KSUL 70 INS 18842/2015-A-6
KSUL 70 INS 18842/2015-A-6

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDR. Evou Sixtovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří Dubský, rč: 600603/1537, Na Kohoutě 788/7, 400 10 Ústí nad Labem, a Jana Dubská,, rč: 615718/1437, IČO 65657161, Na Kohoutě 788/7, 400 10 Ústí nad Labem, o návrhu věřitele na vydání předběžného opatření

takto:

I. Soud nařizuje předběžné opatření, jímž se soudnímu exekutorovi JUDr. Marcelu Smékalovi, Exekutorský úřad Praha-východ, Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4 umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp.zn. 081 EX 03285/06 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí ve vlastnictví povinného Jiřího Dubského a Jany Dubské (SJM) a to bytové jednotky 788/7,zapsané na LV 2100 ,k.ú 775096 Bukov,vymezené v budově Bukov, č.p. 788, LV 1619, na p.č.1626/42, LV 1619, podíl na společných částech domu a pozemku 754/7462, byl po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem, popř. předražitelem a po vydání rozhodnutí o vydání zbytku výtěžku byl dán k dispozici insolvenčnímu správci v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. .

II. Účinky nařízeného předběžného opatření zaniknou dle ust. § 146 odst. 1 IZ v případě rozhodnutí insolvenčního soudu dle ust. § 142 IZ až právní moci rozhodnutí soudu.

III. Po právní moci usnesení se vrací navrhovateli poplatek SOP ve výši 1.000,-Kč na č. účtu, které sdělí účtu.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 21. 7. 2015 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen společný insolvenční návrh manželů Jiřího Dubského a Jany Dubské spojený s návrhem na povolení oddlužení. Téhož dne byl zdejšímu soudu doručen v 15, 57 hodin návrh na vydání předběžného opatření, který podalo Společenství Na Kohoutě 788, se sídlem v Ústí nad Labem, Na Kohoutě 788/7.

IČ 254 42 597, prostřednictvím právní zástupkyně s plnou mocí ze dne 15. 9. 2014. V návrhu navrhovatel uvedl , že má za toho, že jediným skutečným důvodem podání společného insolvenčního návrhu dlužníků je znemožnit probíhající exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekuci , přičemž poukázal na předchozí insolvenční řízení sp.zn. 70 INS 3459/2012, 70 INS 16113/2012, 70 INS 5657/2014, 70 INS 15429/2014 70 INS 19388/2014. Tato řízení vždy skončila odmítnutím návrhu a vždy zabránila zpeněžení nemovitosti shora specifikované. (dražební jednání byla nařízena opakovaně, a to 15. 2. 2012 a 4.7.2012, dále 6. 3. 2014 a 5. 6. 2014, dále 17. 7. 2014 a 19. 3. 2015). Insolvenční návrhy vždy byly podány pouze několik dní před nařízenou dražbou. Bytová jednotka dosud nebyla vydražena, poslední dražební jednání je nařízeno na 23. 7. 2015. Podle navrhovatele existují důvody hodné zvláštního zřetele, pro které by bylo vhodné omezit způsobem stanoveným v předběžném opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, uvedené ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Navrhovatel rovněž tvrdí , že je věřitelem dlužníků, a to na základě pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Labem č.j. 33C 787/2009 ze dne 13. 6. 2011, právní moc 8. 8. 2011,dále dle rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem č.j. 24 Cm 452/2013 ze dne 24. 4. 2015, který dosud nenabyl právní moci a žalobou podanou k témuž soudu na vydání platebního rozkazu ze dne 22. 10. 2014. Navrhovatel dále uvádí, že se se svými nároky přihlásil do exekuce, kterou provádí exekutor JUDr. Marcel Smékal. Dlužníci i nadále ve shora specifikované bytové jednotce bydlí a stále nepřispívají ani do fondu oprav ani nehradí náklady se službami ve společných prostorách. Jejich dluhy stále narůstají. K návrhu jsou připojeny usnesení Exekutorského úřadu Praha-východ o nařízení dražebních jednání, usnesení ve věci provedení exekuce prodejem nemovitých věcí v SJM povinného Jiřího Dubského a jeho manželky Jany Dubské, rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem 24 Cm 452/2013 a 33 C 331//2011.

