KSUL 46 INS 27002/2012-A-18
č.j. KSUL 46 INS 27002/2012-A-18

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci navrhovatele-věřitele: EKVITA INVEST, a.s., IČ: 28371216, sídlem Jateční 1195, 272 01 Kladno, proti dlužníku: ORBIS BS s.r.o., IČ: 28446194, sídlem nám. Jana z Dražic 318, 413 01 Roudnice nad Labem, o insolvenčním návrhu

t a k t o :

Návrh na vydání předběžného opatření, kterým se navrhovateli ukládá dle § 82 odst. 2 písm. c), insolvenčního zákona, složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, s e z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Dne 1.11.2012 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh věřitele EKVITA INVEST, a.s., (dále jen navrhovatel), kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka ORBIS BS s.r.o.. Dne 20.11.2012 bylo zdejšímu soudu doručeno vyjádření dlužníka k ins. návrhu, jehož součástí byl současně návrh na vydání předběžného opatření dle § 82 odst. 2 písm. c) zákon. Č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení, v účinném znění od 1.11.2012 (dále jen IZ).

Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu (§ 82 odst. 2 písm. c) IZ). Odst. 4 shodného ustanovení stanoví, že předběžné opatření uložením povinnosti složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, lze nařídit jen na návrh dlužníka podaný při prvním úkonu, který dlužníku přísluší po podání insolvenčního návrhu, a jen tehdy, jestliže dlužník doloží, že mu vznik takové škody nebo jiné újmy zjevně hrozí. Jestliže však podle dosavadních výsledků insolvenčního řízení lze očekávat, že dlužníkův úpadek bude osvědčen, insolvenční soud návrh na nařízení takového předběžného opatření zamítne. Přiměřeně se dále použijí ustanovení § 202 odst. 5 a 6 a ustanovení občanského soudního řádu o jistotě u předběžného opatření. Dlužník svůj návrh na vydání předběžného opatření odůvodnil toliko tím, že pokračováním ins. řízení předpokládá vznik významné škody odstoupením od smlouvy ze strany smluvního partnera . Dále pouze uvedl, že nebezpečí vzniku škody neprodleně doloží smluvními dokumenty a určením možné škody. Dlužník ovšem neuvedl žádné konkrétní skutečnosti: jakého smluvního partnera, jaké škody, jakého smluvního ujednání; neoznačil ani možnou škodu, ani listinný důkaz, ze kterého by měla vyplývat, a od podání tohoto návrhu jej nedoplnil.

Soud návrh a důvody v něm uvedené přezkoumal a s návrhem na nařízení předběžného správce se neztotožnil. Soud má za to, že nařízení předběžného opatření je závažným zásahem do výkonu práv účastníků nad běžné poměry upraveny zákonem, a podmínky pro jeho nařízení tak je třeba vykládat spíše restriktivně. Zákon jasně stanoví v § 82 odst. 4 IZ, že postupovat dle § 82 odst. 2 písm. c) IZ lze pouze, pokud dlužník doloží, že mu vznik škody, jejíž náhrada by byla příp. zajištěna složením jistoty ins. navrhovatele, skutečně hrozí. Tzn. je třeba sdělit a doložit, konkrétně jaká škoda hrozí, v jakém rozsahu a na základě jaké právní skutečnosti. Takové podmínky jsou náležitostí návrhu, a teprve poté je možné zvažovat, zda jde skutečně o šikanózní návrh a ins. návrh je nedůvodný. Dlužník zákonným podmínkám nedostál, když jeho návrh neobsahuje žádné určité skutečnosti ani doklady k prokázání možnému vzniku škody v souvislosti s nedůvodným zahájením ins. řízení (srov. výše).

Ze shora uvedených důvodů soud rozhodl, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno, přičemž zamítnutím návrhu na nařízení předběžného opatření samozřejmě soud ani nepředjímá rozhodutí o ins. návrhu věřitele, ani není dotčeno právo dlužníka příp. nároku na náhradu škody v důsledku nedůvodně zahájeného ins. řízení proti navrhovateli.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné, a to do 15 dnů k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná oprávněnému běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 IZ).

V Ústí nad Labem dne 27.11.2012 JUDr. Renata B. Zlámalová v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Michaela Bartoňková