KSUL 69 INS 21107/2014-A-8
KSUL 69 INS 21107/2014-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Radkou Mazurkovou v insolvenční věci navrhovatelky (dlužnice) Štěpánky Baričiakové, narozené dne 4. 10. 1948, trvale bytem v Litvínově-Janově, Hamerská 329, korespondenční adresa: Trmice, Náměstí Svatopluka Čecha 3, IČ 885 59 521-přerušená živnost, o jejím odvolání proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu

takto: I. Soud mění své usnesení ze dne 5. 8. 2014, čj. KSUL 69 INS 21107/2014-A-6, kterým byl insolvenční návrh dlužnice odmítnut tak, že insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení s e n e o d m í t á .

II. Soud vyzývá dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložila soudu: seznam svých zaměstnanců-vyhotoví zvlášť seznam svých zaměstnanců, jednotlivé zaměstnance označí jménem, příjmením a bydlištěm (nemá-li žádné zaměstnance, uvede to v seznamu výslovně), předložený seznam zaměstnanců podepíše a výslovně v něm uvede, že je správný a úplný, pracovní smlouvu a potvrzení o výši příjmu dárce Jana Dinha za období posledních 12 měsíců. Odůvodnění:

Dne 1. 8. 2014 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 5. 8. 2014, čj.-A-6, soud vyšším soudním úředníkem René Vaňouskem insolvenční návrh dlužnice odmítl zejména z důvodu neuvedení dat splatnosti jednotlivých pohledávek. Proti tomuto rozhodnutí se dlužnice v zákonné lhůtě dne 20. 8. 2014 odvolala. Podle § 374 odst. 3, zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Dle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a vyšších úřednících státního zastupitelství, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem, v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Samosoudkyně k odvolání dlužnice rozhodnutí vyššího soudního úředníka přezkoumala a dospěla k závěru, že odvolání je důvodné, když dlužnice v přiloženém seznamu závazků uvedla, ke kterému dni jsou jednotlivé pohledávky věřitelů splatné. Insolvenční návrh splňuje všechny zákonem stanovené náležitosti, je srozumitelný a určitý, tedy projednatelný, a není zde dán důvod k jeho odmítnutí. Soudkyně proto odvolání dlužnice vyhověla a výrokem ad I. rozhodla tak, že jeho insolvenční návrh se neodmítá a pokračuje se v řízení. Výrokem ad II. pak byla dlužnice vyzvána k doplnění insolvenčního návrhu v souladu s ust. § 104 IZ (seznam zaměstnanců) a návrhu na povolení oddlužení dle ust. § 393 odst. 1 IZ (příjmy dárce).

P o u č e n í : Proti výroku ad I. tohoto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem; o včas podaném odvolání rozhodne Vrchní soud v Praze. Proti výroku ad II. tohoto usnesení není odvolání přípustné. Nedoplní-li dlužnice svůj návrh ve stanovené lhůtě o seznamy v souladu s ust. § 104 IZ, soud insolvenční návrh odmítne (ust. § 128 odst. 2 IZ). Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti (ust. § 393 odst. 3 IZ).

V Ústí nad Labem dne 21. srpna 2014 Mgr. Radka Mazurková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Dolenská