. zn. 29 NSČR 48/2013 k výkladu uvedeného ustanovení uvedl, že neschopnost dlužníka plnit splátkový kalendář sama o sobě není důvodem pro zrušení schváleného oddlužení podle Š 418 odst. 1 písm. a) IZ, přičemž však není vyloučeno zrušení podle 8 418 odst. 1 písm. b) IZ.

Z obsahu insolvenčního spisu plyne, že první splátka na plnění splátkového kalendáře připadla na 31. 8. 2015 zpříjmů Dlužníka od zaměstnavatele Radka Patyka, případně jiných plátců, aze Smlouvy s Manželkou ve výši 3 000 Kč, aže insolvenční soud nařídil na základě zpráv Správkyně vnapadeném usnesení označených na 22. 6. 2017 jednání o zrušení schváleného oddlužení, nebot Dlužník dlouhodobě neplní podstatné povinnosti schváleného oddlužení. Při tomto jednání Dlužník uvedl, že je stále zaměstnán u Radka Patyka, ale je již 4 měsíce v pracovní neschopnosti a lékař mu řekl, že se asi do původní práce nebude moci vrátit a měl by si najít do budoucna nové zaměstnání. Správkyně při tomto jednání uvedla, že dluh na její odměně čm 1089 Kč za květen 2017, na účet majetkově podstaty nechoď žádné peníze, nezajištění věřitelé byli dosud uspokojení ze 7,87 % , očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů stále klesá. Pokud by mělo dojít k uspokojení nezajištěných věřitelů alespoň ve Výši 30 %

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

J vln TJ. 1.1. lL-Jlfá-Ull jejich pohledávek a měla být hrazena běžná a dlužná odměna Správkyně, je třeba, aby od června 2017 činily splátky alespoň 2 400 Kč měsíčně. Ze Smlouvy není plněno.

Odvolací soud vyzval Dlužníka, aby předložil veškeré doklady, z nichž by bylo lze usuzovat o jeho ekonomické nabídce pro splnění splátkového kalendáře za stanovené období 60 měsíců, a aby sdělil, zda bude schopen plnit měsíčně alespoň 2 400 Kč a zapravit schodek v plnění záloh na nároky Správkyně v měsíční výši 1 089 Kč.

Na výzvu odvolacího soudu reagoval Dlužník podáním doručeným 19. 7. 2017, v němž uvedl, že je v pracovní neschopnosti od 22. 2. 2017 dosud, lékař mu nedoporučuje pracovat, není schopen plnit žádné splátky. Současně požádal o pozastavení splátek a o zrušení irisolvenceíí, neboť má prostředky jen k úhradě nájmu a živobytí.

Ze zprávy Správkyně ze dne 19. 2. 2018 na č. d. 13 31 je zřejmé, že majetková situace Dlužníka zůstala od zrušení jeho oddlužení nezměněna, Správkyně eviduje toliko zůstatek na bankovním účtu určeném pro příjmy od Dlužníka ve výši 291 Kč (č. d. 13-31).

Z uvedeného je zřejmé, že podstatná část splátkového kalendáře splněna nebude ve smyslu 5 418 odst. 1 písm. b) IZ, nebot pro zbývající období splátkového kalendáře, tj. 30 měsíců, by Dlužník musel uhradit pro uspokojení nezajištěných věřitelů v minimálním rozsahu 30 % jejich pohledávek a přednostních pohledávek (nároků Správkyně) celkem 90 147 Kč. ]en nezajištěným věřitelům by muselo být poskytnuto plnění v rozsahu 47 676 Kč, nebot jim bylo uhrazeno toliko 16 955 Kč, přičemž 30 % ze zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů v celkovém rozsahu 215 435,84 Kč činí 64 631 Kč, a to teprve po uspokojení přednostních nároků Správkyně ve výši 42 471 Kč počítaných dle Výše měsíčních záloh na odměnu a náhradu hotových výdajů Správkyně (1 089 Kč) násobených zbývajícím počtem měsíců (30) a počtem měsíců, vnichž Dlužník již vzniklé nároky neuhradil (9). Měsíční splátka Dlužníka by tak musela dosáhnout minimální výše 3 005 Kč.

Odvolací soud tak má shodně se soudem prvního stupně za to, že Dlužník, jenž vzniklou situaci nijak nevyvrací, neplní řádně splátkový kalendář, jehož podstatná část tak zůstane nesplněna.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle Š 219 o.s.ř. za použití $ 7 IZ potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššírnu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hrnotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo _je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (8 237, 8 239 a Š 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst, 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (Š 74 odst. 2 IZ).

Praha 22. února 2018

JUDr. Jindřich Havlovec vr. předseda senátu.r-"

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Voý