KSUL 69 INS 14420/2016-A-7
KSUL 69 INS 14420/2016-A-7

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. et Ing. anonymizovano Skálovou v insolvenční věci dlužníka-manželů: Kaločai anonymizovano , anonymizovano , a Kaločaiová anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem: Jizerská 38/2931, 403 31 Ústí nad Labem, o insolvenčním návrhu takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 27.06.2016, č. j. KSUL 69 INS 14420/2016-A-5 se mění tak, že k insolvenčnímu návrhu se přihlíží a dlužník-manželé: Kaločai anonymizovano , anonymizovano , a Kaločaiová anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem: Jizerská 38/2931, 403 31 Ústí nad Labem i nadále zůstává účastníkem řízení jako navrhovatel. Odůvodnění:

Navrhovatelka Kaločaiová anonymizovano , anonymizovano se podáním doručeným soudu dne 16.6.2016 domáhal zjištění úpadku manželů Kaločai anonymizovano , anonymizovano , a Kaločaiová anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem: Jizerská 38/2931, 403 31 Ústí nad Labem.

Usnesením ze dne 27.06.2016 č.j.-A-5 soud soudní tajemnicí rozhodl, že k návrhu navrhovatelů-manželů: Kaločai anonymizovano , anonymizovano , a Kaločaiová anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem: Jizerská 38/2931, 403 31 Ústí nad Labem se nepřihlíží, neboť podle § 97 odst. 2 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) ve znění účinném od 01.01.2014 insolvenční návrh musí být v listinné podobě opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo v elektronické podobě jejím uznávaným elektronickým podpisem, nebo zaslán prostřednictvím její datové schránky.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 37 dne 11.12.2013 odvolání (toto bylo doplněno k výzvě soudu podáním doručeným soudud dne 27.12.2013), ve kterém namítá nesprávnost napadeného usnesení KSUL 70 INS 22095/2013-P-57-2, když tvrdí a dokládá, že přihláška jeho podhledávky byla Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručena včas.

Dle § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb, o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo isir.justi ce.cz o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně.

Soud si je vědom skutečnosti, že proti rozhodnutí soudní tajemnice nejsou námitky přípustné, avšak v usnesení ze dne 27.06.2016 č.j.-A-5 byla možnost námitek připuštěna a soud v tomto případě námitkám navrhovatele vyhověl a rozhodnutí vydané soudní tajemnicí změnil tak, že se k návrhu přihlíží a navrhovatel zůstává i nadále účastníkem řízení.

Poučení Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 18. října 2016 Mgr. et Ing. anonymizovano Skálová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Radmila Hančičová