KSUL 46 INS 5092/2013-P8-6
č. j. KSUL 46 INS 5092/2013-P8-6

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. René Příhodou v insolvenční věci

dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Osecká 1300/78, 419 01 Duchcov

insolvenční správce: Ing. Pavel Tlustý, IČO 15663426, sídlem Sládkova 449/22, 405 01 Děčín I.

věřitele: č. 8-Komerční banka, a.s., IČO 45317054, sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1

o přihlášce pohledávky č. P8,

takto: Usnesení zdejšího soudu č. j. KSUL 46 INS 5092/2013-P8-4 o vzetí na vědomí částečného zpětvzetí přihlášky věřitele č. 8 ze dne 18. 1. 2017, výrok i., II., III., se mění tak, že zní:

I. Soud bere na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky č. P8 věřitele č. 8-Komerční banka, a.s., IČO 45317054, sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, ve výši 76 477,86 Kč, doručené soudu dle § 184 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ.

II. Právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele č. 8-Komerční banka, a.s., IČO 45317054, sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, v přihlášce pohledávky č. P8, ve výši 76 447,86 Kč v insolvenčním řízení ve smyslu ust. § 184 IZ končí.

III. Soud bude nadále evidovat přihlášku pohledávky P8 věřitele č. 8 ve výši 218 754,72 Kč.

Odůvodnění: 1 Dne 25. 2. 2013 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dlužníka Miroslava anonymizovano , na anonymizovano , trvale bytem Osecká 1300/78, 419 01 Duchcov.

2 Podáním doručeným soudu dne 29. 4. 2013 přihlásil věřitel č. 8-Komerční banka, a.s., IČO 45317054, sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1-přihláškou vedenou pod č. P8 do insolvenčního řízení svoji pohledávku ve výši 295 202,58 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Petr Kulhánek. isir.justi ce.cz

3 Podáním doručeným soudu dne 17. 1. 2018 vzal věřitel č. 8-Komerční banka, a.s., IČO 45317054, sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1 přihlášku své pohledávky P8 částečně zpět, a to do výše 76 447,86 Kč (opravené podání ze dne 13. 12. 2017).

4 Podle ust. § 184 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení v aktuálním znění, insolvenční zákon (dále jen IZ), vezme-li věřitel svou přihlášku zpět, soud vezme usnesením zpětvzetí přihlášky na vědomí a současně rozhodne, že právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v rozsahu zpětvzetí-tj. v daném případě do výše 76 447,86 Kč, v řízení končí. Soud proto rozhodl ve smyslu ust. § 184 IZ jak uvedeno shora.

5 Soud tedy výrok I., II., III. původního usnesení změnil tak, že uvedený věřitel č. 8 Komerční banka, a.s., IČO 45317054, sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1 v přihlášce své pohledávky P8, zůstává nadále v insolvenčním řízení s pohledávkami zjištěnými v celkové výši 218 754,72 Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat pouze přihlášený věřitel, a to ve lhůtě 15 dní ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajské soudu v Ústí nad Labem.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 ve spojení s § 80 odst. 1 IZ).

Ústí nad Labem 29. ledna 2018

JUDr. René Příhoda v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Petr Kulhánek.