KSUL 69 INS 19401/2014-A-10
KSUL 69 INS 19401/2014-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Radkou Mazurkovou v insolvenční věci dlužnice Aleny anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem v Mostě, Lidická 60/15, o jejím odvolání proti usnesení o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení

takto:

I. Soud mění své usnesení ze dne 7. 8. 2014, čj. KSUL 69 INS 19401/2014-A-8, tak, že se dlužnici zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení neukládá.

II. Soud ukládá dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů sdělila, zda dne 25. 8. 2014 nastoupila skutečně do zaměstnání a u kterého zaměstnavatele. Dlužnice je ve stejné lhůtě povinna soudu předložit: -potvrzení svého aktuálního zaměstnavatele o předpokládané výši čistého měsíčního příjmu, -pracovní smlouvu a potvrzení o čistém měsíčním příjmu dárce Tomáše Kosta za posledních 6 měsíců, -aktuální pracovní smlouvu (pokud nastoupila k jinému zaměstnavateli než Mateřské škole, Most. Lidická 44, příspěvkové organizaci).

Odůvodnění:

Dne 16. 7. 2014 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 7. 8. 2014, čj.-A-8, soud z důvodu nedostatečné ekonomické nabídky pro plnění splátkového kalendáře uložil dlužnici zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,00 Kč. Proti tomuto rozhodnutí se dlužnice v zákonné lhůtě odvolala. Podle ust. § 95 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), dále jen IZ, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Dlužnice k odvolání proti uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení připojila darovací smlouvu uzavřenou se svým synem Tomášem Kostem na částku 4.500,00 Kč měsíčně. S ohledem na navýšení měsíčních příjmů dlužnice pominuly důvody pro uložení zálohy na náklady řízení, proto samosoudkyně odvolání dlužnice v plném rozsahu vyhověla a rozhodnutí změnila tak, že se dlužnici zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Zároveň bylo dlužnici uloženo, aby doložila soudu doklady ohledně tvrzeného nástupu do nového zaměstnání a doklady potvrzující schopnost dárce dlužnici shora uvedenou částku přispívat. Pokud dlužnice do zaměstnání nenastoupila, uvede, jaké příjmy očekává v následujícím období. Všechna svá tvrzení je dlužnice vždy povinna doložit.

P o u č e n í : Proti výroku ad I. lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem; o včas podaném odvolání rozhodne Vrchní soud v Praze. Proti výroku ad II. není odvolání přípustné. Soud upozorňuje dlužnici, že pokud nebudou doklady uvedené ve výroku ad II. ve stanovené lhůtě předloženy, soud pro nedoložení tvrzení dlužnice opět přistoupí k rozhodnutí o uložení zálohy na náklady řízení.

V Ústí nad Labem dne 20. srpna 2014

Mgr. Radka Mazurková v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Vlachá