KSUL 70 INS 13860/2016-A-13
KSUL 70 INS 13860/2016-A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v insolvenční věci dlužníka: Ondre j anonymizovano , rč: 750523/2834, Ze mská 552/40, 415 01, Teplice a Renata anonymizovano , rč: 735622/2830, Teplická 215/130, 419 01, Duchcov, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení

ta k t o :

I. K vč as pod a né mu o d vo lá n í d lu žn ík ů so ud mě ní ro zho d nutí z 2. 8. 2016 ( A-8 ) o ulo že ní zá lo hy na ná k lad y ins o lve nč ního ř íze ní ve výš i 5 0 0 00,- Kč tak , že se zá lo ha ne uk lá dá.

II. Zjišťuje se úpadek dlužníka: Ondre j anonymizovano , anonymizovano , Ze mská 552/40, 415 01, Teplice a Renata anonymizovano , nar. 22.06.1973, Teplická 215/130, 419 01, Duchcov.

III. Soud povoluje řešení úpadku oddluže ním.

IV. Insolvenčním správcem se ustanovuje AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ: 28490738, se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1, provozovna Masarykova 1327, 400 01 Ústí nad Labem.

V. Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají zveřejněním v insolvenčním rejstříku, tj. 11. října 2016.

VI. Věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky soud vyzývá, aby tak učinili ve lhůtě do 10.11.2016, tedy do 30-ti dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o zjištění úpadku v insolvenčním rejstříku (přihlášky a jejich přílohy se podávají dvojmo u zdejšího soudu na předepsaném formuláři dostupném na www.justice.cz). Lhůta k podání přihlášky je zachována, je-li nejpozději posledního dne lhůty přihláška podána u insolvenčního soudu nebo odevzdána orgánu, který má povinnosti ji insolvenčnímu soudu doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). K opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto opožděně uplatněné se v insolvenčním řízení neuspokojují.

VII. Osoby, které mají závazky vůči dlužníkům, soud v y zý v á , aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkům, ale insolvenčnímu správci.

VIII. Soud vyzývá věřitele, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách dlužníků. Zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné isir.justi ce.cz

majetkové hodnoty zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal včas přihlášku své pohledávky. Nesplnění této povinnosti bude mít za následek možnou odpovědnost za škodu vzniklou tím, že do majetkové podstaty nebude včas sepsán majetek dlužníků sloužící k zajištění nebo tím, že nebudou včas zjištěna zajišťovací práva na takovém majetku váznoucí.

IX. Soud nařizuje konání prvního přezkumného jednání na de n 12.12.2016 v 09:00 dosídla Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, PSČ 400 92 Ústí nad Labem do č. dv. 42/příze mí a předvolává k ně mu dlužníky a insolvenčního správce. Zároveň svolává první schůzi vě řitelů tak, že bude bezprostředně navazovat na přezkumné jednání po jeho skončení.

Předmětem jednání schůze věřitelů bude: a. zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti; b. rozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů, jejichž pohledávka byla na přezkumném jednání popřena, byla zjištěna podmíněně nebo nebyla dosud přezkoumána; c. volba věřitelského výboru (zástupce věřitelů); d. rozhodnutí věřitelů o eventuálním odvolání dosavadního insolvenčního správce z funkce a ustanovení nového insolvenčního správce; e. vyjádření insolvenčního správce ke vhodnosti navrženého způsobu řešení úpadku věřiteli; event. sdělení skutečností, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. f. rozhodnutí věřitelů o způsobu řešení oddlužení (zpeněžení majetkové podstaty nebo splátkovým kalendáře m); g. v případě rozhodnutí o oddlužení plněním splátkového kalendáře: hlasování věřitelů o tom, zda doporučují vyhovět žádosti dlužníků o stanovení jiné výše měsíčních splátek (pokud dlužníci spolu s návrhem o stanovení jiné výše splátek požádali) h. případné určení osoby znalce pro účely ocenění majetkové podstaty.

X. Soud ukládá dlužníkům, aby nejpozději před začátkem svolané schůze věřitelů doložili, zda trvají jejich pracovní poměry a příjmy od podání insolvenčního návrhu.

