KSUL 69 INS 19064/2014-P-71
KSUL 69 INS 19064/2014-P-71-7

Us ne s e ní

Krajský soud v Ústí nad Labem za účasti Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. et Ing. Alexandrou Skálovou v insolvenční věci dlužníka RAVEL s pol. s r. o., IČO: 472 82 312, se sídle m v Ústí nad Labem, Textilní 191/1, insolvenční správce JUDr. Jiří Voda LL. M., IČO: 687 54 515, se sídlem v Praze, Opletalova 57, s provozovnou v České Lípě, Mlýnská 34/12, o odvolání věřitele proti usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky

takto:

Soud mění své usnesení ze dne 09.12.2015, čj. KSUL 69 INS 19064/2014-P-71-5, kterým byla odmítnuta přihláška č. 71 věřitele č. 70-PILI spol. s.r.o., IČ: 49101021, se sídlem Křižíkova 713/3, Litoměřice tak, že přihláška tohoto věřitele s e n e o d m í t á .

Od ůvo d ně n í:

K návrhu věřitele GENOPE, spol. s r. o., IČO: 250 11 588, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3385/9, bylo dne 11.07.2014 zahájeno insolvenční řízení. Usnesením ze dne 10.09.2014, čj.-A-27, rozhodl soud o zjištění úpadku dlužníka, prohlásil na majetek dlužníka konkurs, ustanovil insolvenčního správce a nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 11. 12. 2014.

Dne 11.12.2014 proběhlo u Krajského soudu v Ústí nad Labem první přezkumné jednání, na kterém byla insolvenčním správcem co do pravosti v plné výši popřena pohledávka č. P71.

Insolvenční správce podáním doručeným soudu dne 4.11.2015 doložil, že věřitele č. 70 řádně písemně vyrozuměl o úplném popření jeho nevykonatelné pohledávky č. P71 a současně ho poučil, v jaké lhůtě a jakým způsobem může uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu. Věřitel převzal vyrozumění insolvenčního správce dne 30.10.2015.

Usnesením ze dne 09.12.2015, čj.-3 soud soudní tajemnicí Magdalenou Hrudkovou odmítl dle ust. § 198 odst. 1 IZ přihlášku č. 71 věřitele č. 70-PILI spol. s.r.o., IČ: 49101021, se sídlem Křižíkova 713/3, Litoměřice, která byla soudu doručena 10.10.2014. Proti tomuto rozhodnutí se věřitel v zákonné lhůtě dne 18.12.2015 odvolal.

Podle § 374 odst. 3, zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Dle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednicích a vyšších úřednících státního zastupitelství, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem, v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Samosoudce k odvolání věřitele rozhodnutí soudní tajemnice přezkoumal a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné, neboť věřitel žalobu na určení pohledávky podal řádně, a to dne 9.11.2015

Soud dodává, že vyrozumění insolvenčního správce bylo věřiteli doručeno dne 30.10.2015 a žaloba byla tak podána ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení vyrozumění insolvenčního správce ve smyslu ust. § 197 odst. 2 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem; o včas podaném odvolání rozhodne Vrchní soud v Praze.

V Ústí nad Labem dne 22. ledna 2016

Mgr. et Ing. Alexandra Skálová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Kamila Šindelářová