KSUL 69 INS 5759/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD KSUL 69 INS 5759/2013 ČESKÉ REPUBLIKY 29 NSČR 94/2013-A-30

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka Ladislava Kyndla, narozeného 21. června 1970, bytem v Oseku, Smetanova 584, PSČ 417 05, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 69 INS 5759/2013, o insolvenčním návrhu dlužníka, o záloze na náklady insolvenčního řízení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. května 2013, č. j. KSUL 69 INS 5759/2013, 1 VSPH 775/2013-A-15, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 29. března 2013, č. j.-A-10, Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen insolvenční soud )-vycházeje z ustanovení § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)-uložil dlužníku, aby do 10 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč. K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu. Dovolání dlužníka proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), jako objektivně nepřípustné, když dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,-Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). K tomu srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 66/2013, dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. října 2013

JUDr. Zdeněk K r č m á ř , v .r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Marie Krchňavá