KSUL 69 INS 211/2014-B-28
KSUL 69 INS 211/2014-B-28

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jáchymem Oswaldem v insolvenční věci dlužníka Michaely anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem v Teplicích-Trnovanech, Maršovská 1453/2, korespondenční adresa: Krupka, Karla Čapka 249, insolvenční správce Ing. Aleš Klaudy, se sídlem v Děčíně I., Masarykovo nám. 191/18, provozovnou v Teplicích, Thámova 711/20, IČ 672 22 544, o podaném odvolání dlužnice

takto:

Odvolání dlužníka Michaely Be anonymizovano , trvale bytem v Teplicích-Trnovanech, Maršovská 1453/2, ze dne 28.07.2015 proti usnesení ze dne 01.06.2015 č.j. KSUL 69 INS 211/2014-B-25, se odmítá, neboť je opožděné.

Od ůvo d ně n í:

Podáním doručeným Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 06.01.2014 se dlužník domáhal vydání rozhodnutí, kterým by soud zjistil jeho úpadek a současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením.

Usnesením ze dne 02.06.2014 č.j.-A-13, které nabylo právní moci ve výroku I.,II.,IV.-XIV. dne 02.06.2014 a ve výroku III. dne 02.07.2014, soud zjistil úpadek dlužníka a současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Aleš Klaudy, se sídlem v Děčíně I., Masarykovo nám. 191/18, provozovnou v Teplicích, Thámova 711/20, IČ 672 22 544.

Usnesením ze dne 31.07.2014 č.j.-B-6, které nabylo právní moci dne 01.08.2014, soud schválil řešení oddlužení splátkovým kalendářem.

Usnesením ze dne 01.06.2015 č.j.-B-25, které nabylo právní moci ve výroku I. a II. dne 02.07.2015 a ve výroku III. až VII. dne 01.06.2015, soud zrušil povolené oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a na jeho majetek prohlásil konkurs.

Proti usnesení o prohlášení konkursu podal dlužník dne 28.07.2015 (datum podání na poštu) odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, který toto odvolání postoupil zdejšímu soudu k rozhodnutí.

Soud podané odvolání posoudil a zjistil, že bylo podáno opožděně. Usnesení bylo dlužníku doručováno na jeho uvedenou korespondenční adresu. Protože dlužník si zásilku nepřevzal, byla mu dne 04.06.2015 zanechána výzva k jejímu převzetí s poučením, že nevyzvedne-li si dlužník zásilku do 10 dnů, považuje se desátý den lhůty za den doručení.

Desátým dnem je tak den 15.06.2015. Následující den, tj. 16.06.2015, také doručovatel vhodil zásilku do schránky dlužníka. Posledním dnem, kdy tak mohlo být odvolání podáno, je 30.06.2015. Dlužník však své odvolání podal až dne 28.07.2015, tedy po uplynutí zákonné lhůty k podání odvolání.

Ze shora uvedených důvodů soud nemá jinou možnost, než odvolání podle § 208 odst. 1 občanského soudního řádu jako opožděné odmítnout.

Po uče ní : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 28. srpna 2015

Mgr. Jáchym Oswald, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Petra Andrlová