KSUL 70 INS 5730/2011-A-19
KSUL 70 INS 5730/2011-A-19

Usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v insolvenční věci dlužníka Kudrna anonymizovano , anonymizovano , Generála Svobody 1718, 431 11 Jirkov, IČ: 46735364, k odvolání insolvenčního navrhovatele-věřitele Hypoteční banka, a.s., IČ: 13584324, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, proti usnesení zdejšího soudu ze dne 11. 05. 2011, č. j. KSUL 70 INS 5730/2011-15 o zastavení řízení

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 11. 05. 2011, č. j. KSUL 70 INS 5730/2011-15, se mění tak, že insolvenční řízení dlužníka Kudrna anonymizovano , anonymizovano , Generála Svobody 1718, 431 11 Jirkov, IČ: 46735364 se n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Dne 06. 04. 2011 soudu došel návrh insolvenčního navrhovatele-věřitele Hypoteční banka, a.s., IČ: 13584324, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 na zahájení insolvenčního řízení proti dlužníku Kudrna anonymizovano , anonymizovano , Generála Svobody 1718, 431 11 Jirkov, IČ: 46735364. Z podaného návrhu, který má všechny náležitosti uvedené v § 103 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a který je opatřen ověřeným podpisem navrhovatele, vyplývá, že navrhovatel má za dlužníkem pohledávku v celkové výši 824.846,14 Kč, přičemž část této pohledávky je již více než 30 dnů po splatnosti. Tuto svou pohledávku navrhovatel doložil listinnými důkazy a předložil rovněž přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení.

Usnesením-A-7 z 08. 04. 2011 rozhodl o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, která by pokryla náklady insolvenčního správce. Toto usnesení bylo navrhovateli-věřiteli doručeno do datové schránky dne 11. 04. 2011, právní moci nabylo dne 27. 04. 2011. Navrhovateli bylo uloženo, aby požadovanou zálohu uhradil nejpozději do 5-ti dnů od právní moci usnesení-A-7, tedy do 02. 05. 2011.

Dne 10. 05. 2011 bylo účtárnou Krajského soudu v Ústí nad Labem vydáno potvrzení o tom, že záloha v dané lhůtě nebyla na požadovaný účet převedena, a tak soud v návaznosti na toto zjištění vydal dne 11. 05. 2011 usnesení-A-15, jímž insolvenční řízení dlužníka anonymizovano Kudrny zastavil pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Dne 19. 05. 2011 bylo soudu doručeno podání navrhujícího věřitele, který se tímto odvolal proti usnesení-A-15 ze dne 11. 05. 2011 s odůvodněním, že požadovanou zálohu včas uhradil. 2

Následně soud došel ke zjištění, že záloha skutečně navrhujícím věřitelem složena byla (dne 12. 04. 2011), ovšem účtárnou byla zapsána s nesprávným označením variabilního symbolu a nedopatřením pak byla přidělena senátu č. 76 pobočky Krajského soudu v Ústí nad Labem v Liberci, ke zcela jinému řízení. Krajský soud v Ústí nad Labem se nastalou situací zabýval a v současné době je již navrhujícím věřitelem složená záloha správně přiřazena k řízení pod č. j..

Odvolání věřitele Hypoteční banka, a.s., IČ: 13584324, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 bylo podáno dne 19. 05. 2011, tedy ve lhůtě určené pro odvolání a proto insolvenční soud rozhodl dle §95 IZ ve spojení s §220 odst. 3 o.s.ř.

Dle §95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Dle §220 odst. 3 o.s.ř. nejsou-li podmínky pro potvrzení usnesení, jímž bylo rozhodnuto o předběžném opatření, nebo jiného usnesení kterým nebylo rozhodnuto ve věci samé, nebo pro jejich zrušení podle §219a odst. 1 o.s.ř., odvolací soud je změní.

V tomto případě insolvenční soud zcela vyhověl odvolání věřitele-insolvenčního navrhovatele Hypoteční banka, a.s., IČ: 13584324, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 a usnesení-A-15 ze dne 11. 05. 2011 změnil tak, že řízení dlužníka Kudrna anonymizovano , anonymizovano , Generála Svobody 1718, 431 11 Jirkov, IČ: 46735364 se nezastavuje.

Poučení

Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 26. 05. 2011

JUDr. Eva Sixtová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Tschertnerová