KSUL 46 INS 3851/2011-C6-5
KSUL 46 INS 3851/2011-C6-5

Sp. zn.: 71 ICM 2443/2014-13 (KSUL 46 INS 3851/2011)

Usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Irenou Lacinovou ve věci

žalobce: Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Nová 1395/14, 400 03 Ústí nad Labem, předseda představenstva společnosti Vodohospodářský servis a.s., IČ 28250559, se sídlem Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3- Žižkov zastoupeného: JUDr. Pavel Mareček, advokát, se sídlem Vaníčkova 1070/29, 400 01 Ústí nad Labem v insolvenční věci dlužníka Vodohospodářský servis a.s., IČ 28250559, se sídlem Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3-Žižkov o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28.04.2014, č.j., 3 VSPH 4/2014-B-117

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6.1.2016, č. j. 71 ICm 2443/2014-10, s e z r u š u j e .

Odůvodnění

Žalobou pro zmatečnost doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 18.7.2014 se žalobce domáhal, aby bylo zrušeno usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28.4.2014, č.j. VSPH 4/2014-B-177 a věc vrácena k dalšímu řízení.

Usnesením ze dne 2.12.2015, č.j. 71 ICm 2443/2014-7 byl žalobce vyzván k zaplacení soudního poplatku za podanou žalobu v částce 5.000,-Kč podle Položky 17 Sazebníku soudních poplatků, ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení usnesení. Zároveň byl žalobce poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku.

Vzhledem k tomu, že žalobce soudní poplatek na výzvu soudu ve stanovené lhůtě nezaplatil, soud podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesením ze dne 6.1.2016, č. j. 71 ICm 2443/2014-10, řízení zastavil. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 12.1.2016.

Dne 22.1.2016, tzn. ve stanovené lhůtě pro odvolání, bylo soudu doručeno podání žalobce, ve kterém žalobce poplatek uhradil vylepením kolkovými známkami. usnesení, kterým bylo řízení zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku, postupoval soud podle § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích a usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Ústí nad Labem dne 3.2.2016

JUDr. Irena Lacinová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Daniela Baboráková