KSUL 70 INS 15674/2010
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSUL 70 INS 15674/2010 29 NSČR 59/2011-P340-16

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka FRITAL s. r. o., se sídlem v Roudnici nad Labem, V Uličkách 2746, PSČ 413 01, identifikační číslo osoby 27306551, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 70 INS 15674/2010, o přihlášce pohledávky věřitelky č. 340, o dovolání věřitelky č. 340 Ing. Jaroslavy Seimlové, narozené 22. prosince 1964, bytem v Praze 9, Ke Stadionu 945/42, PSČ 196 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. dubna 2011, č. j. KSUL 70 INS 15674/2010, 1 VSPH 474/2011-P340-7, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 22. března 2011, č. j.-P340-2, odmítl Krajský soud v Ústí nad Labem (dále též jen insolvenční soud ) přihlášku pohledávky věřitelky č. 338 (správně číslo 340) Ing. Jaroslavy Seimlové (bod I. výroku) a určil, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitelky č. 338 (správně číslo 340) v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku). K odvolání věřitelky č. 340 Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu. Proti usnesení odvolacího soudu brojila věřitelka č. 340 podáním označeným zevně jako odvolání , jež podle svého obsahu nemůže než být dovoláním. Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů-dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud ji usnesením ze dne 12. srpna 2011, č. j.-P-340-12, doručeným dovolatelce zvlášť 16. srpna 2011 (srov. § 50 odst. 1 o. s. ř.), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 30 dnů od doručení usnesení. Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve stanovené lhůtě ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelce, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru

(zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. října 2011

JUDr. Zdeněk K r č m á ř , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Komárová