KSUL 46 INS 25536/2013-B-25
KSUL 46 INS 25536/2013-B-25

Usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Reném Příhodou v insolvenční věci

dlužníka: Belejová anonymizovano , anonymizovano , bytem Jaroslava Haška 1051/5, 434 01 Most,

insolvenční správce: Ing. Aubrechtová Soňa, IČO: 62760840, sídlem Bělehradská 3347/7, 434 01 Most,

takto:

I. Soud v působnosti věřitelského výboru v souladu s ust. § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., v platném znění (dále jen IZ ), povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobami dlužníkům blízkých. Tato výjimka se vztahuje na matku dlužnice Jarmila anonymizovano , anonymizovano , bytem Šeříkova 234, 417 42 Krupka.

II. Udělená výjimka se vztahuje na majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty dlužníka pod bodem n1, a to podíl na stavbě o velikosti1/4, stavba, katastrální úřad pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice, Maršov u Krupky, zapsaná na LV č. 2464, bez čp/če, jiná st. na parcele st. 374, zapsané na LV 3326, k.ú. Maršov u Krupky, který je předmětem zajištění.

Odůvodnění:

1 Dne 16.9.2013 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka Belejová anonymizovano , anonymizovano , bytem Jaroslava Haška 1051/5, 434 01 Most, spojený s návrhem na povolení oddlužení.

2 Usnesením č.j.-A-14 ze dne 28.11.2013 soud zjistil úpadek dlužníka. Insolvenčním správcem byla ustanovena Ing. Aubrechtová Soňa, IČO: 62760840, se sídlem Bělehradská 3347/7, 434 01 Most.

3 Usnesením č.j.-B-5 ze dne 26.2.2014 bylo schváleno oddlužení dlužníka, a to plněním splátkového kalendáře, s tím, že působnost věřitelského výboru vykonává insolvenční soud.

4 Dne 2.3.2018 byla soudu doručena žádost insolvenčního správce o udělení souhlasu se zpeněžením předmětu zajištění sepsaného pod položkou n1 přímým prodejem matce dlužnice. Důvodem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty je skutečnost, že 3/4 chaty vlastní rodinníříslušníci p dlužnice. Rovněž i celý

Shodu s prvopisem potvrzuje Adéla Švorcová. isir.justi ce.cz

pozemek pod chatou je ve vlastnictví rodinných příslušníků, a tito chatu a pozemek využívají.

5 Podle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a)-e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání matku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkurzu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v odůvodněných případech udělit i osobám uvedeným v odst. 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání, jen osoba, která návrh podala.

6 Soud má za to, že v tomto případě jsou splněny všechny zákonné podmínky uvedené v ust. § 295 odst. 3 IZ a proto výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobám blízkým tj. matce dlužníka z výše popsaných důvodů udělil.

7 O samotném způsobu zpeněžení soud v daném případě nerozhodoval, neboť insolveční správce je v tomto případě vázán pokyny zajištěného věřitele.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. Odvolání může podat, jen osoba, která návrh podala (§ 295 odst. 3 IZ).

Ústí nad Labem 6. března 2018

JUDr. René Příhoda v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Adéla Švorcová.