KSUL 70 INS 4241/2010-B-44
KSUL 70 INS 4241/2010-B-44

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v insolvenční věci dlužníka Kavrza anonymizovano , anonymizovano , bytem Palachova 31, 400 01 Ústí nad Labem, insolvenční správce Ing. Jiterský Michael, IČ: 15173143, sídlo kanceláře Pařížská 20, 400 01 Ústí nad Labem, o odvolání insolvenčního správce

takto:

Soud mění výrok II. usnesení 70 INS 4241/2010-B-42 ze dne 8. 7. 2015 tak, že určuje insolvenčnímu správci Ing. Jiterskému Michaelovi, IČ: 15173143, odměnu a náhradu hotových výdajů za období červenec 2010 až červen 2015 ve výše 65.070,-Kč uhrazených již v průběhu splátkového kalendáře a dále odměnu a náhradu hotových výdajů za období od května do června 2010 v celkové výši 2.582,60 Kč včetně DPH, kterou je dlužník povinen insolvenčnímu správci uhradit do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 8. 7. 2015 (B-42) insolvenční soud vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka (výrok I.), výrokem II. určil insolvenčnímu správci odměnu, výrokem III. zprostil insolvenčního správce funkce a výrokem IV. osvobodil dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.

V zákonné lhůtě podal insolvenční správce odvolání do výroku II. (usnesení správci doručeno 22. 7. 2015, odvolání doručeno 29. 7. 2015). V odvolání uvedl, že mu soudem nebyla přiznána odměna za období od rozhodnutí o úpadku do schválení splátkového kalendáře, tedy za měsíce květen až červen 2010.

Soud přezkoumal podané odvolání a konfrontoval ho s předloženou konečnou zprávou zveřejněnou na čísle listu B-40 a zjistil, že insolvenčnímu správci výrokem II. byly přiznány za období květen a červen 2015 pouze hotové výdaje ve výši 767,60 Kč a opomenuta byla odměna ve výši 1.845,-Kč.

Protože insolvenční soud mohl odvolání insolvenčního správce zcela vyhovět, postupoval podle § 95 IZ a výrok II. změnil, jak shora uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 06.08.2015 JUDr. Eva Sixtová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: David Havel