KSUL 70 INS 26944/2016-A-6
KSUL 70 INS 26944/2016-A-6

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v insolvenční věci dlužníka: Mgr. Andrt Petr, rč. 620319/1082, Barákova 1539/10, 430 03 Chomutov, o návrhu soudního exekutora na vydání předběžného opatření

takto:

I. Soud nařizuje předběžné opatření, jímž se soudnímu exekutorovi JUDr. Jiřímu Bulvasovi, Exekutorský úřad Praha 1, Jablonecká 322, 190 00 Praha 9, umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp.zn. 146 EX 1231/12 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí ve vlastnictví povinného Mgr. Petra Andrta, a to nemovitostí p.č. 5214/3 o výměře 465m2, se stavbou Chomutov, č.p. 4968, obč. vyb.,včetně příslušenství tvořící jeden celek, (Chomutov, č.p. 4968, obč. vyb. 5213/4, LV 3767, 5214/3,5214/4, LV 3767), vše zapsáno na LV 2768, 562971 Chomutov, k.ú. 652458 Chomutov I u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, byl po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem, popř. předražitelem a po vydání rozhodnutí o vydání zbytku výtěžku dán k dispozici insolvenčnímu správci v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn..

II. Účinky nařízeného předběžného opatření zaniknou dle ust. § 146 odst. 1 IZ v případě rozhodnutí insolvenčního soudu dle ust. § 142 IZ až právní moci rozhodnutí soudu.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 25. 11. 2016 (A-1) byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh Mgr. Petra Andrta spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Dne 29. 11. byl zdejšímu soudu doručen v 21:34 hodin návrh na vydání předběžného opatření, který podal soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas. V návrhu navrhovatel uvedl , že má za toho, že jediným skutečným důvodem podání insolvenčního návrhu dlužníka je znemožnit probíhající exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekuci , přičemž poukázal na předchozí insolvenční řízení sp.zn. 70 INS 13868/2016,zahájené 09. 06. 2016, které skončilo odmítnutím návrhu a zabránilo zpeněžení nemovitosti shora specifikované v dražbě nařízené na isir.justi ce.cz

14. 06. 2016. Nyní byla dražba nařízena na 29. 11. 2016. Insolvenční návrhy vždy byly podány pouze několik dní před nařízenou dražbou. Exekutor podotýká, že exekuce byla již nařízena v roce 2012. Podle navrhovatele existují důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by bylo vhodné omezit způsobem stanoveným v předběžném opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, uvedené ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Odkazuje na nález Ústavního soudu č. IV. ÚS 378/16 z 06.09.2016 s tím, že v rámci hospodárnosti exekučního a insolvenčního řízení je na místě, aby již zorganizovanou dražbu provedl exekutor, místo aby ji znovu musel zorganizovat insolvenční správce. Návrh doložil usnesením OS Chomutov 26 EXE 14408/2012-22 z 03. 12. 2012 a na č.l. 35 z 11. 09. 2013, dražební vyhláškou 146 EX 1231/12-162 z 17. 06. 2014, usnesením o nařízení odročeného jednání z 15. 09. 2016 a znaleckým posudkem o ceně obvyklé.

Soud podaný návrh na nařízení předběžného opatření přezkoumal a má za to, že navrhovatel důvodnost vydání předběžného opatření dostatečně doložil, a proto mu vyhověl.

Soud dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 82 odst. 1 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle § 82 odst. 2 IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a. ustanovit předběžného správce, b. omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c. uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) IZ výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 IZ a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

K rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c) se v insolvenčním řízení nepřihlíží. Je-li to nezbytné k naplnění účelu insolvenčního řízení, může insolvenční soud kdykoli i bez návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c); může také zakázat přijetí rozhodnutí nebo opatření připravovaných při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c). Proti rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé mohou podat odvolání účastníci řízení o výkon rozhodnutí nebo exekučního řízení; těmto osobám, jakož i orgánu nebo osobě, která rozhodnutí nebo opatření při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce přijala nebo připravovala, se rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé doručuje zvlášť (§ 109 odst. 6 IZ).

Smyslem § 82 odst. 2 písm. b) IZ je eliminovat účinky vyvolané nepoctivými insolvenčními návrhy, tedy omezit účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v § 109 odst. 1 písm. b) a písm. c) IZ.

V dané věci je prokázáno, že dlužník takové nepoctivé insolvenční návrhy podává. Soud ověřil z insolvenčního rejstříku a zjistil že, ve věci 70 INS 13868/2016 byl odmítnout insolvenční návrh dlužníka, který byl podán dne 09. 06. 2016, právní moc 06. 09. 2016, doručeno vyvěšením, dlužník poštu nepřebíral. Návrh neobsahoval všechny zákonné náležitosti insolvenčního návrhu, které jsou uvedené v 104/1,2 IZ (chybí povinné přílohy) spolu s § 391/1 IZ. (nedoloženy příjmy za poslední tři roky). Výzva k doplnění návrhu byla rovněž doručena náhradně. V usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu byl dlužník řádně poučen o dalším možném postupu, lze však konstatovat, že i současný insolvenční návrh, který došel dne 25. 11. 2016 Krajskému soudu v Ústí nad Labem, není perfektní. Dlužník však předložil seznam svých závazků rozčleněný na závazky zajištěné a nezajištěné a lze konstatovat, že až na jediný závazek jsou všechny závazky a to jak zajištěné, tak nezajištěné označeny jako vykonatelné a na řadu z nich je vedena již exekuce. Zajištěné vykonatelné závazky činí 3 241 352,47 Kč, nezajištěné vykonatelné 745 019,2 Kč. Většina těchto závazků byla doložena listinami. V tomto směru má soud úpadek dlužníka za osvědčený.

Dlužník spojil návrh na zjištění úpadku s návrhem na povolení oddlužení formou splátkového kalendáře. V tomto směru není návrh dostatečný, dlužník zejména nedoložil žádné příjmy ani předchozí, ani současné.

Ohledně majetku doložil LV 2768 pro k. ú. Chomutov I.

Vzhledem k tomu, že soud není vázán návrhem dlužníka ohledně způsobu oddlužení, tedy splátkovým kalendářem nebo zpeněžením majetkové podstaty, je zde předpoklad, pokud bude oddlužení povoleno, tak to bude právě zpeněžením majetkové podstaty, ev. v kombinaci obou způsobů. Nelze vyloučit ani prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Otázka způsobu řešení úpadku bude vyřešena po vyhodnocení všech skutečností ve vztahu k oddlužení, jsou zde rovněž nepochybně závazky z podnikání, soud má za osvědčený úpadek a v žádném ze způsobů řešení úpadku se nebude možné vyhnout zpeněžení nemovitostí, o které nyní jde.

Soud se ztotožňuje s tím, že tento postup je hospodárný a ve prospěch věřitelů.

Na základě shora uvedených skutečností soud návrhu navrhovatele vyhověl.

O nákladech řízení se v tomto řízení nerozhoduje.

Poučení o odvolání: Proti tomuto usnesení odvolání přípustné, a to do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem 01.12. 2016 JUDr. Eva Sixtová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jana Malíková