KSUL 70 INS 31344/2014-P20-6
KSUL 70 INS 31344/2014-P20-6 KSUL 70 INS 31344/2014-P24-9

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšším soudním úředníkem Bc. Milanem Horákem v insolvenční věci dlužnice: Andrea anonymizovano , anonymizovano , IČO 726 69 420, bytem Sluneční 3831, 430 01 Chomutov, insolvenční správce: Ing. Václav Dlouhý, IČO 010 51 792, se sídlem 28. října 1025, 430 01 Chomutov, o zrušení rozhodnutí ze dne 8. 12. 2017 č.j. KSUL 70 INS 31344/2014-P20-5 a č.j. KSUL 70 INS 31344/2014-P24-8

takto:

Usnesení ze dne 8. 12. 2017 č.j. KSUL 70 INS 31344/2014-P20-5 a č.j. KSUL 70 INS 31344/2014-P24-8 se zrušuje.

Odůvodnění:

Dne 4. 12. 2017 věřitel Raiffeisenbank a.s., IČO 492 40 901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 prostřednictvím svého právního zástupce Mgr. Roberta Němce zaslal zdejšímu soudu návrh na hromadnou singulární sukcesi podle ust. § 18 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) do několika běžících insolvenčních řízení, mimo jiné i v tomto insolvenčním řízení. Jelikož se jednalo o hromadný návrh na změnu v osobě věřitele, postup soudu je v těchto případech odlišný od běžné praxe, tj. rozhodování v jednotlivých řízeních. V případě hromadného postoupení pohledávek je tento návrh věřitelem podáván i v určitém datovém formátu tak, že aplikace ISIR (Informační systém pro insolvenční soudy-centrální a oficiální aplikace pro zpracování insolvenční agendy, která je zároveň napojena na veřejný insolvenční rejstřík) do určité míry sama je schopna tento návrh spojit s jednotlivými řízení a v nich příslušnými přihláškami pohledávek. Jelikož se tedy jedná o hromadný návrh, který informační systém částečně zpracovává automaticky, je nutné, aby takovýto hromadný návrh byl věřitelem použit pouze v případě, že v daném insolvenčním řízení jsou postupovány veškeré přihlášené pohledávky téhož věřitele v rámci jednoho postoupení. Jak již bylo výše uvedeno, aplikace ISIR poté při zpracování hromadného návrhu na singulární sukcesi vyhotoví podle nastaveného matricového vzoru příslušné rozhodnutí v každém z daných řízení ve všech přihláškách daného věřitele. V případě tohoto insolvenčního řízení věřitel již v případě přihlášky P20 i P24 zaslal návrh na singulární sukcesi na nabyvatele Artissica s.r.o., IČO 241 32 730, se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00, Praha 1 dne 30. 5. 2017 ve znění doplnění z téhož dne, o kterém insolvenční soud rozhodl dne 2. 6. 2017 (pod č.l. P20-3 a P24-6). Z výše uvedeného vyplývá, že návrh na singulární sukcesi věřitele Raiffeisenbank, a.s. ze dne 8. 12. 2017 v tomto insolvenčním řízení (u přihlášky P20 i P24) je zcela obsolentní, neboť v době podání již nebyl nositelem přihlášených pohledávek v řízení. Dne 2. 1. 2018 na tuto skutečnost telefonicky upozornil insolvenční správce. Insolvenční soud přezkoumal dosavadní průběh řízení týkající se přihlášek P20 a P24 a shledal výtku oprávněnou.

Shodu s prvopisem stvrzuje: David Havel isir.justi ce.cz

S ohledem na výše uvedené soud svá rozhodnutí shora zrušil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (§ 9 odst. 2 zák.č. 121/2008 Sb.). Usnesení, proti kterému již nelze podat námitky, je v právní moci (§ 9 odst. 3 zák. č. 121/2008 Sb.).

Ústí nad Labem 2. ledna 2018

Bc. Milan Horák v. r. vyšší soudní úředník

Shodu s prvopisem stvrzuje: David Havel