KSUL 69 INS 3905/2012-B-53
KSUL 69 INS 3905/2012-B-53

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jáchymem Oswaldem v insolvenční věci dlužníka manželů Vlasty anonymizovano , anonymizovano , a Aleše Čermáka, narozeného dne 23. 8. 1976, oba trvale bytem v Ohníči 19, PSČ 417 65, právně zastoupeného Mgr. Martinem Sobkem, advokátem se sídlem kanceláře U Císařských lázní 368/7, 415 01 Teplice, insolvenční správce VRŠANSKÝ a spol., v. o. s. (dříve SVOBODA-VRŠANSKÝ v. o. s.), IČ 254 66 763, se sídlem v Teplicích, Kollárova 1879/11, o dovolání

takto:

Dovolání dlužníka manželů Vlasty anonymizovano a Aleše Čermáka, podané dne 21.10.2015 proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 03.07.2015 č.j. KSUL 69 INS 3905/2012, KSUL 69 INS 3912/2012, 2 VSPH 504/2015-B-48, se odmítá, neboť je opožděné.

Odůvodnění:

Dne 20. 2. 2012 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení navrhovatelky Vlasty anonymizovano . Řízení o tomto návrhu bylo zahájeno pod sp. zn.. Téhož dne byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen rovněž insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení navrhovatele Aleše Čermáka, který je jejím manželem. Řízení o tomto návrhu bylo zahájeno pod sp. zn. KSUL 69 INS 3912/2012. Usnesením ze dne 13. 3. 2012, čj. KSUL 69 INS 3905/2012-A-7 a KSUL 69 INS 3912/2012-A-9, spojil obě řízení pod společnou spisovou značku. Usnesením ze dne 15. 3. 2012, čj.-A-10, soud zjistil úpadek dlužníka (obou manželů) a současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Insolvenční správkyní byla ustanovena SVOBODA-VRŠANSKÝ v. o. s. Usnesením ze dne 30. 4. 2012, čj.-B-7, soud schválil řešení oddlužení splátkovým kalendářem.

Usnesením ze dne 16.02.2015 č.j.-B-29 rozhodl soud o zrušení schváleného oddlužení a současně prohlásil na majetek dlužníka nepatrný konkurs. Na základě odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze svým usnesením ze dne 03.07.2015 č.j. KSUL 69 INS 3905/2012, KSUL 69 INS 3912/2012, 2 VSPH 504/2015-B-48 rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil. Usnesení Vrchního soudu bylo dlužníku (manželům) doručeno dne 07.08.2015.

Dne 21.10.2015 bylo do datové schránky soudu doručeno dovolání dlužníka podané proti usnesení Vrchního soudu v Praze jejich právním zástupcem. Soud prvního stupně podané dovolání posoudil podle § 241b odst. 1 a § 208 odst. 1 občanského soudního řádu a zjistil, že bylo podáno opožděně. Usnesení odvolacího soudu bylo dlužníku (oběma manželům současně) doručeno dne 07.08.2015 vhozením do schránky. Poslední den dvouměsíční lhůty k podání dovolání proto připadl na 07.10.2015 (středa). Dovolání však bylo podáno až dne 21.10.2015 a tedy opožděně. Proto soud nemá jinou možnost, než dovolání podle § 241b odst. 1 a § 208 odst. 1 občanského soudního řádu odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 29. října 2015 Mgr. Jáchym Oswald, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kamila Šindelářová