KSUL 70 INS 31239/2012-A-12
KSUL 70 INS 31239/2012-A-12

Usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v insolvenční věci navrhovatele (dlužníka) Kopáček anonymizovano , anonymizovano , Lípová 663/27, 415 01 Teplice, doručovací adresa Masarykova 2461/53, 415 01 Teplice, k odvolání insolvenčního navrhovatele-dlužníka navrhovatele (dlužníka) Kopáček anonymizovano , anonymizovano , Lípová 663/27, 415 01 Teplice, doručovací adresa Masarykova 2461/53, 415 01 Teplice, proti usnesení zdejšího soudu ze dne 25.01.2013, č. j. KSUL 70 INS 31239/2012-A-7 o zastavení řízení

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 25.01.2013, č. j. KSUL 70 INS 31239/2012-A-7, se mění tak, že insolvenční řízení dlužníka Kopáček anonymizovano , anonymizovano , Lípová 663/27, 415 01 Teplice, doručovací adresa Masarykova 2461/53, 415 01 Teplice se n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajskému soudu v Ústí nad Labem byl dne 12.12.2012 doručen insolvenční návrh zároveň jako návrh na povolení oddlužení, který byl podán navrhovatelem (dlužníkem) Kopáček anonymizovano , anonymizovano , Lípová 663/27, 415 01 Teplice, doručovací adresa Masarykova 2461/53, 415 01 Teplice.

Usnesením-A-5 ze dne 13.12.2012 soud rozhodl o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000,-Kč. Toto usnesení bylo dlužníku doručeno dne 19.12.2012, právní moci nabylo dne 04.01.2013. Dlužníku bylo uloženo, aby požadovanou zálohu uhradil nejpozději do 3 dnů od právní moci usnesení KSUL 70 INS 31239/2012-A-5, tedy do 07.01.2013.

Dne 24.01.2013 bylo účtárnou Krajského soudu v Ústí nad Labem vydáno potvrzení o tom, že záloha v dané lhůtě nebyla na požadovaný účet převedena, a tak soud v návaznosti na toto zjištění vydal dne 25.01.2013 usnesení-A-7, jímž insolvenční řízení dlužníka Kopáčka anonymizovano zastavil pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Dne 14.02.2013 bylo soudu doručeno podání navrhujícího dlužníka, které soud posoudil jako odvolání proti usnesení-A-7 ze dne 25.01.2013.

Následně bylo účtárnou Krajského soudu v Ústí nad Labem vydáno potvrzení, že záloha na náklady insolvenčního řízeníbyla dlužníkem dne 12.02.2013 uhrazena v požadované výši 2.000,-Kč. Pokračování

Odvolání dlužníka Kopáček anonymizovano , anonymizovano , Lípová 663/27, 415 01 Teplice, doručovací adresa Masarykova 2461/53, 415 01 Teplice bylo podáno dne 14.02.2013, tedy ve lhůtě určené pro odvolání a proto insolvenční soud rozhodl dle §95 IZ ve spojení s §220 odst. 3 o.s.ř.

Dle §95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Dle §220 odst. 3 o.s.ř. nejsou-li podmínky pro potvrzení usnesení, jímž bylo rozhodnuto o předběžném opatření, nebo jiného usnesení kterým nebylo rozhodnuto ve věci samé, nebo pro jejich zrušení podle §219a odst. 1 o.s.ř., odvolací soud je změní.

V tomto případě insolvenční soud zcela vyhověl odvolání dlužníka Kopáček anonymizovano , anonymizovano , Lípová 663/27, 415 01 Teplice, doručovací adresa Masarykova 2461/53, 415 01 Teplice a usnesení-A-7 ze dne 25.01.2013 změnil tak, že insolvenční řízení dlužníka Kopáček anonymizovano , anonymizovano , Lípová 663/27, 415 01 Teplice, doručovací adresa Masarykova 2461/53, 415 01 Teplice se nezastavuje.

Poučení

Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 08.03.2013

JUDr. Eva Sixtová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Markéta Melová