KSUL 70 INS 4811/2015-P-21
KSUL 70 INS 4811/2015-P-21

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšší soudní úřednicí Vlastou Vincencovou v insolvenční věci dlužníka-manželů Stanislav Raus, rč: 600526/1460, IČO 61563421, Místo 4, 431 58, Místo a Helena Rausová, rč: 665910/1306, Místo 4, 431 58, Místo, insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČO 29414873, Hvězdova 1716/2b, 140 00, Praha 4

takto:

I. Přihláška (P21) věřitele č. 17 DIGI Czech Republic, s.r.o., IČ 27569390, Holandská 854/1, Brno se odmítá.

II. Právní mocí tohoto rozhodnutí účast výše uvedeného věřitele v insolvenčním řízení ve smyslu ust. § 185 věty druhé insolvenčního zákona končí.

Odůvodnění:

Přihláška pohledávky (P21) věřitele č. 17 DIGI Czech Republic, s.r.o., IČ 27569390 ve výši 643,--Kč byla doručena Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 15.4.2015.

Na přezkumném jednání konaném dne 1.6.2015 insolvenční správce popřel v plné výši přihlášku pohledávky věřitele č. 17. O úplném popření pohledávky byl věřitel insolvenční správkyní vyrozuměn dopisem ze dne 2.6.2015. Tímto dopisem byl věřitel rovněž poučen o možnosti podat žalobu na určení pravosti pohledávky i o následcích nepodání takové žaloby.

Výzva byla věřiteli doručena dne 3.6.2015. Věřitel však ve stanovené lhůtě žalobu nepodal.

Protože nebyla žaloba na určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky v zákonné lhůtě podána, k popřené pohledávce se nadále nepřihlíží (§ 198 odst. 2 IZ). Soud proto rozhodl podle § 185 o odmítnutí přihlášené popřené pohledávky.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze insolvenční věřitel, a to do 15 dnů ode dne doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 185 IZ).

V Ústí nad Labem dne 31.7.2015

Vlasta Vincencová v. r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Michaela Vajdišová