KSUL 70 INS 20244/2012-A-10
KSUL 70 INS 20244/2012-A-10

Usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v insolvenční věci navrhovatele (dlužníka) Hübner anonymizovano , anonymizovano , Sokolovská 113, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, k odvolání insolvenčního navrhovatele-dlužníka navrhovatele (dlužníka) Hübner anonymizovano , anonymizovano , Sokolovská 113, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, proti usnesení zdejšího soudu ze dne 24.09.2012, č. j. KSUL 70 INS 20244/2012-A-7 o zastavení řízení

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 24.09.2012, č. j. KSUL 70 INS 20244/2012-A-7, se mění tak, že insolvenční řízení dlužníka Hübner anonymizovano , anonymizovano , Sokolovská 113, 407 22 Benešov nad Ploučnicí se n e z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajskému soudu v Ústí nad Labem byl dne 20.08.2012 doručen insolvenční návrh zároveň jako návrh na povolení oddlužení, který byl podán navrhovatelem (dlužníkem) Hübner anonymizovano , anonymizovano , Sokolovská 113, 407 22 Benešov nad Ploučnicí.

Usnesením-A-5 ze dne 23.08.2012 soud rozhodl o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 2.000,-Kč. Toto usnesení bylo navrhovateli-věřiteli doručeno dne 28.08.2012, právní moci nabylo dne 13.09.2012. Navrhovateli bylo uloženo, aby požadovanou zálohu uhradil nejpozději do 3-ti dnů od právní moci usnesení -A-5 ze dne 23.08.2012.

Dne 21.09.2012 bylo účtárnou Krajského soudu v Ústí nad Labem vydáno potvrzení o tom, že záloha v dané lhůtě nebyla na požadovaný účet převedena, a tak soud v návaznosti na toto zjištění vydal dne 24.09.2012 usnesení-A-7, jímž insolvenční řízení dlužníka Hübnera Zdeňka zastavil pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Dne 05.10.2012 bylo soudu doručeno podání navrhujícího dlužníka, který se tímto odvolal proti usnesení-A-7 ze dne 24.09.2012 s odůvodněním, že neměl finanční prostředky na zaplacení požadované zálohy a tuto již následně uhradil.

Následně bylo účtárnou Krajského soudu v Ústí nad Labem vydáno potvrzení, že záloha na náklady insolvenčního řízeníbyla dlužníkem dne 27.09.2012 uhrazena v požadované výši 2.000,-Kč. Pokračování

Odvolání dlužníka Hübner anonymizovano , anonymizovano , Sokolovská 113, 407 22 Benešov nad Ploučnicí bylo podáno dne 05.10.2012, tedy ve lhůtě určené pro odvolání a proto insolvenční soud rozhodl dle §95 IZ ve spojení s §220 odst. 3 o.s.ř.

Dle §95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Dle §220 odst. 3 o.s.ř. nejsou-li podmínky pro potvrzení usnesení, jímž bylo rozhodnuto o předběžném opatření, nebo jiného usnesení kterým nebylo rozhodnuto ve věci samé, nebo pro jejich zrušení podle §219a odst. 1 o.s.ř., odvolací soud je změní.

V tomto případě insolvenční soud zcela vyhověl odvolání dlužníka Hübner anonymizovano , anonymizovano , Sokolovská 113, 407 22 Benešov nad Ploučnicí a usnesení KSUL 70 INS 20244/2012-A-7 ze dne 24.09.2012 změnil tak, že insolvenční řízení dlužníka Hübner anonymizovano , anonymizovano , Sokolovská 113, 407 22 Benešov nad Ploučnicí se nezastavuje.

Poučení

Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 17.10.2012

JUDr. Eva Sixtová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lenka Ptáčková