KSUL 46 INS 32177/2013
KSUL 46 INS 32177/2013 46 ICm 2137/2014-30

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím Fellnerem v právní věci žalobce Vladimír anonymizovano , anonymizovano , bytem Ústí nad Labem, Kamenná 1425/4, zastoupeného JUDr. Richardem Třeštíkem, advokátem v Ústí nad Labem, Masarykova 43, proti žalovanému Ing. Peter Režnický, se sídlem Ostrava, Bohumínská 788/61, insolvenční správce dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Ústí nad Labem, Hilarova 2424, zastoupenému Mgr. Milanem Kvasnicou, advokátem v Bohumíně, Na Úvoze 392, o určení pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužnicí Janou anonymizovano pohledávku ze směnky vlastní se směnečnou sumou 297.000,-Kč vystavené dlužnicí dne 21.1.2011 a splatné 31.12.2013 a že tato pohledávka činí 297.000,-Kč.

II. Žaloba na určení existence této pohledávky v další částce 6.395,67 Kč se zamítá.

III. Žalobci se nepřiznává vůči žalovanému právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 23.6.2014 se žalobce domáhá ve vztahu k žalovanému jako insolvenčnímu správci určení pravosti a výše nevykonatelné pohledávky v částce 303.395,67 Kč; pohledávka (přihláška č. 11) v částce 305.646,30 Kč ze směnky vlastní se směnečnou sumou vystavené na řad žalobce dlužnicí dne 21.1.2011 v Ústí nad Labem a splatné dne 31.12.2013, přihlášená žalobcem v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. 3.6.2014 v celém rozsahu popřena. Žalobce, jenž se jednání nezúčastnil, byl o popření pohledávky vyrozuměn dopisem insolvenčního správce ze dne 3.6.2014. Část popřené pohledávky předmětem přitom incidenčního sporu není; žalobce totiž přihlásil zákonný úrok z prodlení 8,05 % p.a., uvědomil si však následně, že správně měl požadovat úrok 6 % p.a. podle směnečného zákona.

Věřitel tedy uplatnil nepochybně včas, do 30 dnů od přezkumného jednání (ve lhůtě podle § 198 odst. 1 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) žalobu na určení pravosti a výše nevykonatelné pohledávky u soudu. Při věcném řešení žaloby se soud zabýval také tím, zda žalobce svůj nárok v žalobě opřel o ty skutkové okolnosti, které vylíčil již v přihlášce pohledávky (§ 198 odst. 2 IZ).

Důvod k odmítnutí žaloby pro opožděnost (160 odst. 4 IZ) tedy dán nebyl a proto se soud žalobou zabýval věcně.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že směnka, o kterou žalobce opírá přihlášený nárok, je neplatná. Neobsahuje totiž jméno remitenta (jméno žalobce je ve směnce uvedeno na řádku s předtiskem příjemce ).

Opatřením předsedy insolvenčního soudu ze dne 1.8.2015 byla věc-vedle řady dalších-přikázána k projednání a rozhodnutí podepsanému soudci.

Usnesením ze dne 10.11.2015 č.j. 46 ICm 2137/2014-24 vyzval soud účastníky, aby sdělili ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, přičemž pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude se předpokládat, že s tímto postupem souhlasí. Žalovaný vyjádřil souhlas s rozhodnutím věci bez nařízení jednání v podání z 10.11.2015 a žalobce v podání z 18.11.2015

V souladu s ustanovením § 115a o.s.ř. soud o věci rozhodl bez nařízení jednání na základě listin předložených účastníky a na základě skutečností vyplývajících z insolvenčního rejstříku. Rozsudek byl vyhlášen veřejně dne 27.11.2015.

Přihláškou č. 11 přihlásil žalobce pohledávku 297.000,-Kč ze směnky z 21.1.2011 se směnečnou sumou 297.000,-Kč splatné dne 31.12.2013 a částku 8.646,30 Kč jako zákonný úrok z prodlení 8,05 % p.a. z dlužné směnečné sumy od 1.1.2014 do 12.5.2014. Z ověřené kopie směnky, která je součástí přihlášky, zjistil soud, že směnka obsahuje prohlášení dlužnice jako výstavkyně za tuto směnku zaplatím 31. prosince 2013 Vladimíru anonymizovano 297.000,-Kč . Z výpočtu úroku předloženého žalobcem (č.l. 10 spisu) soud zjistil, že úrok 6 % p.a. od 1.1.2014 do 12.5.2014 z částky 297.000,-Kč činí 6.395,67 Kč.

Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 3.6.2014 a z upraveného seznamu přihlášených pohledávek vyplývá, že insolvenční správce popřel tuto pohledávku do pravosti a také do výše z důvodu chybějící náležitosti směnky-uvedení remitenta. Dlužnice pohledávku uznala. vlastní směnky je zavázán stejně jako příjemce cizí směnky.

Podle čl. I § 28 ZSŠ, přijetím se směnečník zavazuje zaplatit směnku při splatnosti (odst. 1). Není-li směnka zaplacena, má majitel, i když je výstavcem, proti příjemci přímý nárok ze směnky na vše, co lze žádat podle §§ 48 a 49 (odst. 2).

Podle čl. I § 75 ZSŠ, vlastní směnka obsahuje 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána; 2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. údaj splatnosti; 4. údaj místa, kde má být placeno; 5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno; 6. datum a místo vystavení směnky; 7. podpis výstavce.

Podle čl. I § 76 ZSŠ, listina, v které chybí některá náležitost uvedená v předchozím paragrafu, není platná jako vlastní směnka, s výhradou případů uvedených v následujících odstavcích. (odst. 1). O vlastní směnce, v níž není údaj splatnosti, platí, že je splatná na viděnou. (odst. 2) Není-li zvláštního údaje, platí, že místo vystavení směnky je místem platebním a zároveň místem výstavcova bydliště. (odst. 3) Není-li ve vlastní směnce udáno místo vystavení, platí, že byla vystavena v místě, uvedeném u jména výstavce.(odst. 4)

Podle čl. I § 48 odst. 1 ZSŠ, majitel může postihem žádat: 1. směnečný peníz, pokud nebyla směnka přijata nebo zaplacena, s úroky, byly-li ujednány; 2. šestiprocentní úroky ode dne splatnosti; 3. útraty protestu a podaných zpráv, jakož i ostatní útraty; 4. odměnu ve výši jedné třetiny procenta směnečného peníze nebo v nižší dohodnuté výši.

Při posouzení sporné otázky platnosti směnky vycházel soud ze zjištění, že směnka obsahuje jméno toho, komu má být plněno a to v souvislém prohlášení výstavkyně za tuto směnku zaplatím 31. prosince 2013 Vladimíru anonymizovano 297.000,-Kč . Jde o směnku vlastní, kterou vystavila Jana anonymizovano , přičemž uvedení jména toho, komu má být placeno, do předtisku příjemce nečiní tento směnečný slib dlužnice coby výstavkyně směnky vůči žalobci nejasným. Jde tedy o platnou vlastní směnku.

Přihlášená pohledávka tedy, nakolik jde o směnečný peníz v rozsahu celé směnečné sumy, odpovídá postihu v prvním stupni (nárok majitele směnky vůči přímému dlužníkovi ze směnky) podle uvedeného zákonného ustanovení.

Pokud však jde o požadovaný úrok 6 % p.a., jedná se v žalobě skutkově o jiný nárok než v přihlášce (nejde o úrok z prodlení, který byl požadován v přihlášce, jde o úrok /nikoliv o úrok z prodlení/ podle ZSŠ). Úrok z prodlení byl nadto v přihlášce konstruován nadlimitně, když byl požadován od 1.1.2013 do 12.5.2014 (přičemž směnka byla splatná až 31.12.2013 a o úpadku bylo rozhodnuto již 10.4.2014-tedy požadoval žalobce v přihlášce úrok z prodlení ještě před splatností směnky a zčásti i za dobu po rozhodnutí o úpadku, přičemž tyto úroky se neuspokojují /§ 170 písm. a) IZ/).

Soud tedy v návaznosti na závěr o platnosti směnky určil pravost přihlášené a výši pohledávky v částce 297.000,-Kč, nakolik se však domáhal žalobce určení úroku, tak v tomto rozsahu z výše uvedených důvodů žalobu zamítl. výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci (§ 202 odst. 1 IZ).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 27. listopadu 2015

Mgr. Jiří Fellner, v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Jana Valášková