KSUL 70 INS 12237/2015-P19-4
KSUL 70 INS 12237/2015-P19-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Evou Sixtovou v insolvenční věci dlužníka: manželů Jiří anonymizovano , anonymizovano , Račetice 160, 438 01, Račetice, koresp. ads. J. Koziny 1376/8, Teplice a Naděžda anonymizovano , nar. 22.11.1952, Račetice 160, 438 01, Račetice, insolvenční správce Ing. Richard anonymizovano , anonymizovano , IČO 73356093, Moskevská 251/32, 101 00, Praha 10

takto:

Soud mění usnesení vyšší soudní úřednice ze dne 20.7.2015 č.j. KSUL 70 INS 12237/2015-P19-2 tak, že:

výrok I. zní

I. Přihláška věřitele č. 18 JUDr. Josefa Šťastného se sídlem Ševčíkova 38, 341 01 Horažďovice, insolvenčního správce dlužníka Václava Jungera, pod Rybníčkem 367, 336 01 Blovice, se neodmítá.

Výrok II. zní:

II. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v řízení nekončí.

Odůvodnění:

Usnesením-A8 ze dne 27.5.2015 vyzval soud věřitele, aby do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku přihlásili pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka. Věřitelé byli poučeni, že k opožděně podaným přihláškám soud nepřihlíží a v insolvenčním řízení se neuspokojují.

Lhůta k přihlášení pohledávky uplynula dne 26.6.2015, věřitel přihlášku podal na poštu až dne 29.6.2015 a vyšší soudní úřednice rozhodla o jejím opožděném podání s odkazem na ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon (dále jen IZ).

Dne 13.8.2015 soud obdržel odvolání věřitele č. 18 do předmětného usnesení s tím, že nesouhlasí s výrokem o opožděném podání přihlášky, neboť přihláška byla podána dne 26.6.2015 ve 21:06 hod. prostřednictvím faxu a 29.6.2015 byl originál přihlášky podán k poštovní přepravě. Soudu pak byla přihláška doručena dne 30.6.2015. Odvolání doložil výpisem z faxu.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud I. stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví ; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Podle § 42 odst. 1 o.s.ř. podání je možné učinit písemně. Písemné podání se učiní v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo telefaxem. Podle odstavce druhého téhož ustanovení písemné podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě je třeba nejpozději do tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží.

Z přihlášky P19 č. věř. 18 soud zjistil, že poslední den hmotněprávní lhůty k podání přihlášek tj. 26.6.2015 ve 21:06 byla JUDr. Štastným prostřednictvím faxu doručena přihláška pohledávky do insolvenčního řízení dlužníků anonymizovano . Aby bylo možné k tomuto podání přihlížet tak, že je hmotněprávní lhůta skutečně zachována, muselo být toto podání doplněno v procesní lhůtě 3 dnů originálem původního podání, v našem případě přihlášky pohledávky. Originál přihlášky byl předán k poštovní přepravě dne 29.6.2015 a soudu následně doručen 30.6.2015, faxové podání bylo tedy správně doplněno 3. den procesní lhůty (lhůta počala běžet 27.6.2015 a končila 29.6.2015 včetně).

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel do 15 dnů ode dne doručení u tohoto soudu.

V Ústí nad Labem dne 22.09.2015

JUDr. Eva Sixtová v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Michaela Vajdišová