Soud podaný návrh na nařízení předběžného opatření přezkoumal a má za to, že navrhovatel důvodnost vydání předběžného opatření dostatečně doložili, a proto mu vyhověl.

Soud dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 82 odst. 1 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle § 82 odst. 2 IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a. ustanovit předběžného správce, b. omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c. uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil

jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) IZ výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 IZ a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

K rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c) se v insolvenčním řízení nepřihlíží. Je-li to nezbytné k naplnění účelu insolvenčního řízení, může insolvenční soud kdykoli i bez návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c); může také zakázat přijetí rozhodnutí nebo opatření připravovaných při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c). Proti rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé mohou podat odvolání účastníci řízení o výkon rozhodnutí nebo exekučního řízení; těmto osobám, jakož i orgánu nebo osobě, která rozhodnutí nebo opatření při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce přijala nebo připravovala, se rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé doručuje zvlášť (§ 109 odst. 6 IZ).

Smyslem § 82 odst. 2 písm. b) IZ je eliminovat účinky vyvolané nepoctivými insolvenčními návrhy, tedy omezit účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v § 109 odst. 1 písm. b) a písm. c) IZ.

V dané věci je zcela prokázáno, že dlužníci takové nepoctivé insolvenční návrhy podávají. Tvrzení navrhovatele o podaných návrzích dlužníků soud ověřil z insolvenčního rejstříku a zjistil že, ve věci 70 INS 19388/2014 byl odmítnout insolvenční návrh dlužníka Jiřího Dubského, který byl podán dne 15.7.2012, právní moc 8. 1. 2015, ve věci 70 INS 15429/2014 byl odmítnut společný insolvenční návrh manželů Dubských ze dne 3. 3. 2014, právní moc 27. 6. 2014, ve věci 70 INS 5657/2014 byl odmítnut společný insolvenční návrh manželů Dubských ze dne 3. 3. 2014, právní moc 28. 3. 2014,ve věci 70 INS 161 13/2012 byl odmítnut návrh Jiřího Dubského ze dne 2. 7. 2012, právní moc 27. 7. 2012, ve věci 70 INS 3459/2012 byl odmítnut návrh Jiřího Dubského ze dne 15. 2. 2012, právní moc usnesení 10. 3. 2012. Společným jmenovatelem všech usnesení o odmítnutí insolvenčních návrhů je to, že návrhy neobsahují všechny zákonné náležitosti insolvenčního návrhu, které jsou uvedené v § 1o3 a 104 IZ spolu s § 391 a 392 IZ. Na předepsaném formuláři zejména nejsou uvedeny všechny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, není uveden údaj o splatnosti závazků, když dlužník uvedl pouze názvy věřitelů a výši závazků. K žádnému návrhu nebyly rovněž přiloženy žádné přílohy. V předmětných usneseních o odmítnutí insolvenčních návrhů byl dlužník vždy řádně poučen o dalším možném postupu, lze však konstatovat, že i současný insolvenční návrh, který došel dne 21. 7. 2015 Krajskému soudu v Ústí nad Labem, je stejně nedokonalý a rovněž bez jakýchkoliv příloh. Dlužnici však potvrzují dluh vůči navrhovateli, na čísle listu A/3 výslovně uvádí Společenství Na Kohoutě 788 jako svého věřitele s pohledávkou 275.541,-Kč.

Na základě shora uvedených skutečností soud návrhu navrhovatele vyhověl.

O nákladech řízení se v tomto řízení nerozhoduje.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto usnesení odvolání přípustné, a to do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem 24. 7. 2014 JUDr. Eva Sixtová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Pánková