XI. Podle § 38 a § 136 odst. 4 věta druhá insolvenčního zákona a podle § 3 písm. c) a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů, soud ukládá dlužníkovi, aby platili insolvenčnímu správci k jeho rukám zálohy na odmě nu a hotové výdaje insolvenčního správce, a to částku zálohy na odměnu insolvenčního správce ve výši 1.125,-Kč měsíčně a částku zálohy na náhradu hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 225,-Kč měsíčně, tedy částku v celkové výši 1.350,-Kč měsíčně navýšenou o částku odpovídající dani z přidané hodnoty v zákonné výši, je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané

hodnoty, a to vždy nejpozději ke každému poslednímu dni v měsíci, přičemž poprvé je dlužník povinen zaplatit tuto částku insolvenčnímu správci do 31.10.2016. Zálohy budou takto poskytovány do účinků schválení splátkového kalendáře, eventuálně jiného rozhodnutí.

XII. Soud ukládá insolvenčnímu s právci, aby nejpozději do 7 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku dlužníkům písemně oznámil číslo svého bankovního účtu pro poukazování záloh na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce podle předchozího výroku tohoto usnesení a sdělil jim, zda je plátcem daně z přidané hodnoty a jaká je celková měsíční výše záloh na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce včetně daně z přidané hodnoty.

XIII. Soud ukládá insolvenčnímu s právci, aby nejpozději do 25.11.2016 předložil soudu vypracovaný seznam přihlášených pohledávek tak, aby jej insolvenční soud mohl zveřejnit nejpozději 10 dní přede dnem přezkumného jednání, tj. 02.12.2016. Seznam přihlášených pohledávek musí mít náležitosti uvedené v § 189 insolvenčního zákona a § 11 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení. K přezkumnému jednání insolvenční správce připraví seznam přihlášených pohledávek, který bude v souladu s § 197 odst. 1 insolvenčního zákona součástí protokolu o přezkumném jednání. Spolu se seznamem insolvenční správce předloží dále písemnou zprávu o své dosavadní činnosti, soupis majetkové podstaty, smlouvu o pojištění a registraci plátce DPH.

XIV. V rozsahu, ve kterém nejsou dlužníci oprávněni nakládat s majetkovou podstatou, přechází toto právo rozhodnutím o úpadku na insolvenčního správce. XV. Započtení vzájemných pohledávek dlužníků a věřitele je po rozhodnutí o úpadku přípustné, jestliže zákonné podmínky tohoto započtení byly splněny před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak. XVI. Insolvenční soud bude zveřejňovat svá rozhodnutí v insolvenčním rejstříku.

Po uče ní :

Proti výroku I. je odvolání přípustné do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, Proti výrokům II.-III. není odvolání přípustné (§ 141 odst. 1 IZ, § 397 odst.1 IZ);

Proti výroku IV. je odvolání přípustné do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, v odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce neuplatňuje podmínky pro ustanovení nebo, že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Proti výrokům V.-XVI. není odvolání přípustné.

Toto usnesení se neodůvodňuje (§ 169 odst. 2 OSŘ).

Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Účast dlužníků a insolvenčního správce na přezkumném jednání je nezbytně nutná (§ 190 odst. 2 IZ).

Právo účastnit se schůze věřitelů mají přihlášení věřitelé, dlužníci, insolvenční správce a státní zástupce pokud se účastní insolvenčního řízení.

Dlužníci jsou i nadále povinni zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení (§ 111 odst. 1 IZ).

Dlužníci mají povinnost poskytnout insolvenčnímu správci při zjišťování majetkové podstaty všestrannou součinnost a dbát jeho pokynů (§ 210 odst. 1 IZ).

Insolvenční soud nebude zveřejňovat svá rozhodnutí v hromadných sdělovacích prostředcích.

Soud vyzývá věřitele, aby hodlají-li popřít pravost, výši a pořadí pohledávky jiného věřitele, tak učinili písemným podáním na formuláři, zveřejněné m na internetovém portále Ministerstva spravedlnosti ČR-www.justice.cz doručené m insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dne m konání přezkumného je dnání o popřené pohledávce.

V Ústí nad Labem dne 11. října 2016 JUDr. Eva Sixtová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jana Malíková