KSUL 46 INS 25362/2014-A-15
KSUL 46 INS 25362/2014-A-15

Usnese ní Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Monikou Fraňkovou v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka: Václav anonymizovano , anonymizovano , IČO: 42127823 (přerušená živnost), sídlem Jana Koziny 1493/30, 415 01 Teplice-Trnovany, adresa pro doručování: Bohosudovská 1605, 415 01 Teplice, o insolvenčním návrhu dlužníka spojenému s návrhem na povolení oddlužení,

takto:

Usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 46 INS 25362/2014-A-13 vydané asistentem soudce Mgr. Janem Davidem dne 31.7.2015, se mění tak, že se dlužník Václav anonymizovano , anonymizovano , IČO: 42127823 (přerušená živnost) nevyzývá, aby do 7 dnů od doručení usnesení doplnil svůj návrh na povolení oddlužení, a to v rozsahu jeho dlužného výživného (ke dni podání návrhu ve výši 174.000,-Kč), které by bylo nutno uhradit přednostně, a to na úkor nezajištěných věřitelů.

Od ůvo d ně n í:

Dne 18.9.2014 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dlužníka Václava Kopřivy (dále jen navrhovatel nebo dlužník). Svými návrhy se navrhovatel domáhá rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení povolením oddlužení splátkovým kalendářem.

Usnesením č.j.-A-13 vydaným asistentem soudce Mgr. Janem Davidem dne 31.7.2015, byl dlužník vyzván k vyjádření se k dlužnému výživnému a poctivému záměru s ohledem na tuto předností pohledávku. Proti uvedenému rozhodnutí dlužník podal námitky s tím, že žádá, aby soud přihlédl k těmto námitkám, když dlužné výživné vzniklo u již zletilé dcery a nesouhlasí s tvrzením vedeným v usnesení, že je na místě uhradit 100 % nezajištěných pohledávek, i když je zřejmé, že nezajištěným věřitelům bude hrazeno až po úhradě výživného.

Podle ust. § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle o.s.ř. může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšší soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. ust. § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., tak, že napadené rozhodnutí změnil a dlužník není povinen předkládat v této fázi další vyjádření.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Ústí nad Labem dne 28.8.2015

Mgr. Ing. Monika Fraňková, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Šárka Kenderešová