KSUL 70 INS 21139/2015-A-20
KSUL 70 INS 21139/2015-A-20

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v insolvenční věci dlužnice Daniely Grohmannové, narozené 20. 10. 1944, Křižíkova 2741, 407 47 Varnsdorf, o odvolání dlužnice-navrhovatelky do usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu

takto :

Soud mění výrok usnesení vyšší soudní úřednice Vlasty Vincencové ze dne 8. 12. 2015, č.j. 70 INS 21139/2015, že návrh dlužnice Daniely Grohmannové, rodné číslo 446020/025, IČ 04089545, Křižíkova 2741, 407 47 Varnsdorf, na zahájení insolvenčního řízení doručený Krajskému soudu v Ústní nad Labem dne 16. 10. 2015, se neodmítá.

Od ůvo d ně n í:

Dne 16. 10. 2015 bylo návrhem dlužnice zahájeno insolvenční řízení. Dlužnice spojila návrh na zjištění úpadku s návrhem na povolení oddlužení. Po přezkoumání návrhu soud došel k závěru, že tento neobsahuje všechny náležitosti insolvenčního návrhu uvedené v ust. § 103 a § 304 IZ. Soud vyzval dlužnici k odstranění vad návrhu usnesením ze dne 20. 10. 2015 a opakovaně usnesením ze 6. 11. 2015. ( A-10, 13). Výzva obsahuje konkrétní údaje, které měla dlužnice ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnit. Zejména měla předložit nový seznam závazků s doplněním údajů o výši splatnosti jednotlivých závazků a označení závazků pocházejících z podnikatelské činnosti, nový seznam zaměstnanců a měla doložit veškeré příjmy za rok 2013 a 14, včetně důchodových výměrů. Dlužnice požádala dopisem ze dne 9. listopadu 2015 (A-14), o prodloužení lhůty k opravě návrhu. Požadované přílohy však nedoplnila, a proto soud usnesením ze dne 8. 12. 2015 její návrh na zahájení insolvenčního řízení odmítl (A-17). Toto usnesení bylo dlužnici doručeno dne 10. 12. 2015 a dopisem ze dne 10. 12. 2015, soudu doručeno 14. 12. 2015 ( A-18 ) a dopisem, který došel soudu dne 15. 12. 2015 (A-19), se dlužnice od do tohoto usnesení odvolala v zákonné lhůtě.

Uvedla, že v seznamech je uvedeno vše o dlužných závazcích, rovněž tak seznam majetku je řádně vypracován. Zastavila podstatnou část plateb vůči věřitelům, protože neměla peníze na úhradu. Splatnost jednotlivých závazků však nezná, avšak domnívá se, že insolvenční návrh nevykazuje takové nedostatky, které by bránily jeho projednání. Soud přezkoumal rozhodnutí vyšší soudní úřednice a došel k následujícím závěrům. Dlužnice předložila skutečně seznamy majetku a závazků a jediná vada těchto seznamů spočívá v tom, že není přesně určená splatnost jednotlivých závazků. Dlužnice rovněž k výzvě soudu nepředložila doklad o svých příjmech za předchozí 3 roky. Soud však došel k závěru, že návrh je projednatelný po vyjádření dlužnice, že zastavila platby pro většinu svých věřitelů. Nedostatek doložení příjmu za předchozí roky lze zhojit vysvětlením, že dlužnice je poživatelkou starobního důchodu a s ohledem na datum jejího narození soud oprávněně předpokládá, že důchod pobírala i v předchozích letech. Důchodový výměr je pak založen ve spise. Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nemá odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Vzhledem k tomu, že soud došel k závěru, že návrh je projednatelný a podanému odvolání lze vyhovět v plném rozsahu, změnil výrok usnesení ze dne 8. 12. 2015 tak, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 22. 12. 2015 JUDr. Eva Sixtová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Michaela Vajdišová