KSUL 69 INS 2326/2013-A-20
KSUL 69 INS 2326/2013-A-20

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Bednářem v insolvenční věci navrhovatele-věřitele Komerční banky, a.s. se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054, právně zastoupeného JUDr. Petrem Balcarem, Advokátní kancelář Balcar Polanský Evesheds se sídlem Revoluční 15, 100 00 Praha 1, proti dlužníku Tomáši anonymizovano , anonymizovano , IČO: 61363634, trvale bytem a místem podnikání Arnoštova 89, 413 01 Roudnice nad Labem, o návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

I. Soud ruší jednání o insolvenčním návrhu nařízené na den 05.04.2013 v 08:00 hodin.

II. Soud vyhlašuje v insolvenčním řízení dlužníka Tomáše Lebra, anonymizovano , IČO: 61363634, trvale bytem a místem podnikání Arnoštova 89, 413 01 Roudnice nad Labem, moratorium.

III. Moratorium je účinné od okamžiku zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku a trvá po dobu tří měsíců, tj do 12.06.2013.

IV. Po dobu trvání moratoria nelze vydat rozhodnutí o úpadku.

V. Není-li dále stanoveno jinak, po dobu trvání moratoria zůstávají zachovány účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

VI. I v době trvání moratoria mohou oprávněné osoby přistoupit k řízení a věřitelé uplatnit svá práva přihláškou pohledávky. Účinky těchto úkonů však nastávají až zánikem moratoria, není-li dále stanoveno jinak.

VII. Za věřitele dlužníka se po dobu trvání moratoria považují přihlášení věřitelé a osoby uvedené v seznamu závazků.

VIII. Závazky bezprostředně souvisící se zachováním provozu podniku vzniklé v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria nebo po něm je dlužník po dobu trvání moratoria oprávněn hradit přednostně před dříve splatnými závazky.

IX. Smlouvy na dodávky energií a surovin, jakož i další smlouvy o dodávkách zboží a služeb, které ke dni vyhlášení moratoria trvaly alespoň po dobu 3 měsíců, nemůže druhý účastník smlouvy po dobu trvání moratoria vypovědět nebo od nich odstoupit pro prodlení dlužníka s placením úhrady za zboží nebo služby, ke kterému došlo před vyhlášením moratoria, nebo pro zhoršení majetkové situace dlužníka, hradí-li dlužník na základě těchto smluv řádně a včas alespoň závazky uvedené v bodu VIII. výroku.

X. Dlužník, který v době trvání moratoria poruší své povinnosti stanovené tímto zákonem, odpovídá věřitelům za škodu nebo jinou újmu, kterou jim tím způsobí. Této odpovědnosti se dlužník zprostí, jen když prokáže, že škodě nebo jiné újmě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat se zřetelem k průběhu moratoria.

XI. Za škodu nebo jinou újmu vzniklou podle bodu X. výroku ručí společně a nerozdílně členové statutárního orgánu dlužníka.

Odůvodnění:

Dne 29.01.2013 byl zdejšímu soudu doručen insolvenční návrh navrhovatele-věřitele Komerční banky, a.s., proti dlužníku Tomášovi anonymizovano , anonymizovano , IČO: 61363634, místem podnikání Arnoštova 89, 413 01 Roudnice nad Labem.

Usnesením ze dne 04.03.2013 č.j.-A-17 soud nařídil k projednání insolvenčního návrhu jednání na den 05.04.2013.

Dne 11.03.2013 byl soudu doručen návrh dlužníka na vyhlášení moratoria podle § 115 a násl. IZ. Téhož dne byl soudu doručen i souhlas majoritního věřitele Komerční banky a.s. s vyhlášením moratoria. Protože tak byly splněny všechny zákonné podmínky pro vyhlášení moratoria, soud moratorium vyhlásil. Současně soud zrušil nařízené jednání o insolvenčním návrhu, neboť o návrhu nelze po dobu 3 měsíců rozhodnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. (§ 118 odst. 2 insolvenčního zákona)

V Ústí nad Labem dne 12. března 2013 JUDr. Jiří Bednář, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Lucie Dolenská