KSUL 70 INS 4681/2011-P3-7
KSUL 70 INS 4681/2011-P3-7

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v insolvenční věci dlužníků-manželů a) Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Bělehradská 619/28, Most a b) Gabriela anonymizovano , nar. 15. 08. 1968, trvale bytem Bělehradská 619/28, Most, insolvenční správce Ing. Soňa Aubrechtová, se sídlem kanceláře: Bělehradská 3347/7, 43401 Most, adresa pro doručování: P.O.BOX 64, 434 01 Most 1 takto:

I. Usnesení zdejšího soudu ze dne 7. 01. 2014, č. j. KSUL 70 INS 4681/2011-P3-5 se mění tak, že soud bere na vědomí zpětvzetí přihlášky věřitele č. 3 Česká spořitelna a.s., IČ 45244782, Mírové náměstí 2, Ústí nad Labem ve výši 26.407,75 Kč. II. věřitel č. 3 Česká spořitelna a.s., IČ 45244782, Mírové náměstí 2, Ústí nad Labem nadále zůstává účastníkem řízení s přihlášenou pohledávkou, ve výši 858.911,76 Kč. Odůvodnění:

Usnesením ze dne 7. 01. 2014, č. j.-P3-5 bylo soudem rozhodnuto o tom, že soud bere na vědomí zpětvzetí přihlášky věřitele č. 3 Česká spořitelna a.s., IČ 45244782 co do celé přihlášené částky (tedy 885319,51 Kč) a právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 3 Česká spořitelna a.s., IČ 45244782 v řízení končí. Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 3 dne 22. 01. 2014 odvolání, ve kterém namítal nesprávnost napadeného usnesení s tím, že ve svém podání ze dne 9.12.2013 uvedl, že byla zaplacena pouze dílčí pohledávka č. 3 ve výši 26.407,75 Kč. Soud měl správně posoudit zaplacenou dílčí pohledávku zvlášť, ve vztahu ke zpětvzetí.

Dle §95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Dle §220 odst. 3 o.s.ř. nejsou-li podmínky pro potvrzení usnesení, jímž bylo rozhodnuto o předběžném opatření, nebo jiného usnesení, kterým nebylo rozhodnuto ve věci samé, nebo pro jejich zrušení podle §219a odst. 1 o.s.ř., odvolací soud je změní. V tomto případě insolvenční soud zcela vyhověl odvolání věřitele č. 3 Česká spořitelna a.s., IČ 45244782 a usnesení ze dne 7. 01. 2014, č. j.-P3-5 změnil tak, že soud bere na vědomí zpětvzetí přihlášky věřitele č. 3 Česká spořitelna a.s., IČ 45244782, Mírové náměstí 2, Ústí nad Labem ve výši 26.407,75 Kč a věřitel č. 3 Česká spořitelna a.s., IČ 45244782, Mírové náměstí 2, Ústí nad Labem nadále zůstává účastníkem řízení s přihlášenou pohledávkou, ve výši 858.911,76 Kč.

Poučení Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 30.01.2014

JUDr. Eva Sixtová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: David Havel