KSUL 46 INS 30172/2015-B-7
KSUL 46 INS 30172/2015-B-7

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Ing. Monikou Fraňkovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Liliová 986/3, 405 02 Děčín, insolvenční správce: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání z majetkové podstaty osobě dlužníku blízké,

takto:

Soud uděluje za níže vymezených podmínek prodeje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , osobě dlužníku blízké-Jiřina anonymizovano , bytem (ve smyslu ust. § 295 odst. 1, odst. 3 IZ a ust. § 398 odst. 2 IZ), přičemž udělená výjimka se vztahuje k nemovitému majetku ve vlastnictví dlužníka sepsanému v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 03.03.2016, který je zveřejněn jako č.d. B-1/10 v insolvenčním rejstříku, pod položkou n1, a to za následujících podmínek prodeje:

I. za minimální prodejní cenu 40.000,-Kč, popřípadě za cenu obvyklou v dané lokalitě, bude-li takto dosaženo vyššího výtěžku zpeněžení; II. při zaplacení kupní ceny před podpisem kupní smlouvy nebo při podpisu kupní smlouvy.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-3 ze dne 26.05.2016 rozhodl soud o neschválení oddlužení výše uvedeného dlužníka a na majetek dlužníka prohlásil konkurs, který je projednáván jako nepatrný.

Dne 30.09.2016 bylo insolvenčnímu soudu doručeno podání paní Jiřiny anonymizovano , bytem (dále jen jako žadatel o udělení výjimky ), která je matkou dlužníka, kterým tato požádala insolvenční soud o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka osobě dlužníku blízké (návrh dle ust. § 295 odst. 3 IZ), přičemž předmětná žádost se vztahuje k nemovitému majetku ve vlastnictví dlužníka sepsanému v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 03.03.2016, který je zveřejněn jako č.d. B-1/10 v insolvenčním rejstříku, pod položkou n1 (dále jen jako předmětná nemovitá věc dlužníka ), přičemž se jedná o majetek nezajištěný.

Podle ust. § 295 odst. 1 IZ nesmí dlužník, osoby dlužníku blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. isir.justi ce.cz

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Podle ust. § 398 odst. 2 věty první IZ platí, že při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu.

Soud při zvažování udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobě dlužníku blízké-žadatel o udělení výjimky (ve smyslu ust. § 295 odst. 1, odst. 3 IZ a ust. § 398 odst. 2 IZ), hodnotil, zda a případně za jakých podmínek udělit souhlas s nabýváním majetku z majetkové podstaty dlužníka osobě dlužníku blízké (žadateli o udělení výjimky), přičemž dospěl k závěru, že v případě, že budou dodrženy podmínky prodeje stanovené ve výroku tohoto usnesení, bude to ku prospěchu věřitelů dlužníka, tak dlužníka samotného, když dlužník je vlastníkem pouze 1/8 předmětných nemovitostí a udělením výjimky budou minimalizovány náklady na zpeněžení (využití služeb zprostředkovatele (realitní kanceláře)).

Na základě výše uvedených důvodů soud rozhodl o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka osobě dlužníku blízké-Jiřině anonymizovano , bytem Kosmonautů 165, 405 02 Děčín (ve smyslu ust. § 295 odst. 1, odst. 3 IZ a ust. § 398 odst. 2 IZ), přičemž udělená výjimka se vztahuje k nemovitému majetku ve vlastnictví dlužníka sepsanému v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 03.03.2016, který je zveřejněn jako č.d. B-1/10 v insolvenčním rejstříku, pod položkou n1, přičemž prodej předmětné nemovité věci dlužníka žadateli o udělení výjimky může být uskutečněn pouze za soudem stanovených podmínek prodeje: a) za minimální prodejní cenu 40.000,-Kč, popřípadě za cenu obvyklou v dané lokalitě, bude-li takto dosaženo vyššího výtěžku zpeněžení, b) při zaplacení kupní ceny před podpisem kupní smlouvy nebo při podpisu kupní smlouvy.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen navrhovatel o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím tohoto soudu (§ 295 odst. 3 IZ).

Ústí nad Labem dne 25. října 2016 Mgr. Ing. Monika Fraňková v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Adéla Švorcová