KSUL 69 INS 21805/2016-A-9
KSUL 69 INS 21805/2016-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. et Ing. Alexandrou Skálovou v insolvenční věci navrhovatele (dlužníka) Ihor anonymizovano , anonymizovano , IČO 67862616 (přerušená živnost od 28.1.2016 do 31.12.2099), se sídlem Na Borku 1609, 431 11, Jirkov, zast. Mgr. Petrem Látalem, advokátem se sídlem Dobrovského 1402/2, 405 02 Děčín I., o jeho námitkách proti výzvě k doložení výše čistého přijmu dlužníka

takto: Soud mění své usnesení ze dne 29.09.2016, čj. KSUL 69 INS 21805/2016-A-6, kterým byl mimo jiné dlužník vyzván, aby do 7 dnů od doručení citovaného usnesení doplnil insolvenční návrh tak, že předloží soudu listiny dokládající výši čistých příjmů dlužníka (potvrzení zaměstnavatele, výplatní pásky, daňová přiznání) za poslední 3 roky a pracovní smlouvu uzavřenou s posledním zaměstnavatelem, ze které vyplývá, zda je pracovní poměr uzavřen na dobu určitou nebo neurčitou tak, že dlužník nemusí uvedené listiny soudu doložit.

Odůvodnění:

Dlužník se podáním doručeným soudu dne 21.9.2016 domáhal vydání rozhodnutí o zjištění svého úpadku prohlášení konkursu na svůj majetek.

Usnesením ze dne 29.09..2016, čj.-A-6, soud soudní tajemnicí Magdalénou Hrudkovou vyzval dlužníka, aby doložili listiny dokládající výši čistých příjmů dlužníka (potvrzení zaměstnavatele, výplatní pásky, daňová přiznání) za poslední 3 roky a pracovní smlouvu uzavřenou s posledním zaměstnavatelem, ze které vyplývá, zda je pracovní poměr uzavřen na dobu určitou nebo neurčitou. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník dne 05.10.2016 námitky.

Dle ust. § 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a vyšších úřednících státního zastupitelství, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno isir.justi ce.cz jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně.

Soud si je vědom skutečnosti, že proti rozhodnutí soudní tajemnice nejsou námitky přípustné, avšak v usnesení ze dne 29.09.2016, čj.-A-6 byla možnost námitek připuštěna a soud v tomto případě námitkám navrhovatele vyhověl a rozhodnutí vydané soudní tajemnicí změnil tak, že navrhovatel v usnesení uvedené listiny pod bodem b) předkládat nemusí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (ust. § 91 IZ).

V Ústí nad Labem dne 2. listopadu 2016

Mgr. et Ing. Alexandra Skálová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Radmila Hančičová