KSUL 69 INS 24304/2015-P-7
KSUL 69 INS 24304/2015-P-7-4

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. et Ing. Alexandrou Skálovou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , trv. bytem Boženy Němcové 2527, 407 47 Varnsdorf, insolvenční správce Mgr. Martin Kolář, IČO: 66249996, se sídlem kanceláře Na Vinici 1227/30, 405 02 Děčín IV-Podmokly, o odvolání věřitele proti usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky

takto:

Soud mění usnesení ze dne 25.11.2016, čj. KSUL 69 INS 24304/2015-P-7-2, kterým byla odmítnuta přihláška č. 7 věřitele č. 7-Diners Club CS, s.r.o., se sídlem Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovensko tak, že přihláška tohoto věřitele s e neodmítá.

Odůvodnění: Usnesením č.j..-A-8, KSUL 69 INS 24304/2015-B-1 ze dne 23.10.2015 Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud insolvenční k návrhu dlužníka zjistil úpadek dlužníka, povolil řešení úpadku oddlužením a ustanovil insolvenčního správce.

Účinky rozhodnutí o úpadku nastaly dne 23.10.2015 zveřejněním v insolvenčním rejstříku. V tomto usnesení byli zároveň opětovně vyzváni věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení o zjištění úpadku v insolvenčním rejstříku.

Usnesením ze dne 29.12.2015, čj.-B-5, byl schválen způsob řešení úpadku dlužníka, a to plněním splátkového kalendáře.

Usnesením ze dne 25.11.2016, čj.-2, soud soudní tajemnicí Magdalenou Hrudkovou odmítnul pro opožděnost přihlášku č. 7 věřitele č. 7- Diners Club CS, s.r.o., se sídlem Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovensko, která byla soudu doručena až dne 21.06.2016. Proti tomuto rozhodnutí se věřitel v zákonné lhůtě dne 02.12.2016 odvolal.

Podle § 374 odst. 3, zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu isir.justi ce.cz

(samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Dle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a vyšších úřednících státního zastupitelství, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem, v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Samosoudce k odvolání věřitele rozhodnutí soudní tajemnice přezkoumal a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné. Věřitel č. 7 je známým zahraničním věřitelem se sídlem na Slovensku, tj v členském státu Evropské unie.

Dle ust. § 430 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále též IZ ) známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku.Podle odst. 2 povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění. Podle odst. 3 známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek.

Soud nesplnil povinnost stanovenou mu § 430 IZ, když nedoručil známému zahraničnímu věřiteli rozhodnutí, kterým zahájil insolvenční řízení, rozhodnutí o úpadku a ani výzvu k podání přihlášek pohledávek. Z tohoto důvodu tedy došlo k vydání napadeného rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem; o včas podaném odvolání rozhodne Vrchní soud v Praze.

V Ústí nad Labem dne 6. prosince 2016

Mgr. et Ing. Alexandra Skálová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Kamila Šindelářová