KSUL 70 INS 14086/2010-P24-3
KSUL 70 INS 14086/2010-P24-3

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem samosoudcem JUDr. Evou Sixtovou v insolvenční věci dlužníka Karel Kvapil, rč: 720311/2895, IČO 46785647, Hálkova 495/23, 400 04, Trmice, insolvenční správce GRM Insolvence v.o.s., IČO 28716671, Vaníčkova 1070/29, 400 01, Ústí nad Labem

takto:

Soud mění usnesení vyšší soudní úřednice ze dne 25.8.2015 č.j. KSUL 70 INS 14086/2010-P24-2 tak, že:

Výrok I. zní:

I. Přihláška pohledávky věřitele č. 24 EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ 25117483, Novodvorská 994, Praha 4 se neodmítá.

Výrok II. zní:

II. Právní mocí tohoto rozhodnutí účast výše uvedeného věřitele v insolvenčním řízení ve smyslu ust. § 185 věty druhé insolvenčního zákona nekončí.

Odůvodnění:

Věřitel č. 24 EOS KSI Česká republika, s.r.o přihlásil do insolvenčního řízení svou pohledávku (P24) v celkové výši 40.795,55 Kč.

Na přezkumném jednání konaném dne 8.02.2011 byla insolvenčním správcem popřena pohledávka v plné výši. Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky insolvenčního správce bylo doručeno věřiteli dne 14.3.2011. Věřitel ve stanovené lhůtě podal žalobu. Dne 17.05.2011 bylo Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručeno podání žalobce, kterým vzal svou podanou žalobu v celém rozsahu zpět (70 ICm 680/2011-12-řízení zastaveno dne 20.5.2011).

Věřitel vzal svoji žalobu zpět na základě úkonu insolvenčního správce ze dne 2.5.2011, kterým vzal své popření v celém rozsahu zpět a uznal přihlášenou pohledávku věřitele ve výši 40.795,55 Kč jako nevykonatelnou a nezajištěnou.

Podle § 201 odst. 1 písm. c) je pohledávka věřitele zjištěna, jestliže insolvenční správce nebo přihlášený věřitel, který ji popřel, vezme své popření zpět.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud I. stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví ; to neplatí jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

S ohledem na tuto skutečnost soud ve smyslu § 95 IZ k včastnému odvolání věřitele č. 24, napadené usnesení změnil, jako shora uvedeno (usnesení doručeno 26.8.2015, odvolání bylo podáno 10.9.2015).

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel do 15 dnů ode dne doručení u tohoto soudu.

V Ústí nad Labem dne 22.09.2015

JUDr. Eva Sixtová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: David Havel