KSUL 70 INS 2091/2015-B-13
KSUL 70 INS 2091/2015-B-13

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v insolvenční věci dlužníka David anonymizovano , anonymizovano , K.Čapka 2441/44, 415 01, Teplice, insolvenční správce Sdružená konkurzní v.o.s., IČ: 25431463, se sídlem kanceláře Bělehradská 1191/9, 400 01 Ústí nad Labem

takto:

Výrok usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 70 INS 2091/2015-B-5 ze dne 27.4.2015 o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se mění tak, že za výrok I. se vkládá nový výrok II., který zní:

II. Soud stanovuje splátku do oddlužení ve výši 7.000,00 Kč měsíčně.

Ostatní výroky jsou pak přečíslovány vždy o jedno číslo nahoru. a původní výrok III. (nyní IV.) se mění tak, že zní:

IV. Soud přikazuje plátci mzdy dlužníka Ideal Standard s.r.o., IČ 26469766, se sídlem Teplice, Zemská 623, PSČ 41501 a každému dalšímu plátci mzdy či jiného příjmu včetně příslušné OSSZ, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky podle výroku II. a nevyplácel sražené částky dlužníku, ale ustanovenému insolvenčnímu správci na č. účet: 2700771489/2010, VS 102015.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 13. 09. 2012 č.j.-A-8 soud zjistil úpadek dlužníka a povolil řešení tohoto úpadku oddlužením.

Usnesením ze dne 27. 4. 2015 soud pak schválil způsob oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem. Dle tohoto usnesení bylo při vstupu do oddlužení zjištěno, že dlužník je svobodný, nemá vyživovací povinnost. Je zaměstnán u společnosti Ideal Standard s.r.o., IČ 26469766, se sídlem Teplice, Zemská 623, PSČ 41501 na dobu určitou do 31.07.2015 a jeho průměrný měsíční příjem činí 15.619 Kč. Nevlastní žádný nemovitý majetek.

Soud zároveň prokázal, že celkové nezajištěné dluhy dlužníka činily po přezkumném jednání částku 560.793,83 Kč, z toho 30 % činí částku 168.238,14 Kč. Výpočtem zabavitelné částky mzdy, která u dlužníka činí částku 6.442,-Kč, je zřejmé, že za 60 měsíců je schopen uhradit 386.520,-Kč, když z této částky 65.340,-Kč připadne na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce (900,-Kč + 189,-Kč DPH * 60) a zbytek tedy 321.180,-Kč na poměrné uspokojení věřitelů. Je tedy zřejmé, že věřitelé budou uspokojeni více jak 52,27% z dlužných částek. Podáním ze dne 9.6.2015 dlužník požádal o změnu splátky a tuto označil jako žádost o paušální platbu . Sdělil soudu, že se mu narodilo dítě dne 22.5.2015 se kterým žije spolu s matkou dítěte ve společné domácnosti. Nájemné hradí 5.000,-Kč měsíčně a platby za energie a vodu činí dalších cca 2.000,-Kč. U zaměstnavatele postoupil do vyšší platové třídy a snaží se odpracovat přesčasové hodiny, takže by pro něj bylo výhodnější s ohledem na změněné poměry, aby soud stanovil pevnou částku, která bude plynout do oddlužení v rozmezí 6,5-7tis. Kč.

Na den 17.8.2015 soud svolal schůzi věřitelů za účelem povolení jiné splátky. Nikdo z věřitel se nedostavil ani nezaslal hlasovací lístek, pouze z dokumentu zveřejněném na B-10 je zřejmá omluva věřitele RWE Energie s.r.o. s vyjádřením, že s nižší splátkou nesouhlasí. K podání však soud nemohl přihlédnout, neboť nesplňuje formální náležitosti podle insolvenčního zákona, neboť věřitel na schůzi věřitelů může hlasovat pouze prostřednictvím hlasovacího lístku, pokud se nezúčastní schůze osobně.

Správce sdělil, že příjmy dlužníka se zvýšily a průměrně činí i dle sdělení dlužníka cca 20.000,-Kč čistého, pak by zabavitelná část příjmu již se zohledněním na nově narozené dítě činila 9.293,-Kč. Dlužník stále pracuje u zaměstnavatele Ideal Standard, s.r.o. IČO 26469766 a má uzavřenou již smlouvu na dobu neurčitou. O tom bylo předloženo potvrzení, které bylo založeno do spisu (shodně se správce vyjádřil písemně ve své zprávě zveřejněné na B-8).

Správkyně navrhla splátku ve výši 7.000,-Kč měsíčně, která by zabezpečila uspokojení věřitelů ve výši 65,2 % což je vyšší procento uspokojení než při vstupu do oddlužení a dlužník s ní souhlasil. Správkyně rovněž potvrdila, že dlužník řádně plní splátkový kalendář, za dobu dvou měsíců do oddlužení zaplatil 23.226,-Kč a je předpoklad, že uspokojení věřitelů bude vyšší než 60 %.

Podle § 407 odst. 3 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou podstatné pro výši a další trvání měsíčních splátek.

Soud zhodnotil danou situaci tak, že na straně dlužníka se v průběhu oddlužení změnily poměry ohledně počtu vyživovaných osob a výše příjmů. Soud dal věřitelům možnost, aby se k návrhu dlužníka kvalifikovaně vyjádřili, přihlášení věřitelé se však na schůzi věřitelů nedostavili a nehlasovali ani pomocí hlasovacího lístku.

Je zřejmé, že dlužník řádně plní své povinnosti a stanovená splátka je pro něj motivační. Nelze ani říci, zda do budoucna se skutečně bude jednat o nižší splátku neboť ne vždy bude moci navyšovat příjem přesčasovými hodinami.

Soud proto rozhodnutí o schváleném oddlužení plněním splátkového kalendáře změnil sám.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně, než podle měněného rozhodnutí. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 17.8.2015 JUDr. Eva Sixtová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Michaela Vajdišová